Zatwierdzanie dyrektywy wchodzi w ostatnią fazę. Powstał już ostateczny tekst angielski, który najprawdopodobniej bez zmian zostanie zatwierdzony przez COREPER (komitet stałych przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przy Radzie w Brukseli w randze ambasadorów oraz ich zastępców) w dniu 14 października. COREPER będzie rekomendować Radzie przyjęcie tekstu bez poprawek. Podczas gdy w marcu 2020 r. Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie jej stanowiska w pierwszym czytaniu, 23 października Rada zatwierdzi zapewne dyrektywę w pierwszym czytaniu, co oznacza, że Parlament przyjmie stanowisko we wczesnym drugim czytaniu na jednym z przyszłych posiedzeń plenarnych (listopad, może grudzień). Powstała już także ostateczna wersja polska dyrektywy.

W swoim ostatecznym stanowisku Rada podkreśla, że w wyniku konsultacji społecznych i ocenie sprawności i działania regulacyjnego (REFIT) dyrektywy 98/83 / WE 9 stało się jasne, że cztery jej obszary dają możliwość wprowadzenia ulepszeń. Aby zaradzić zidentyfikowanym niedociągnięciom, wniosek dotyczący przekształcenia skoncentrował się na aktualizacji standardów jakości wody, wprowadzeniu podejścia opartego na ryzyku, poprawie informacji o jakości wody dostarczanej konsumentom oraz poprawie dostępu do wody. Ponadto we wniosku określono również minimalne wymagania higieniczne dla materiałów mających kontakt z wodą pitną. Rada podkreśla także znaczenie uregulowania kwestii wycieków i pojawienia się nowych parametrów na liście obserwacyjnej (m.in. mikroplastik).

Z początkiem przyszłego roku powinny więc rozpocząć się prace nad implementacja dyrektywy do prawa krajowego. Oznacza to zmianę ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (...) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Klara Ramm,

ekspert IGWP

17 września Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii dotyczącej farmaceutyków w środowisku. To ważna inicjatywa również dla naszej branży, gdyż farmaceutyki stanowią istotną grupę zanieczyszczeń zasobów wodnych. Prace nad dokumentem rozpoczęły się kilka lat temu, bardzo trudno było osiągnąć kompromis, szczególnie przy często sprzecznych interesach branży farmaceutycznej i środowisk ekologicznych.

Rezolucja przyjęta 671 głosami za, 15 przeciw i 10 wstrzymującymi się, wzywa unijne instytucje do podjęcia zdecydowanych działań, gdyż zanieczyszczenia farmaceutykami powodują długotrwałe szkody w ekosystemach, zmniejszają skuteczność leków oraz zwiększają odporność niektórych organizmów na antybiotyki.

Posłowie do PE pozytywnie przyjęli w 2019 roku komunikat Komisji w sprawie farmaceutyków, jednak zwracają uwagę na poważne opóźnienia w przedstawieniu przez KE szczegółów strategicznego podejścia i konkretnych działań. Wzywają także do ostrożniejszego stosowania leków, rozwoju bardziej ekologicznej produkcji i lepszego gospodarowania odpadami medycznymi w UE. Podkreślają, że produkty farmaceutyczne poważnie szkodzą ekosystemom. Mogą wpływać na zasoby wodne, ponieważ nie zawsze są skutecznie usuwane w oczyszczalniach ścieków. Pomimo w większości bardzo niskich stężeń istnieje ryzyko, że ich długofalowy wpływ na ludzi i środowisko może być niebezpieczny. Szczególny niepokój PE budzą substancje powodujące zaburzenia endokrynologiczne.

Według posłów jednym ze skutecznych rozwiązań może być poszukiwanie substancji mniej szkodliwych dla środowiska, a równie skutecznych w medycynie. W tym kontekście ważne jest, aby uczynić je bardziej biodegradowalnymi, nie obniżając jednocześnie ich skuteczności dla pacjentów.

Posłowie są także zaniepokojeni stale rosnącym średnim spożyciem leków na mieszkańca w UE, wzywają państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk w zakresie ograniczania profilaktycznego stosowania antybiotyków i pozbywania się niewykorzystanych leków. Zachęcają lekarzy i weterynarzy do udzielania informacji, o tym jak należy postępować z niewykorzystanymi lekami.

