Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że Sejm u w dniu 9 kwietnia 2020 roku uchwalił Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. oraz Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wyżej wymienione ustawy skierowane zostały do Senatu, który rozpatrzenie ustaw wyznaczył na dzień 15 kwietnia 2020 roku

Izba Gospodarcza "Wodociagi Polskie" będzie na bieżąco informować swoich Członków o przebiegu prac nad ustawami. Poniżej przedstawmy najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych uwagi do powyższych ustaw:

Uwaga o charakterze generalnym :

Do projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Art. 1 projektu i następne

Projekt ustawy przewiduje system wsparcia, jednakże w myśl art. 5 dla Przedsiębiorców, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia, na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 3 pkt.2) trudna sytuację finansowa ,,należy przez to rozumieć sytuację, w której nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w następstwie COVID-19;’’

W związku z powyższym należy zauważyć, że nadal bez możliwości skorzystania ze wsparcia pozostaną te podmioty takie jak niektóre przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które zagrożone zostały utratą płynności finansowej z uwagi na brak płatności od odbiorców usług, przy jednoczesnym braku spadku obrotów, lub tez spadku, jednak poniżej progów przewidzianych w ustawie.

Art. 72 Ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. nowelizujący Ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568)

Art. 11e.

„Art. 11e. 1. Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostarczania energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu oraz odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub urządzenia są zlokalizowane na terenie nieruchomości należących do osób trzecich lub znajdujących się w posiadaniu osób trzecich, może w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego, wnioskować do właściwego miejscowo komendanta Policji o asystę funkcjonariuszy Policji, w celu umożliwienia wejścia lub wjazdu na teren nieruchomości, w tym do budynku, również z użyciem środków przełamujących istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym w zakresie prac budowlanych. Asysta funkcjonariusza Policji jest udzielana niezwłocznie.

Uzasadnienie :

Projekt przewiduje możliwość ekstraordynaryjnego trybu wejścia do nieruchomości/na nieruchomość, która stanowi lokalizację istotnych elementów infrastruktury służącej zapewnianiu usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wody, gazu i odprowadzania ścieków. W aktualnej sytuacji gestorzy tego typu sieci i urządzeń spotykają się z sytuacjami, w których wejście na nieruchomość w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności serwisowych lub naprawy awarii jest niemożliwe z uwagi na zamknięcie obiektu i niedostępność jego właściciela, użytkownika, zarządcy. W przypadkach braku możliwości takiego wejścia uniemożliwione jest dokonywanie czynności, od których zależy ciągłość świadczenia usług o charakterze podstawowym. Wprowadzenie dodatkowych rozwiązań w tym zakresie jest szczególnie istotne w okresie, w którym większość populacji przebywa w domach i świadczenie tych usług ma charakter podstawowy kluczowy dla utrzymania bezpieczeństwa i zdrowia tych osób.

Zapewnienie właścicielowi infrastruktury lub jego upoważnionemu przedstawicielowi wejścia na teren nieruchomości, w tym do budynku, będzie możliwe po przedstawieniu właściwemu miejscowo komendantowi Policji dowodów na odmowę takiego wstępu. W takim przypadku, w celu zachowania ciągłości usług, udzielana będzie asysta Policji. W przypadku nieruchomości lub budynków objętych zakazem wstępu z uwagi na działania związane ze zwalczaniem COVID-19, warunki takiego dostępu będą uzgadniane z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Dodanie Art. 12b.

„Art. 12b. Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych dotyczących utrzymania ciągłości działania istotnych usług, w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energii, handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności art. 12 stosuje się odpowiednio”.

Uzasadnienie :

Przepisy rozstrzygają, że swoiste zawieszenie stosowania przepisów ustawy – Prawo budowlane, ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o działalności leczniczej stosuje się do robót budowlanych, których celem jest przywrócenie działalności podstawowych usług (łączność, woda, gaz, prąd) w przypadku wystąpienia ich awarii w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

art. 15x:

Uzupełniano kwestie ,,skoszarowania’’ dla podmiotów systemów infrastruktury krytycznej :

„3) zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, przepisu art. 1515 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie stosuje się;

4) polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.”,

(art. 1515 § 2 zdanie drugie, (które projektodawca wyłączył od stosowania) stanowi, że : ,,Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku’’

Uzasadnienie:

Nie zawarto uzasadnienia dla zmian wprowadzonych w art. 15x, poszerzającego zakres uprawnień pracodawcy o możliwość zlecanie dyżuru i odpoczynku w miejscu pracy, a także o możliwość stosowania w pełnym zakresie rozwiązań zawartych w art. 15 x

art. 31zo:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Uzasadnienie :

Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” tj. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób z zastrzeżeniem, że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Powyższa regulacja może objąć ponad 25% Członków Izby

Art. 52 projektu ustawy

Zmiana art. 395 pkt 4 Prawa wodnego dodające nową treść po średniku:

Pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga:

4) wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi; klęski żywiołowej, ogłoszonych stanach zagrożenia epidemicznego, epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;

Uzasadnienie :

Proponowana zmiana umożliwia podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie wód i urządzeń wodnych szybkie reagowanie na przypadki zagrożenia wód lub urządzeń wodnych w celu ochrony obywateli i utrzymania bezpieczeństwa państwa. Istotą zmiany jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych w zaistniałych w kraju sytuacjach nadzwyczajnych. Uzasadnione jest wobec tego wprowadzenie niezbędnych zmian w funkcjonowaniu państwa w celu właściwego i szybkiego reagowania przez organy państwowe na zaistniałe sytuacje. Zmiana nie ma wpływu na liczbę zatrudnionych pracowników zarówno po stronie administracji publicznej (rządowej i samorządowej), a także w sferze podmiotów gospodarczych.

 

Dodatkowo projekt zakłada wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości (ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu,) co było też postulatem Izby.

 

Adw. Paweł Sikorski 

Wyszukiwanie