Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ w ramach swoich zadań statutowych, nawiązała współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie wydania wspólnego poradnika dobrych praktyk. Ideą tego opracowania było przeanalizowanie tych obszarów aktywności przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, których zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dochodziło do najczęstszych i najpoważniejszych naruszeń prawa w zakresie nadużywania pozycji dominującej oraz ochrony konsumentów. Poradnik miał być opracowaniem uwzględniającym, zarówno stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i stanowisko branży wodociągowo – kanalizacyjnej, reprezentowanej w tym wypadku przez Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie’’. Poradnik miał służyć wypracowaniu wspólnych standardów spełniających, z jednej strony oczekiwania organu ochrony konkurencji i konsumentów, a z drugiej strony możliwości i specyfikę działania przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych. Ideą tego poradnika miało być także wypracowanie wspólnych, pozanormatywnych standardów tak, aby zachować konkurencyjność, a co istotne właściwy poziom ochrony konsumenta.

Poradnik miał być swoistego rodzaju przewodnikiem dla przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, który miał służyć im do właściwego kształtowania treści umów, regulaminów oraz właściwego wykonywania swoich zadań ustawowych.

Do rąk Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie trafił w dniu 31 marca 2016 roku projekt poradnika wodociągowo – kanalizacyjnego, który został przez Izbę poddany wnikliwej analizie, jak i co do formy, jak i co do treści. Pomimo zgłoszonej przez Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie’’ deklaracji podjęcia współpracy przy opracowywaniu tego poradnika, wspierając Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów profesjonalną wiedzą techniczną i branżową oraz własnym doświadczeniem, ostateczna wersja poradnika wodociągowo - kanalizacyjnego ukazała się z wyłącznej inicjatywy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wobec powyższego Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ oświadcza, że poradnik nie powstał jako wspólne opracowanie branży wodociągowo - kanalizacyjnej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, i jest jedynie własną inicjatywną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Poniżej link do strony internatowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zapoznać się można z przedmiotowym poradnikiem

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=18155