Zdaniem posłów środki mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powinny obejmować nie tylko metody tzw. końca rury (skuteczne oczyszczanie ścieków), ale cały cykl życia leków, od projektowania i produkcji, aż po usuwanie i neutralizację.

Rezolucja jest pozytywnym sygnałem dla branży wod-kan, oby poszły za nią konkretne działania legislacyjne.

Klara Ramm

Źródło: Parlament Europejski

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (numer w wykazie prac: UD101).

Izba przedłożyła projekt Członkom Izby z prośbą o zapoznanie się oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 08 września 2020r. drogą elektroniczną, także w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Klimatu skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ( numer z wykazu: UD 107)

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 21 sierpnia 2020r. drogą elektroniczną, także w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączeniu znajdą Państwo przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem, oraz oceną skutków regulacji

Projekt ustawy do pobrania (PDF)

Uzasadnienie

OSR

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 12 sierpnia 2020r. drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej znajdą Państwo przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji oraz załącznikami:

Projekt ustawy do pobrania (PDF)

Uzasadnienie

OSR

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z upoważnienia Ministra Rozwoju, skierował do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 12 sierpnia 2020r. drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie’’ informuje, iż w dniu 24 lutego 2020 r. wystąpiła do  Ministerstwa Klimatu z pismem odnośnie wątpliwości prawnych na tle ustawy o odpadach. Ministerstwo zajęło stanowisko w piśmie z dnia 15 maja 2020 r.

Oba pisma zamieszczamy poniżej:
Pismo IGWP
Odpowiedź Ministerstwa Klimatu 

Magdalena Borowczyk - Zalewska
Główny specjalista ds. Prawnych 

 

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ wystąpiła do  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie koniczności podjęcia prac legislacyjnych dotyczących uregulowania  problematyki wód opadowych  i roztopowych, w tym dotyczących istotnych problemów w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych, parkingów.

odpowiedź Ministerstwa na przedmiotowe pismo znajduje się [TUTAJ].

adw. Paweł Sikorski
ekspert IGWP

Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie nadania pracownikom Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wykonującym kontrolę gospodarowania wodami, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (wpisany pod nr 221).

Projekt rozporządzenia ma na celu określeniu elementów upoważnienia do nakładania grzywien, w drodze mandatu karnego, przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), co ma umożliwić  kompleksowe prowadzenia kontroli gospodarowania wodami w ramach właściwości PGW WP. Projekt zakłada, że ww. pracownicy mają być uprawnieni do nakładania grzywien za wykroczenia określone w art. 476 ust.1 i 2, art. 477 pkt 4-8, art. 478 pkt 2,6,12-16 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.- Prawo wodne.  W przedmiotowym katalogu wykroczeń nie ujęto wykroczeń związanych z kontrolą stanu jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz wody w kąpieliskach i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (wykroczenia wymienione w art. 477 pkt 1-3 i 12 wspomnianej wyżej ustawy).

Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie do dnia 13 maja 2020r.  Ewentualne uwagi proszę przekazywać w formie edytowalnej drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projektu wraz z uzasadnieniem znajduje się [TUTAJ]

Magdalena Borowczyk-Zalewska
gł. specjalista ds. prawnych IGWP

Szanowni Państwo,

Dla ułatwienia wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ przedstawia dla Członków Izby poniższe informacje.

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( dalej : ,,ustawa’’) na podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej a wiec także przedsiębiorstwa wod-kan, nałożone zostały obowiązki przekazywania Prezesa UKE aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, kompletnych oraz adekwatnych do potrzeb wykonania obowiązku, informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizacji corocznej w terminie do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

Na podstawie art. 29 ust 2b : ,,Podmioty, o których mowa w ust. 2, które nie posiadają infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację i nie świadczą usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, przekazują Prezesowi UKE corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, oświadczenie, że nie posiadają infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację i nie świadczą usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych.’’

Wytyczne do powyższych obowiązków zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Dodatkowo, na podstawie art. 29c ustawy :

,,Operator sieci przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b ust. 2, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4, w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji. Operator sieci przekazuje te informacje corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Obowiązek wskazany w zdaniu drugim dotyczy również aktualizacji informacji przekazanych Prezesowi UKE w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.’’

