Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ze względu na specyfikę branży, użytkują olbrzymią ilość środków trwałych o bardzo wysokiej wartości. Ten wielomilionowy majątek, mający niejednokrotnie kilkadziesiąt lat, musi podlegać nieustannie pracom remontowym, modernizacjom oraz wymianie na nowy, tak aby przedsiębiorstwo mogło spełnić swój najważniejszy, ustawowy obowiązek. Zgodnie bowiem z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków”. Skutki braku modernizowania czy odtwarzania tego majątku zostaną poniesione w głównej mierze przez odbiorców usług. Konsekwencjami zwiększonej w ten sposób awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być między innymi:

  1. przerwy w dostawach wody – co niezgodne jest z przytoczoną wcześniej treścią art. 5 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej,
  2. pogorszenie jakości dostarczanej wody – również niezgodne z treścią art. 5 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej,
  3. zwiększona liczba remontów sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej powodująca bezpośredni wzrost cen za wodę czy ścieki, ponieważ wszelkie koszty ponoszone na ten cel wpływają na wielkość niezbędnych przychodów – tolerowanie takiego stanu rzeczy, mogłaby skutkować (co niezgodne jest z zapisami § 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia taryfowego) brakiem ochrony „odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat”,
  4. zwiększone straty wody – co niezgodne jest między innymi z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229), ponieważ „zarządzanie zasobami wodnymi służy zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód i środowiska związanego z tymi zasobami, w szczególności w zakresie… ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją”,
  5. zanieczyszczenia gleb oraz zasobów wodnych, będące skutkiem awarii sieci kanalizacyjnej – również niezgodne z treścią art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Marcin Błędzki
Główny Specjalista ds. ekonomicznych IGWP