Sprawozdanie ze spotkania EU1 w Barcelonie

SPOTKANIE KOMISJI EUREAU DS. WODY

 

Spotkanie komisji EU1 odbyło się tym razem w Barcelonie. Gospodarzem była hiszpańska organizacja branżowa AEAS oraz przedsiębiorstwo AGBAR będące operatorem w Barcelonie.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Przyjęto następujące stanowiska:

1. Przelewy burzowe kanalizacji ogólnospławnej - zaprezentowane przez EU2.

2. Adaptacja do zmian klimatycznych (zaprezentowane przez Zespół Zadaniowy – Zmiany Klimatyczne – ZZ-ZK.

3. Bioodpady.

Wszystkie te dokumenty zamieszczone są na stronie internetowej EUREAU.

 

Światowe Stowarzyszenie Związków Operatorów Wodnych (Global Water Operators Partnership Association  - GWOPA): jest ogólnoświatową organizacją, która stara się przyczynić do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, poprzez promocję współpracy operatorów. Bom i ExCom zdecydowały, że EUREAU wejdzie do komitetu sterującego GWOPA po to, by reprezentować członków z południowej i wschodniej Europy. Mam reprezentować EUREAU podczas najbliższego spotkania w Atenach.

 

W Parlamencie Europejskim utworzono Intergrupę ds. Wody (IG-W), jako jedną z 27 intergrup, dzięki poparciu 3 frakcji politycznych i 120 deputowanych. Pan Richard Seeber (poseł z Austrii) jest przewodniczącym IG-W, a wiceprezydentami będą deputowani z każdej partii frakcji Parlamentu Europejskiego. 

IG-W bedzie sie spotykać co miesiąc. Pierwsze spotkanie odbyło się 27 stycznia 2010 r., z udziałem i krótką prelekcją Richarda. Seebera (przewodniczący intergrupy), Klary Szatkiewicz (prezydent EUREAU), Peterem Gammeltoftem (Dyrekcja ds. Środowiska Komisji Europejskiej) i Claudem Rouamem (Dyrekcja ds. Środowiska Komisji Europejskiej). W pierwszym spotkaniu wzięło udział prawie 60 osób. Następne spotkanie zaplanowane jest na 24 lutego. 

 

DG Środowisko, Wydział ds. Wody podzielono na dwie komórki:

D.1 „Woda” z Peterem Gammeltoftem odpowiedzialnym za Ramową Dyrektywę Wodną, standardy jakościowe, dyrektywę w sprawie wód głębinowych, brak wody i susza;

D.2 „Morze” z Claudem Rouamem odpowiedzialnym za Strategię Morską, dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywę w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i dyrektywę dotyczącą wody w kąpieliskach. 

 

Jesień 2010 – międzynarodowa konferencja EUREAU zorganizowana zostanie w Brukseli z udziałem zewnętrznych jednostek, z nadzieją na jej firmowanie przez Prezydencję Belgii. Jako przewodni temat proponowane są zmiany klimatyczne. Członkowie EU1 powinni zarezerwować sobie następujące terminy: 15-17.09 /6-8.10/ 13-15.10 / 27-29.10 / 1-3.12 /8-10.12. Ostateczna data zostanie niedługo ustalona, jest zależna od decyzji prezydencji belgijskiej. Koszt wydarzenia wyniesie około 50 000 euro, dlatego przewiduje się, że opłata za uczestnictwo dla członków EUREAU wyniesie miedzy 100 a 150 euro. 

 

W wyniku spotkania zarządu w listopadzie 2009 r. w Warszawie stwierdzono, że poza planem strategicznym na lata 2009-2011, który przyjęto z zaznaczeniem potrzeby jego regularnej aktualizacji, istnieje potrzeba opracowania wizji, która określi, gdzie EUREAU chce być w roku 2020, wraz ze strategią jej realizacji. Zachęca się członków EU1 do podjęcia i zasilania debaty, która odbędzie się podczas spotkania zarządu w marcu w Berlinie. Zwróciłam uwagę na strategię Komisji Europejskiej „EU 2020”, rozpoczętą przez Sekretariat Generalny Komisji Barroso. Przygotowałam prezentację, która ma uporządkować dyskusję. Poza tym EUREAU zdecydowało przedstawić swoje opinie na temat „EU 2020”, które zostały przygotowane i przyjęte przez ExCom 14 stycznia 2010. Dokument Komisji i opinie EUREAU są postawą do dalszych rozważań.  