Wskazane art. 29b ust.1 pkt 3 i 4 stanowią :

3) o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1, a także o kanałach technologicznych, określających:

a) ich lokalizację i przebieg,

b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,

c) dane kontaktowe w sprawach dostępu;

4) o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:

a) lokalizację i rodzaj robót,

b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,

c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,

d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych;

Ustawa w art. 2 ust 1. Pkt. 6) zawiera definicje infrastruktury technicznej :

,, - każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem:

a) kabli, w tym włókien światłowodowych,

b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.);’’

Na podstawie tak zdefiniowanej przez ustawodawcę definicji infrastruktury technicznej przyjąć należy, że obwiązek zgłoszenia dotyczyć będzie tych elementów, które w ocenie zgłaszającego posłużyć mogą do umieszczenia elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej.

Wzory formularzy służące do przekazywania informacji Prezesowi UKE przez podmioty, o których mowa w art. 29c ust. 1 zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

Z uwagi na sytuację epidemiczną na mocy przepisów ustawy tarczy antykryzysowej termin wydłużony został do 30 kwietnia 2020 roku.

Z niewykonanie ww. obowiązków przez zobowiązany podmiot, Prezes UKE na mocy art. 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne może nałożyć karę pieniężną

Poniżej przedstawiamy przykładowe zapytanie skierowane w przedmiotowej sprawie do Izby

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej jako „ustawa”), zwracamy się z prośbą o przesłanie stanowiska Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w zakresie wynikającego z ustawy obowiązku operatora sieci do przekazania Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b ust. 2, posiadanych w postaci elektronicznej informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4, w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.

Zgodnie z art. 29c ust. 1 ustawy, powyższe informacje należy przekazać corocznie w terminie do dnia 31 marca.

W szczególności prosimy o informację, w zakresie następujących problemów interpretacyjnych:

1. Czy brak wiedzy odnośnie możliwości wykorzystania posiadanych przez operatora urządzeń pod realizację infrastruktury telekomunikacyjnej w kontekście przepisów ustawy świadczy o tym, że:

a. operator nie posiada informacji o takich urządzeniach, zatem nie ma obowiązku przekazywania informacji, czy

b. operator posiada informację w postaci elektronicznej o infrastrukturze, zatem powinien przeanalizować, które urządzenia spełniają warunki niezbędne dla umieszczenia w nich albo na nich elementów sieci telekomunikacyjnej i przekazać dane w tym zakresie Prezesowi UKE.

2. Które urządzenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej spełniają warunki niezbędne dla umieszczenia w nich albo na nich elementów sieci telekomunikacyjnej.

Odpowiedź opinia prawna, autor prof. dr hab. Bartosz Rakoczy:

,,Odpowiadając na Państwa prośbę o stanowisko Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuję, iż brak wiedzy odnośnie możliwości wykorzystania posiadanych przez operatora urządzeń pod realizację infrastruktury telekomunikacyjnej w kontekście przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oznacza, iż operator nie posiada takich informacji, a zatem nie ma obowiązku przekazywania tych informacji (których zresztą nie posiada). Nie można bowiem przekazać informacji, której się nie ma. Ustawa nie określa również, które urządzenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej spełniają warunki niezbędne dla umieszczenia w nich albo na nich elementów sieci telekomunikacyjnej. Co więcej, ustawa nie określa żadnych parametrów technicznych, ani nawet rodzajowych. Oznacza to, iż każdorazowo to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne musi samodzielnie określić i zdecydować, które jego zdaniem urządzenia mogą służyć temu celowi, a które nie. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, iż przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stosują różne kryteria i parametry, przy czym za dominujący można uznać parametr średnicy urządzenia, uznając, że jest to urządzenie o średnicy Ø 300.

Zaznaczyć jednak należy, że nie wynika to z normy prawnej a z praktyki i doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.’’

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że z konsultacji jakie zostały przeprowadzone z innymi przedsiębiorstwami wynika, że dodatkowo przedsiębiorstwa wod-kan przyjęły kryterium takiej wielkości sieci, która umożliwia fizyczne wejście, a zatem jeszcze węższy zakres niż wymieniony wyżej parametr średnicy Ø.

adw. Paweł Sikorski

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła