Eurau

 • Newsletter EurEau. CZERWIEC 2020 r.

  Raport roczny EurEau
  Rok 2019 przyniósł wiele zmian i wyzwań dla sektora wod-kan. EurEau opublikowała przegląd tematów, którymi się zajmowaliśmy. Można go przeczytać tutaj.

  Raport EurEau w sprawie innowacji na rzecz ekologicznej przyszłości
  Nasz świat szybko się zmienia, podobnie jak usługi wodne. Innowacja jest kluczem do zagwarantowania przystępności cenowej bezpiecznych, zrównoważonych i odpornych usług wod-kan w nadchodzących dziesięcioleciach. Dostawcy usług wodociągowych doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań na przyszłość i zidentyfikowali już wiele obszarów technologicznych i nietechnologicznych wymagających szczególnych wysiłków w kierunku osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.
  Potrzeby badawcze określone w naszym raporcie powinny pomóc decydentom w opracowywaniu programów badań i innowacji w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom operatorów wod-kan.
  Raport można znaleźć tutaj.
  .

  Sprawy UE

  RDW: Ramowa dyrektywa wodna – nie będzie rewizji
  Europejski komisarz ds. Środowiska Virginijus Sinkevičius potwierdził, że ramowa dyrektywa wodna nie zostanie zmieniona. Dyrektywa jest centralnym punktem unijnego prawodawstwa dotyczącego jakości wody, zobowiązując kraje do zapewnienia, że wszystkie zasoby wodne będą w „dobrym stanie ekologicznym” do 2027 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
  Komisja zbada potrzebę aktualizacji substancji priorytetowych i innych dyrektyw związanych z RDW (wody podziemne)

  Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji: Komisja rozpoczyna proces przeglądu
  W zmienionym programie prac na 2020 r., Komisja Europejska rozpoczęła przegląd dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (NIS) wraz z publikacją mapy drogowej. Dyrektywa ma dla nas bezpośrednie znaczenie, ponieważ obejmuje dostawy i dystrybucję wody pitnej. Komitet EU3 EurEau przygotowuje odpowiedź na plan działania.

  Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody
  W dniu 5 czerwca 2020 r. Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Rozporządzenie będzie obowiązywać od 26 czerwca 2023 r.

  Zielony Ład: Parlament przygotuje reakcję na strategię „z pola na widelec” (Farm-2-Fork)
  Parlament Europejski przygotuje sprawozdanie z własnej inicjatywy w odpowiedzi na strategię F2F opublikowaną przez Komisję w maju 2020 r. EurEau wniesie wkład w ten proces. Ogólnie strategia zawiera szereg pozytywnych elementów służących ochronie naszych zasobów wodnych. Reakcję EurEau można znaleźć tutaj.

  Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej
  W tym miesiącu Komisja przyjęła sprawozdanie dotyczące pierwszego cyklu wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej. Niniejsze sprawozdanie, wymagane na mocy art. 20 dyrektywy, pokazuje, że chociaż unijne ramy ochrony środowiska morskiego są jednym z najbardziej kompleksowych i ambitnych na świecie, należy je wzmocnić, aby móc stawić czoła dominującym zagrożeniom, takim jak przełowienie i niezrównoważone połowy, śmieci z tworzyw sztucznych, nadmiar składników odżywczych, podwodny hałas i inne rodzaje zanieczyszczeń.
  Raport i jego trzy załączniki można znaleźć tutaj.
  Europejska Agencja Środowiska opublikowała również swój komunikat morski II, do którego można również uzyskać dostęp tutaj.

  Dyrektywa w sprawie wody pitnej
  Trwają tłumaczenia dyrektywy. Po ich zakończeniu odbędzie się drugie czytanie w Parlamencie Europejskim, głosowanie zaplanowane jest na listopad, a ewentualne wejście w życie w grudniu 2020 r.
  Komisja i państwa członkowskie pracują nad sfinalizowaniem tekstu. Niektórzy z członków komitetu EU1 EurEau uważnie śledzą rozwój tłumaczeń.

  Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych
  16 czerwca Komisja Europejska ogłosiła, że dyrektywa w sprawie osadów ściekowych zostanie zmieniona. Zbieranie opinii w ramach konsultacji społecznych trwa do 25 sierpnia. EurEau przygotowuje odpowiedź.