 

Zespół Zadaniowy ds. Skrajnych Zjawisk Pogodowych (Task Force on Extreme Weather Events – TFEWE)  utworzone na mocy Protokołu w sprawie Wody i Zdrowia (więcej informacji: http://www.unece.org/env/water/text/text_protocol.htm), opublikował dokument informacyjny, aby wspomóc rządy i przedsiębiorstwa w przygotowaniu ram i praktyk służących do radzenia sobie z coraz częstszymi skrajnymi zjawiskami pogodowymi. Luciana Sinisi (Włochy, Ministerstwo Środowiska) zgłosiła się do EUREAU, aby uzyskać opinie operatorów. Wspólne spotkanie odbyło się w Londynie. EUREAU z zadowoleniem przyjęło dokument i popiera jego cele. Doceniamy też fakt, że dokument ten uznaje wagę usług wodno-kanalizacyjnych oraz wpływ, jaki mają na nas zmiany klimatyczne. Przyszłe wnioski, podsumowanie działań, które należy podjąć, byłyby łatwiejsze do wykonania, jeśli by jasno wskazano, które z działań należą do rządów, lokalnych agencji, miast, przedsiębiorstw. Mimo, iż sam Protokół nie jest prawnie obowiązujący, niektórzy regulatorzy mogą go wykorzystać do wywierania nacisków na przemysł wodny.

 

Zespół Zadaniowy ds. Zmian Klimatycznych zaktualizował plan pracy, w którym znalazły się następujące cele:

-          opublikowane Stanowisko EUREAU ws. złagodzenia zmian klimatycznych

-          jasne Stanowisko EUREAU na Szczyt w Meksyku w 2011 r.

-          budowanie kontaktów z urzędnikami UE

-          reprezentacja EUREAU w konsultacjach z zainteresowanymi stronami ws. zmian klimatycznych

-          wspólne komisje EUREAU i Jesienna Konferencja ws. Zmian Klimatycznych

-          wpływ na Przegląd Polityki Komisji Europejskiej, Plan Adaptacyjny i Plan Pracy

-          promocja przyjęcia Stanowiska EUREAU w sprawie planów gospodarowania wodami w dorzeczach.

 

Woda i rolnictwo: wspólne warsztaty EUREAU i Copa-Cogeca odbędą się 23-24 lutego 2010 r. w siedzibie Copa-Cogeca, pod patronatem Platformy Technologicznej – Platformy Technologicznej branży wod-kan. (Water Supply & Sanitation Technology Platform - WssTP) (więcej na: www.wsstp.eu). Wspólna konferencja będzie okazją do wymiany poglądów na temat pasów buforowych, pomiędzy naszym sektorem, a sektorem rolnym.

Ważne jest również opracowanie stanowiska w sprawie wykorzystania środków ochrony roślin, pestycydów.

 

Ramowa Dyrektywa Wodna – działania grupy roboczej E w oznaczaniu Środowiskowych Symboli Jakości (Environmental Quality Symbol – EQS) proponuje się, by wprowadzono korelację kosztów uzdatniania wody ze stopniem jej oczyszczenia. Konieczne jest też zdefiniowanie tego czynnika - substancji, którą się z wody redukuje.

EUREAU wyjaśnia Komisji Europejskiej, że większość mikro zanieczyszczeń nie jest skutecznie usuwana, a tempo oczyszczania zależy od wielu parametrów, jak np. pH wody,  w ten sposób utrudniając proces. Komisja Europejska jest otwarta na sugestie i chciałaby otrzymać więcej informacji od dostawców wody.

 

Pakiet pestycydowy: Rozporządzenie dotyczące pestycydów już opublikowano i będzie obowiązywać od czerwca 2011 r. Główne punkty, które uzyskaliśmy, to odniesienie do Ramowej Dyrektywy Wodnej i włączenie kryteriów wody pitnej w celu zagwarantowania, że substancje same z siebie, bądź przez produkty rozpadu, nie spowodują powstania toksycznych związków podczas oczyszczania wody. Istnieje również obowiązek dokonywania monitoringu przez producentów pestycydów.

