SPRZEDAJĄCY:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Samozasysające urządzenie napowietrzająco-mieszające ze wspomaganiem własną dmuchawą regeneracyjną na pływakach AIRE-O2 TRITON – 2szt.

Wykorzystanie np. do napowietrzania osadu czynnego w biologicznych komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków czy do odświeżania i homogenizacji ścieków i osadów, flotacji i stabilizacji tlenowej. Zapewniają doskonałe wymieszanie zawartości komory z możliwością całkowitego wyłączenia napowietrzania (możliwość prowadzenia nitryfikacji i denitryfikacji jednym urządzeniem).

Moc silnika 22,0 kW

Prędkość obrotowa 738 r/min

6 pływaków

Rok produkcji 2011

Urządzenia zakupione na potrzeby napowietrzania komór stabilizacji osadu nadmiernego. Ze względu na brak konieczności prowadzenia procesu urządzenia nie zostały włączone do układu.
NIEUŻYWANE

CENA WYWOŁAWCZA:

25 000 zł + VAT/szt.

OGLĘDZINY
Oględzin można dokonać w na OŚ Panewniki w Katowicach po uprzednim ustaleniu terminu.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty z ceną wyrażoną cyframi i słownie w zamkniętej kopercie z oznaczonym numerem ogłoszenia oraz podpisem "Oferta zakupu urządzenia TRITON" należy złożyć do dnia 22 listopada
2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. przy ul. Wandy 6 w Katowicach.

Oferta powinna zawierać:

- nazwę (imię i nazwisko lub firmę), adres oferenta oraz telefon kontaktowy

- numer NIP lub PESEL

- cenę oferty brutto

- podpis osoby upoważnionej wraz z pieczęcią firmową.

OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie KIWK Sp. z o.o. w Katowicach. Sprzedający nie przewiduje możliwości otwarcia ofert w obecności oferentów.

WADIUM

W ogłoszeniu nie zostało ustalone wadium.

OSOBA DO KONTAKTU

Beata Włodarczyk - tel. 32 350 00 75

Wszelkie koszty powstałe w wyniku wykonanych prac ponosi kupujący. Spółka zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub unieważnienia prowadzonego przetargu, swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty, przy czym oferentom nie przysługuje żadne odszkodowanie z tego tytułu.

IMG 20191104 100418

IMG 20191104 100436

part000001 04 

part000001 06

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła