Szanowni Członkowie Izby,

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znajduje się projekt ustawy Prawo wodne z dnia 23.06.2016 roku

Poniżej link do projektu ustawy ze strony RCL:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349263/12349264/dokument227406.pdf

Wersja projektu ustawy z dnia 23.06.2016 roku w stosunku do projektu z dnia 26.04.2016 roku zawiera m.in. zmiany wysokości stawek opłat za pobór wód, określając je, jako stawki jednostkowe, w miejsce górnych, zawartych w poprzednim projekcie .

Poniżej przedkładamy art. 282 ust.1 pkt.1) i 3) projektu ustawy Prawo wodne z dnia 23.06.2016 roku, który w założeniu projektu stanowić będzie podstawę do wyliczeń opłat za pobór wody

Art. 282 Z zastrzeżeniem art. 283 ust 9-14, jednostkowe stawki opłat wynoszą:

1) za pobór wody w formie opłaty stałej:

a) za pobór :

- wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1m3/s, za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest mniejszy niż 10% dostępnych zasobów wód podziemnych,

- wód podziemnych – 1 000 zł na dobę za 1m3/s, za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest większy niż 10% i mniejszy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych,

- wód podziemnych – 2 000 zł na dobę za 1m3/s, za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych,

b) za pobór :

- wód powierzchniowych – 250 zł na dobę za 1m3/s, za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest mniejszy niż 10% SNQ,

- wód powierzchniowych – 500 zł na dobę za 1m3/s, za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest większy niż 10% i mniejszy niż 50% SNQ

- wód powierzchniowych – 1 000 zł na dobę za 1m3/s, za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody, jeżeli pobór wody jest większy niż 50% SNQ,

3) za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranej wody podziemnej lub powierzchniowej w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych, do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności:

a) 0,60 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości przekraczającej 0,25 m3/s,

b) 0,55 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości od 0,10 do 0,25 m3/s,

c) 0,50 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości od 0,05 do 0,10 m3/s,

d) 0,45 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości od 0,04 do 0,05 m3/s,

e) 0,40 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości od 0,025 do 0,04 m3/s,

f) 0,35 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości od 0,01 do 0,025 m3/s,

g) 0,30 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości od 0,005 do 0,01 m3/s,

h) 0,25 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości od 0,002 do 0,005 m3/s,

i) 0,20 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości od 0,001do 0,002 m3/s,

j) 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej lub powierzchniowej w ilości nieprzekraczającej 0,001 m3/s,