Poniżej przedstawiamy wiadomości dotyczące COVID-19 w kontekście branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Znajdziecie tu Państwo artykuły, które zawierają bieżące informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej w kraju, wykaz działań Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, wytyczne Rządu i Instytucji Państwowych, a także tłumaczenia najważniejszych dokumentów WHO i EurEau.

Ponadto zachęcamy wszystkich Członków IGWP do podzielenia się doświadczeniami, praktyką i posiadanymi informacjami, które zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.
‍W przypadku pytań, wniosków, wątpliwości wymagających interpretacji uprzejmie prosimy o przesłanie korespondencji drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Senat, w dniu 13.08.2020 roku, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2020r. ustawy o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19,przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy (do druku nr 431), z uwagi na sytuację związaną
z wpływem COVID-19 na gospodarkę, zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności mogą znacznie obniżyć limity lub zlikwidować w ogóle ekspozycję w odniesieniu do wybranych branż, kontrahentów lub rynków. Taki scenariusz będzie zdecydowanie negatywny dla polskiej gospodarki, ponieważ polscy przedsiębiorcy będą mieli ograniczony dostęp do zabezpieczenia swoich transakcji, w wyniku czego obniżeniu mogą ulec obroty handlowe oraz potrzebna będzie dodatkowa płynność
w sytuacji ograniczenia możliwości sprzedaży w kredycie kupieckim. Jak wynika z dalszej części uzasadnienia, wsparcie rynku należności będzie miało zastosowanie do należności przedsiębiorców zdefiniowanych najszerszą w polskim ustawodawstwie definicją zawartą wart. 431Kodeksu cywilnego.

Ustawa skierowana zostanie do podpisu Prezydenta.

Adw. Paweł Sikorski

Na początku sierpnia WHO opublikowała notatkę dotyczącą monitoringu ścieków pod kątem pandemii. Badania ścieków pod kątem obecności patogenów mają długą historię, np. w przypadku wirusa polio czy oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

W kontekście trwającej pandemii COVID-19 podobny monitoring zaczął być stosowany do wykrywania SARS-CoV-2 wydalanego do ścieków z górnego odcinka przewodu pokarmowego i górnych dróg oddechowych oraz z kałem.

Wykrycie niezakaźnych fragmentów RNA SARS-CoV-2 w nieoczyszczonych ściekach i osadzie odnotowano w wielu miejscach, takich jak Włochy, Hiszpania, Australia, Holandia, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, Pakistan. Badacze w Holandii, we Francji i Stanach Zjednoczonych wykazali korelację między stężeniami RNA SARS-CoV-2 w ściekach, a opisami przypadków klinicznych COVID-19. Ponadto niektórzy badacze sugerują, że monitoring stężenia RNA może dostarczyć informacji o przypadkach zakażeń z 4-7-dniowym wyprzedzeniem. Trwają również wysiłki w celu przeanalizowania historycznych próbek ścieków pod kątem dowodów migracji SARS-CoV-2 w przeszłości.

Wszystkie wymienione badania były prowadzone w ramach przedsięwzięć naukowych. Jednak niektóre kraje planują wdrożyć rutynowy monitoring wirusa w ściekach. Istnieje możliwość wykorzystania nadzoru środowiskowego do wczesnego ostrzegania, szczególnie w przypadku ognisk zakażeń w krajach, które już ograniczyły transmisję i łagodzą restrykcje społeczne lub w przypadku sezonowości. Oczywiście przed wdrożeniem monitoringu konieczna jest analiza kosztów i korzyści. Ponadto nadzór środowiskowy musiałby być ściśle powiązany z planem natychmiastowych działań w przypadku pozytywnego sygnału lub znacznego wzrostu liczby przypadków. Pozostaje wiele pytań, np. jaki poziom wzrostu RNA jest istotny dla podjęcia działań.

Jak dotąd nie opublikowano żadnych badań wykazujących zastosowanie nadzoru środowiskowego do identyfikacji SARS-CoV-2 w populacjach zwierząt.

Klara Ramm

ekspert IGWP

Źródło:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333670/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-EnvironmentalSampling-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pod koniec lipca WHO opublikowała kolejną aktualizację wytycznych dotyczących zachowania higieny w usługach wodociągowych i kanalizacyjnych (“Water, sanitation, hygiene, and waste management for SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19Interim guidance”). Tłumaczenie pierwszej edycji wytycznych Izba umieściła na stronie już na początku kwietnia.

Aktualizacja wytycznych zawiera informacje uwzględniające zdobyte doświadczenie i wyniki badań. WHO podkreśla, że na podstawie istniejącej wiedzy i badań nic nie wskazuje na to, że SARS-CoV-2 może utrzymywać się w wodzie pitnej. W przypadku ścieków niektóre niedawne badania wykazały fragmenty RNA, ale nie wirus zakaźny.

Ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 z kału osoby zakażonej wydaje się być niskie. Podczas gdy kilka badań wykryło fragmenty RNA wirusa SARS-CoV-2 w odchodach pacjentów w czasie ich choroby i po wyzdrowieniu, obecne dowody podkreślają trudność hodowli wirusa w wydalinach.

