Szanowni Członkowie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Informuję, iż Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa rozpoczęło prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Przewidywany termin wydania rozporządzenia III kwartał 2016 r.

Za wykazem prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury i Budownictwa:

 

Tytuł projektu rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Podstawa prawna:

art. 23, art. 25 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.)

Istota rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia oraz przyczyna i potrzeba ich wprowadzenia:

Konieczność zmiany obowiązującego rozporządzenia wynika z wątpliwości interpretacyjnych odnośnie do możliwości wliczania amortyzacji środków trwałych pochodzących z bezzwrotnych środków w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wynikłych na gruncie § 7 ust. 3-5 ww. rozporządzenia. Uwzględnianie amortyzacji środków trwałych finansowanych z dotacji UE w taryfach za usługi wodociągowo-kanalizacyjne jest zgodne z sensem ekonomicznym amortyzacji oraz niezbędne dla zachowania zgodności z zasadą pełnego zwrotu kosztów, wynikającej z zasady „zanieczyszczający płaci”. Zasada ta jest jedną z głównych zasad wspólnotowej polityki w zakresie środowiska naturalnego (art. 191 ust.2 Traktatu o funkcjonowaniu UE) i ma zastosowanie na całym terytorium Wspólnoty. Ponadto zgodnie z ramową dyrektywą wodną (2000/60/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady, „państwa członkowskie uwzględniają zasadę zwrotu kosztów usług wodnych, włączając koszty ekologiczne i materiałowe, w szczególności zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”” (art. 9). Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uwzględnia koszty amortyzacji planowane na podstawie kosztów ustalonych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Oznacza to, że przy ustalaniu niezbędnych przychodów powinno się uwzględnić amortyzację bilansową, ewidencjonowaną zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, czyli także od środków trwałych przyjętych przez przedsiębiorstwo w formie dotacji. W celu ustalenia jednolitych rozwiązań dla projektów z sektora gospodarki wodno-ściekowej finansowanych z dotacji UE zachodzi pilna potrzeba nowelizacji rozporządzenia w celu doprecyzowania regulacji określających sposób amortyzowania środków trwałych.

 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zgłosiła akces udziału w pracach nad nowelizacją rozporządzenia.