  Europejska Infrastruktura Krytyczna: Komisja publikuje wstępną ocenę wpływu
  Komisja opublikowała wstępną propozycję usprawnienia europejskiej polityki ochrony infrastruktury krytycznej. Zbadane zostaną opcje ulepszenia europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej (EPCIP), w tym ewentualny przegląd dyrektywy. Opcje obejmują nowe środki legislacyjne i nielegislacyjne, które mogą także dotyczyć infrastruktury wodociągowej. Komitet EU3 EurEau przygotowuje odpowiedź.

  Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju
  Grupa Parlamentu Europejskiego ds. różnorodności biologicznej, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju zorganizowała spotkanie na temat strategii chemicznej. Sekretarz generalny EurEau Oliver Loebel reprezentował uczestniczył w debacie.
  Komisja ENVI PE przyjęła swój projekt rezolucji w sprawie strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Posłowie wezwali Komisję Europejską do opracowania ambitnej strategii ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, opartej na zasadzie ostrożności i zasadzie „zanieczyszczający płaci”. EurEau przekazała opinię do mapy drogowej strategii dotyczącej substancji chemicznych, można ją znaleźć tutaj.

  Farmaceutyki: Komisja publikuje mapę drogową nowej strategii
  Komisja opublikowała plan działania „Strategia farmaceutyczna - dostęp pacjentów do niedrogich leków”.
  Dokument rozczarowuje tym, że ochronie środowiska poświęcono niewiele uwagi, a strategia dotycząca farmaceutyków w środowisku z 2019 r nie została wzięta pod uwagę jako dokument bazowy. EurEau przygotowuje oficjalną opinię.
  Jednocześnie Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne strategii. Zawiera pytania dotyczące zrównoważenia środowiskowego i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

  Zmiany klimatu
  Opinię EurEau w sprawie mapy drogowej dotyczącej Strategii Adaptacji do Zmian
  Odpowiedzieliśmy również na plan celów klimatycznych na 2030 r. oraz wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych w sprawie paktu klimatycznego.
  Termin konsultacji społecznych w sprawie strategii adaptacji do zmian klimatu upływa 20 sierpnia.

  Kontrola sprawności ustawodawstwa dotyczącego wody
  Komisja ENVE Komitetu Regionów przyjęła opinię w sprawie kontroli sprawności ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej.
  Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego opracowuje projekt rezolucji w sprawie kontroli sprawności legislacji wodnej.
  Podzieliliśmy się uwagami z posłami do PE odpowiedzialnymi za dossier przed terminem składania poprawek.

  Mikroplastk
  W dniu 16 czerwca EurEau odbyła wideokonferencję z działem zrównoważonej produkcji, produktów i konsumpcji DG ENV (B.1). Wraz z DG GROW jednostka ta rozpocznie badanie analizujące różne aspekty niezamierzonych uwolnień mikroplastików (z opon, tekstyliów). EurEau podkreśla wpływ mikroplastików na metody gospodarki osadami i wzywa do pełnej analizy kosztów i korzyści.
  Komisja przeprowadzi badanie dotyczące nieumyślnie uwalnianych mikroplastików. Celem jest mapowanie źródeł i ocena emitowanych ilości w celu uzupełnienia badania Eunomia. Badanie potrwa rok, zostaną przeprowadzone konsultacje z zainteresowanymi stronami.

  Dyrektywa ściekowa. Spotkanie grupy ekspertów
  Grupa ekspertów ds. Oczyszczania ścieków komunalnych spotkała się 29 czerwca. EurEau reprezentują Bertrand Vallet z Sekretariatu i Jean-Pierre Silan z Belgaqua. Komisja przedstawiła warianty przeglądu dyrektywy.

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Nowe orzeczenie w sprawie współpracy międzygminnej
  ETS wydał ważne orzeczenie w sprawie zamówień publicznych, dotyczące współpracy między dwoma organami publicznymi w zakresie gospodarki odpadami. ETS orzekł, że nie można powiedzieć, że współpraca między instytucjami zamawiającymi istnieje, jeżeli instytucja zamawiająca, która jest odpowiedzialna za zadanie w interesie publicznym na swoim terytorium, sama nie wykonuje całości zadania.
  Wynik potwierdza, że istnieją minimalne wymagania dotyczące współpracy publiczno-publicznej bez postępowania o udzielenie zamówienia.

  PFAS
  EurEau przygotowała notę informacyjną na temat PFAS i wody pitnej. EU2 pracuje nad uzupełniającą notatką informacyjną na temat PFAS i ścieków.
  W dniu 13 lipca planowane jest spotkanie z DG ENV, którego celem jest omówienie problemu PFAS.

  Woda i energia
  W planie naprawy gospodarki UE po pandemii COVID-19 Komisja przywiązuje dużą wagę do wodoru. Rozmowy koncentrują się wokół „czystego wodoru” i rozważają wpływ wodoru wytwarzanego z metanu w porównaniu z możliwym wzrostem zainteresowania wodorem wytwarzanym przez elektrolizę wody.

  Innowacje
  EurEau śledzi działania partnerstwa Water4All w ramach Horyzontu Europa, ale istnieje również inne interesujące partnerstwo dla usług wodnych: żywe laboratoria i infrastruktury badawcze w dziedzinie agroekologii, ratowania różnorodności biologicznej, oceny ryzyka chemicznego czy inteligentnych miast.
  Priorytety EurEau dotyczące innowacji zostały opublikowane tutaj.

  Projekt monitorowania SARS-CoV-2
  Oczyszczalnie ścieków w całej Europie przesłały próbki do analizy przez holenderski instytut KWR. Podczas spotkania online w dniu 8 czerwca przedstawiono aktualne inicjatywy w całej Europie. Chodzi o dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Bertrand Vallet z sekretariatu EurEau i Angel Villanueva (AEAS, Hiszpania) śledzą poczynania grupy projektowej.

  Covid-19: Odzyskiwanie równowagi i odporności
  Komisja proponuje mechanizm naprawy, który zapewni wsparcie finansowe na dużą skalę dla inwestycji publicznych i reform, które zwiększą odporność gospodarek państw członkowskich i będą lepiej przygotowane na przyszłość. Pomoże państwom członkowskim sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym, które stoją w obliczu kryzysu w sprawie Covid-19.
  Spośród różnych kryteriów, które Komisja zastosuje do oceny planów przedłożonych przez państwa członkowskie w celu uzyskania dotacji na odbudowę gospodarki, dwa kryteria będą wymagały wysokiej oceny: zielone przejście i transformacja cyfrowa. Stowarzyszenia krajowe mają okazję przekonać rządy krajowe do priorytetowego traktowania inwestycji w infrastrukturę wodną w swoich planach krajowych.
  Więcej informacji na temat wniosku Komisji można znaleźć tutaj i tutaj.
   

  Warsztaty europejskich komitetów doradczych ds. Środowiska i zrównoważonego rozwoju (EEAC)
  16 czerwca Bertrand Vallet przedstawił grupie zadaniowej ds. Wody notatkę EurEau dotyczącą energii Więcej informacji dostępnych tutaj.

  Raport EUROSTAT na temat Zrównoważonych Celów Rozwoju w Europie
  Nowy raport EUROSTAT ocenia postępy Europy w osiąganiu celów, w tym celu 6, jakim jest zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznej i niedrogiej wody pitnej, urządzeń sanitarnych i higienicznych. Ogólnie ocena jest dość pozytywna. Możesz przeczytać więcej tutaj.

  Polityka na rzecz zdrowej Europy (AP4HE)
  Grupa robocza ds. Środowiska platformy „Wszystkie strategie na rzecz zdrowej Europy” zorganizowała okrągły stół na temat zerowego zanieczyszczenia. Gospodarzem spotkania był poseł Pietikainen (PPE / Finlandia). Główne przemówienie wygłosił były komisarz ds. Zdrowia Andriukaitis, który podkreślił, że woda pitna jest zarówno kwestią środowiskową, jak i zdrowotną. EurEau jest partnerem platformy.

  Program Copernicus
  Unijny program obserwacji Ziemi - Copernicus - oferuje darmowe usługi w zakresie monitorowania atmosfery, środowiska morskiego i lądu, a także obserwacji zmian klimatu, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa.
  Oferowane usługi informacyjne opierają się na satelitarnej obserwacji Ziemi i danych in situ (niekosmicznych). Program jest koordynowany i zarządzany przez Komisję Europejską i wdrażany we współpracy z państwami członkowskimi UE oraz różnymi stowarzyszeniami i agencjami. Studia przypadków dostępne są na stronie internetowej Copernicus. Zdarzają się przypadki dotyczące wody, takie jak metoda kontroli przesyłu danych dotyczących informacji o wodzie w celu wsparcia wdrażania ramowej dyrektywy wodnej.

  Wydarzenia

  Wszystkie wydarzenia wymagają sprawdzenia u organizatora w jakiej formie ostatecznie się odbędą.

  • Lipiec: wiele wydarzeń online dotyczących klimatu i wody. Więcej można znaleźć tutaj.
  • 8-12 czerwca – Konferencja IWA o odzysku substancji odżywczych, Aalto University, HSY, Helsinki i Porvoo: www.iwa-nrr.org.
  • 15-16 czerwca – konferencja o odzysku fosforu: European Sustainable Phosphorus Conference, Wiedeń, Austria. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 3 lipca – spotkanie ministerialne OSPAR Lizbona, Portugalia.
  • 13-14 lipca - Warsztaty na temat fosforu; seminarium internetowe - Tematy obejmą: interakcje żelazo-fosfor w osadach, glebach i systemach inżynieryjnych, strategie uwalniania fosforu i odzyskiwania P z fosforanów żelaza, interakcje żelazo-fosforan w rolnictwie i rynki odzyskanych materiałów. Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • 1-3 września – Konferencja online IWA - Odzyskiwanie i usuwanie składników odżywczych. Czołowi naukowcy i eksperci od odzyskiwania i usuwania składników odżywczych łączą siły online na wirtualnej konferencji IWA Nutrient Recovery & Removal zorganizowanej przez Aalto University i HSY.
  • 17-18 listopada 2020r. – Trzecia konferencja JPI  w Mulheim an der Ruhr, Niemcy.
  • 30 listopada -pierwsza konferencja IWA Digital Water Summit współorganizowana z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia  i AEAS w Bilbao, Hiszpania. Więcej:  https://digitalwatersummit.org/
  • 1-4 grudnia 2020 r.– Konferencja UNESCO:Water, Megacities and Global Change.
  • 9-14 maja 2021r. –Światowy Kongres Wodny IWA
  • 17-20 maja -LuWQ2021, 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment.
  • 25-28 maja 2021 r.– CEOCOR; organizowany przez organizację ÖVGW w Wiedniu, Austria.
  • 31 maja – 2 czerwca 2021 r. : European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) Wiedeń, Austria. Więcej:  https://www.phosphorusplatform.eu/espc4
  • 11-13 sierpnia 2021 r. – Konferencja o bezpieczeństwie wody, Norwegia.

   

  Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

  Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 • Newsletter EurEau. KWIECIEŃ 2020 r.

  Woda i Covid-19
  Dostawcy wody w całej Europie ciężko pracują, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczną i czystą wodę pitną oraz skuteczne usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Ważne jest niewyrzucanie śmieci do toalety.
  Oświadczenie EurEau w związku z Covid-19 znajduje się na stronie Izby.
  Członkowie EurEau spotykają się co tydzień, żeby wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Prowadzimy matrycę kryzysową, gdzie wpisujemy podstawowe informacje z każdego kraju. Członkowie zespołu kryzysowego EurEau mają dostęp do określonej sekcji w intranecie poświęconej Covid-19.
  Wszelkie spotkania zaplanowane do końca czerwca zostaną odwołane, przesunięte albo odbędą się poprzez wideokonferencję.

  Unia Europejska
  Plan działania: UE i wsparcie podczas Covid-19

  Komisja Europejska zaproponowała plan działania na rzecz ograniczenia skutków COVID-19. Po posiedzeniu Rady Europejskiej (23 kwietnia) Komisja rozpoczęła prace nad zmianą wieloletnich ram finansowych (MFF) MFF koncentruje się na priorytetach planu naprawy gospodarki.

  Program prac Komisji na 2020 r .: Przełożenie kluczowych elementów
  Komisja opublikuje zweryfikowany program prac na 2020 r., zmieniając priorytety i proponując nowe inicjatywy w związku z kryzysem Covid-19.
  Strategia „z Pola na Widelec” (Farm to Fork), która miała zostać przyjęta pod koniec marca, zostanie przyjęta w nadchodzących tygodniach, natomiast strategia adaptacji do zmian klimatu może zostać przeniesiona na pierwszą połowę 2021 r.

  Dyrektywa w sprawie wody pitnej
  Z powodu kryzysu Covid-19 instytucje UE priorytetowo traktują sprawy dotyczące zdrowia i gospodarki. Obecnie lingwiści instytucji UE oraz państw członkowskich sprawdzają tłumaczenie dyrektywy. Izba uczestniczy w konsultacjach wersji polskiej. Ostateczny przetłumaczony na wszystkie języki tekst spodziewany jest jesienią 2020 r. Oczekuje się, że jesienią na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad ostatecznym tekstem, a wejście w życie zostanie najprawdopodobniej przesunięte na koniec 2020 roku.

  Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
  Wstępna ocena wpływu dyrektywy została wstrzymana. Komisja nie opublikuje analiz przed omówieniem ich z kluczowymi zainteresowanymi stronami.
  Komitet EU2 pracuje nad opinia EurEau i przygotowuje się do konsultacji z KE.

  Ramowa Dyrektywa Wodna
  Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przygotowuje projekt rezolucji i pytania w sprawie kontroli sprawności przepisów unijnych dotyczących gospodarki wodnej. EurEau jest w kontakcie z posłami do Parlamentu Europejskiego, aby podzielić się naszą reakcją na kontrolę sprawności. Sprawdzamy, czy rezolucja obejmie również przegląd dyrektywy ściekowej. Termin przedstawienia pierwszego projektu rezolucji został odroczony do 25 maja.

  Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody
  Rada Europejska przyjęła porozumienie w pierwszym czytaniu dotyczące tekstu rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody w dniu 7 kwietnia. Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zagłosuje za przyjęciem porozumienia w drugim czytaniu w maju.

  Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED)
  Proces przeglądu IED został oficjalnie rozpoczęty wraz z opublikowaniem przez Komisję wstępnej oceny skutków. EurEau przekazała opinię, koncentrując się na zasadzie kontroli u źródła, ochronie zasobów wodnych, PFAS i osadami ściekowymi. Popieramy przegląd dyrektywy po to, aby poprawić stosowanie zasady kontroli u źródła i zwiększyć udział sektorów gospodarki wodnej w gospodarce o obiegu zamkniętym. Każda zmiana IED powinna również obejmować wymagania dotyczące ochrony zasobów wodnych, aby uniknąć pogorszenia ich jakości.

  Rozporządzenie w sprawie nawozów
  Zaproponowano akt delegowany uwzględniający zalecenia platformy Strubias w rozporządzeniu w sprawie nawozów. Otwiera to możliwość odzyskiwania składników odżywczych z osadów ściekowych. Na mocy tego aktu delegowanego osady ściekowe będą dozwolone jako materiał wsadowy do produkcji struwitu i „materiałów utleniania termicznego” (popioły). Trwają jeszcze ostateczne prace legislacyjne.

  DG ENVI prowadzi również badanie zanieczyszczeń we wszystkich nawozach, aby ocenić ich ryzyko i wpływ ewentualnego ograniczenia niektórych produktów na mocy REACH. Wcześniej opublikowany został raport na temat zanieczyszczeń w kompostach i produktach przefermentowanych.

   

  Dyrektywa w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP)
  Na spotkaniu z zainteresowanymi stronami w dniu 3 kwietnia omówiono projekt „wytycznych dotyczących identyfikowania i opisywania produktów objętych dyrektywą SUP”. Nie przekazano żadnych ostatecznych decyzji dotyczących włączenia włókien na bazie wiskozy lub lyocellu.
  Trwa również dyskusja na temat chusteczek nawilżanych i ich definicji, to istotne z punktu widzenia zakazu ich wrzucania do toalety.
  Komisja zorganizowała drugie spotkanie z władzami krajowymi w dniu 24 kwietnia 2020 r.

  Wspólna Polityka Rolna (CAP)
  Państwa członkowskie są gotowe omówić z Parlamentem Europejskim przepisy przejściowe mające na celu utrzymanie dotacji UE, nawet bez porozumienia w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Celem jest przedłużenie obecnych zasad o co najmniej rok, a tym samym dalsze odłożenie wszelkich dodatkowych środków na rzecz ekologii. Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego zatwierdziła własny mandat negocjacyjny, proponując przedłużenie obecnych przepisów o dwa lata.


  Europejski Zielony Ład
  Pomimo kryzysu trwa wiele inicjatyw dotyczących kluczowych elementów EZŁ:
  Plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
  Plan zapowiada opracowanie zintegrowanego planu zarządzania substancjami odżywczymi. Dobrze zaprojektowany może pomóc sektorowi wodnemu dobrze je wykorzystać. Odnośnie mikroplastiku, plan nie koncentruje się na środkach kontroli u źródła, co zwiększa ryzyko konieczności oczyszczania „na końcu rury”. Co ważne, Komisja ogłasza, że rozważy rewizję zarówno dyrektywy ściekowej jak i osadowej.
  Komitet Regionów opracowuje opinię, a jego komitet ENVE przyjmuje pisemne uwagi zainteresowanych stron do 29 maja. Plan można znaleźć tutaj.

  Zmiany klimatu
  Trwają konsultacje społeczne Pakietu Klimatycznego. EurEau przygotowuje stanowisko, termin upływa 27 maja.
  Trwają także konsultacje społeczne w sprawie celów na 2030 r. - termin upływa 23 czerwca.
  Posłowie w komisji ENVI przygotowują projekt rezolucji w sprawie strategii adaptacji do zmian klimatu UE. Termin składania poprawek w ENVI upływa 3 czerwca. EurEau zaproponuje poprawki mające na celu podkreślenie roli sektora wodnego.

  Strategia na rzecz zrównoważonych chemikaliów
  Parlament Europejski pracuje nad projektem rezolucji towarzyszącej procesowi opracowywania strategii przez Komisję. Posłowie chcieliby, aby strategia uwzględniała cały cykl życia substancji chemicznych
  EurEau przedstawił uwagi na temat projektu rezolucji. Pracujemy również nad dokumentem przedstawiającym stanowisko i szczegółowymi notatkami na temat PFAS, z których wszystkie powinny zostać uwzględnione w planie działania PFAS związanym ze strategią dotyczącą zrównoważonych chemikaliów.

  Strategia „z Pola na Widelec” (F2F)
  Parlament Europejski postanowił sporządzić sprawozdanie z inicjatywy własnej w sprawie strategii F2F. Sprawozdawcą ENVI jest Anja Hazekamp (NL / GUE)).

  Wspólna Strategia Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
  Komisja Europejska i konsultanci w nowo utworzonej grupy roboczej w sprawie ekonomii (WG Economics) spotkali się na początku kwietnia. W pracach uczestniczą również państwa członkowskie, i inne zainteresowane strony, w tym EurEau (Klara Ramm (IGWP) i Ignacio Lozano (AEAS, Hiszpania)) EurEau przedłożyła dostępne badania dotyczące zwrotu kosztów, a nasi członkowie są zachęcani do przedstawienia własnych badań. Hiszpańska AEAS podzieliła się już własnym opracowaniem na temat potrzeb inwestycyjnych w hiszpańskim sektorze wodnym.
  Grupa robocza ds. wód podziemnych opracowała badanie PFAS w wodach podziemnych, które będzie stanowić podstawę do przeglądu załączników dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych.

  Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej
  Przekazaliśmy Komisji Europejskiej informacje zebrane przez komitet EU3 na temat infrastruktury krytycznej i pracy DG HOME w tym zakresie. Komisja pracuje także nad zmianą dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS), która prawdopodobnie będzie miała miejsce jeszcze w tym roku.

  Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarkę wodną
  DG AGRI opublikowała raport Sojuszu Środowiskowego „Ocena wpływu CAP na wodę”. Raport wzywa do podjęcia silniejszych działań w celu ochrony jakości i ilości zasobów wodnych. Dokument roboczy służb Komisji ma zostać opublikowany pod koniec tego roku, obejmując ocenę wpływu CAP na wodę, glebę oraz siedliska, krajobrazy i różnorodność biologiczną.


  Innowacje
  Klara Ramm reprezentująca IGWP została nominowana do Rady Misji Horizont Europa ds. Zdrowych Oceanów, Mórz i Wód Śródlądowych. Będzie współpracować z JWG Innovation.


  ISO30500 i 24521
  Amerykański członek ISO opublikował materiały wideo na temat standardów ISO 30500 i ISO 24521.


  Wiadomości ds. komunikacji
  Menadżerowie ds. Komunikacji organizacji krajowych spotkali się w zeszłym tygodniu, aby omówić działania naszych członków, porozmawiać jak przyciągnąć pracowników do sektora, jak informować klientów o usługach. 16 osób z całej Europy dołączyło do spotkania online.

  Wydarzenia online:
  8-12 czerwca – Konferencja IWA o odzysku substancji odżywczych, Aalto University, HSY, Helsinki i Porvoo: www.iwa-nrr.org.
  15-16 czerwca – konferencja o odzysku fosforu: European Sustainable Phosphorus Conference, Wiedeń, Austria. 
  3 lipca – spotkanie ministerialne OSPAR Lizbona, Portugalia.
   

  Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

  Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.