Chociaż obecność SARS-CoV-2 w nieuzdatnionej wodzie pitnej jest teoretycznie możliwa, zakaźny wirus nie został wykryty w źródłach wody pitnej. Istnieje co najmniej jeden udokumentowany przypadek wykrycia fragmentów RNA SARS-CoV-2 w rzece podczas szczytu epidemii w północnych Włoszech. Podejrzewa się, że rzeka była odbiornikiem surowych, nieoczyszczonych ścieków. Nie zanotowano innych przypadków wykrycia wirusa w źródłach wód powierzchniowych ani podziemnych, a zatem ryzyko, jakie koronawirusy stanowią dla dostaw wody pitnej, jest niskie.

Zakaźny SARS-CoV-2 nie został wykryty w ściekach nieoczyszczonych lub oczyszczonych. Fragmenty RNA SARS-CoV-2 wykryto w nieoczyszczonych ściekach i osadzie w wielu krajach i Slady RNA zmniejszają się znacznie, gdy zmniejsza się liczba przypadków zachorowań w danej w społeczności. Ponadto trwają prace nad analizą historycznych próbek ścieków pod kątem SARS-CoV-2.

Klara Ramm

ekspert IGWP

Link do pełnego tekstu: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333560/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-2020.4-eng.pdf?sequence=10&isAllowed=y

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie uprzejmie informuje, że W Sejmie trwają prace legislacyjne nad Rządowym projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem, projekt zawiera regulacje wsparcia budżetów jst oraz w celu utrzymania ciągłości procesu inwestycyjnego poprzez m.in.: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, pakiet osłonowy dla samorządów, ochrona przed przejęciem spółek przez podmioty spoza UE/EOG, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych, dostosowanie rynku pracy do wyzwań COVID-19.

Poniżej zamieszczony został plik pdf przedmiotowego projektu ustawy.

Projekt ustawy do pobrania (PDF)

Adw. Paweł Sikorski - Ekspert IGWP

 

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ uprzejmie informuje, że Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu w dniu 14 maja uchwalił Ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –dalej zwaną także  ustawą z dnia 14 maja 2020 r. lub Tarczą 3.0.

Ustawa  z dnia 14 maja 2020 r. została podpisana przez Prezydenta  RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod poz. 875.

Wspomniana ustawa co do zasady,  zgodnie z art. 76, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli od 16 maja 2020 r.

Tarcza 3.0. uwzględnia ostatecznie postulat  zgłoszony przez Izbę dotyczący wydłużenia okresu do przeprowadzenia analizy ryzyka i złożenia stosowanych wniosków o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej przez właścicieli  dla ujęć wody. Zmiana ta wydłuża ww. okres o dodatkowe 2 lata, tj. z obecnie obowiązującego okresu 3 lat do 5. Powyższa zmiana zawarta została w art. 32 ustawy zmieniającej  ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695 i 782).

Wspomniana ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 792) oraz w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Powyższe zmiany omówione zostały w artykułach opublikowanych przez Izbę:
Uchwalenie przez Sejm TARCZY 3.0. uwzględniającej postulat IGWP
Zmiany uregulowań dotyczacych odpadów

Tarcza 3.0. w art. 46 pkt 20) przewiduje również uchylenie art. 15 zzr i 15 zzs w specustawie z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.). Powyższymi przepisami zawieszony został bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów (art. 15 zzr),jak również bieg terminów procesowych
 i sądowych wymienionych w art. 15 zzs.  Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. w art. 46 pkt 21) wprowadziła także zmianę we wspomnianej specustawie z dnia 2 marca 2020 r. poprzez dodatnie po art. 15 zzs- art. 15 zzs1-15 zzs5 odnoszących się do przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych.

LINK do ustawy  z dnia 14 maja 2020 r.

Adw. Paweł Sikorski - Ekspert IGWP
Magdalena Borowczyk-Zalewska- Gł. specjalista ds. prawnych IGWP

 

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i Dyrekcja Generalna ds. Środowiska współpracują ze zwycięzcami konkursu EU Hackathon SEWERS4Covid (Holenderski Instytut Badań Wody KWR, Eurecat - Centrum Technologiczne Katalonii, Uniwersytet w Tesalii i Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach oraz Universytet Exeter i Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule w Aachen RWTH, we współpracy z Water Europe i federacją EurEau zapraszają do udziału w doraźnym ogólnoeuropejskim projekcie badawczym mającym na celu ocenę monitoring ścieków i wymianę doświadczeń w kontekście epidemii spowodowanej SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż projekt ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1) w chwili obecnej został już przekazany Prezydentowi.

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w dniu 30 kwietnia  Sejm uchwalił  ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Tzw. tarczę antykryzysową 3.0, która zmienia szereg ustaw, w tym ustawę z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 oraz jej nowelizację z 31 marca, zwaną tarczą antykryzysową. 

31 marca oraz 18 kwietnia 2020 r. weszły w życie specustawy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, mającej ułatwić walkę z epidemią i ratowanie gospodarki. W ramach specustaw wprowadzone zostały, między innymi, zmiany w prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika.

Wyszukiwanie