 

Dyrektywa ramowa o zrównoważonym stosowaniu pestycydów wymaga, aby państwa członkowskie przygotowały narodowe plany działania (National Action  Plans – NAP), do 14 grudnia 2011 r. W Niemczech Ministerstwo Środowiska zorganizowało kilka warsztatów, w wyniku których przyjęto wiele rozwiązań, w tym strefy buforowe o szerokości minimum 5 metrów. Reakcje pokazują jednak, że NAPy postępują bardzo powoli. Oczekuje się, że członkowie EU1 będą informować o postępach w państwach członkowskich, tak, byśmy zapewnili, że NAPy zawierają środki odnoszące się do ochrony zasobów wodnych (wygląda na to, że często nie zwraca się uwagi na ochronę zasobów wodnych).

 

Standardy dotyczące rur plastikowych: CEN TC 155 pracuje nad trzema tzw. zharmonizowanymi europejskimi standardami dotyczącymi rur z plastiku. Holandia i Niemcy sprzeciwiają się nowym normom, które nie odnoszą się do wymagań technicznych i higienicznych. Producenci dążą do włączenia standardu i oznaczania znakiem CE do Dyrektywy o wyrobach budowlanych (Construction Produkt Directive). Jednak oznaczanie znakiem CE nie obejmie testowania, które uważamy za potrzebne. Zdecydowano, że D. Olivier (EU3) zostanie poproszony o poruszenie tego tematu w ramach TC164.

 

Farmaceutyki w środowisku: na podstawie raportu Europejskiej Agencji Środowiska (European Environmental Agency – EEA) wydaje się ważne włączenie pomysłu na Środowiskowy Symbol Jakości (Environmental Quality Symbol – EQS) dla farmaceutyków. Wyniki dostępne w skali UE pokazują, że w środowisku wykrywa się szereg farmaceutyków, najczęściej diclophenac, carbamazepine i środki kontrastowe do prześwietleń. Farmaceutyki dla ludzi i farmaceutyki weterynaryjne powinny być przedmiotem takiej samej klasyfikacji według ryzyka środowiskowego. Spodziewamy się, że  powstanie ogólnoeuropejski plan usuwania farmaceutyków (ze środowiska, z wody), które zawsze powinny być spopielane.

 

Przegląd Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD): DG Środowisko, Wydział 2 przygotowuje projekt nowej dyrektywy ze szczególnym uwzględnieniem włączenia małych dostawców (poniżej 5000 mieszkańców) oraz wprowadzenia Planów Bezpieczeństwa Wody (Water Safety Plans – WSP). Pierwsze studium dotyczące technicznej oceny wpływu miało wiele braków i nie udało się w nim odnieść do ważnych spraw. Komisja Europejska przygotowuje dokumentację dotyczącą kosztów implementacji WSP, z zamiarem ogłoszenia projektu dyrektywy w maju lub czerwcu 2010 r. Następnie Prezydencja belgijska zajmie się dossier i wstępnymi negocjacjami z Parlamentem Europejskim. Pierwsze czytanie powinno się odbyć pod koniec 2010 r. lub na początku 2011.

 

Komitet Regionów – przegląd Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (DWD): jesienią 2009 r. Komitet Regionów (CoR) przeprowadził ocenę wpływu w związku z przeglądem DWD, odnosząc się do planów bezpieczeństwa wody. EUREAU zaangażowało się w ten projekt i CoR otrzymał 90 odpowiedzi, w tym 10-12 od członków EUREAU.

 

Pobieranie próbek i monitoring

Odnośnie monitorowania zgodności „od źródła do kranu”, proponuje się monitoring na każdym z etapów łańcucha, także po to, by zidentyfikować problemy z jakością.. Decyzja o tym, kto jest odpowiedzialny za pobieranie próbek z kranów, należy do samych państw członkowskich: w niektórych odpowiadają za to dostawcy, w innych zaś laboratoria podlegające administracji zajmującej się opieką zdrowotną. Zdecydowano utrzymać pomysł monitoringu kranu z zimną wodą.

EUREAU uważa, że wszyscy dostawcy powinni być monitorowani niezależnie od ich wielkości.

 

Statystyka EUREAU: Zarząd w listopadzie 2009 r. zdecydował o aktualizacji danych. IGWP zaoferowała pomoc polskiego pracownika (Pani Agnieszka Ners) w gromadzeniu informacji. Zamierzeniem jest wykonanie tej pracy do końca 2010 r.

?>