Spotkanie z Komisarzem ds. Środowiska
Przedstawiciele EurEau spotkali się z Komisarzem
Virginijusem Sinkevičiusem. Było to okazją do dyskusji na temat Zielonego Ładu w kontekście gospodarki wodnej. Cieszy nas, że Komisarz jest pozytywnie nastawiony do kwestii kontroli u źródła.

Dyrektywa w sprawie jakości wody
18 lutego komisja ds. środowiska ENVI Parlamentu Europejskiego przegłosowała treść dyrektywy. 61 posłów głosowało za, 3 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu, co daje duże poparcie dla nowej dyrektywy. Mamy już polską wersję, która podlega kontroli poprawności tłumaczenia. Ostatnim etapem przyjmowania dyrektywy będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej. Miejmy nadzieję, że nastąpi to w kwietniu.

Kontrola spójności prawa dotyczącego wody
Komisja ENVI wymienia opinie z KE na temat spójności i skuteczności prawa. Dyskusja dotyczy głównie Ramowej Dyrektywy Wodnej. 20 lutego sprawozdawcą w imieniu Komitetu Regionów był Marszałek Piotr Całbecki wspierany przez Prof. Macieja Zalewskiego. Więcej tutaj.

Ramowa Dyrektywa Wodna
21 lutego grupy koordynujące Wspólna Strategię Wdrażania koncentrowały się na wnioskach z oceny sprawności Ramowej Dyrektywy Wodnej i proponowanym rozszerzeniu listy substancji priorytetowych. Komentarz EurEau można znaleźć tutaj.

Koszty dyrektywy w sprawie jednorazowego plastiku
25 lutego Komisja Europejska zorganizowała kolejne spotkanie dotyczące kosztów sprzątania i utylizacji odpadów powstałych wskutek wykorzystywania produktów plastikowych jednorazowego użytku.  

Pestycydy
W nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podkreślono, że „Komisja Europejska nie była dotychczas w stanie znacząco ograniczyć i kontrolować ryzyka związanego z pestycydami stosowanymi przez rolników". Przyczyny to m. in. opóźnione i niepełne wdrożenie dyrektywy z 2009 r. w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, słabe stosowanie środków ochrony roślin niskiego ryzyka oraz nieliczne zachęty dla rolników do ograniczania stosowania pestycydów. W dodatku, stosowanie zasad zintegrowanej ochrony przed szkodnikami nie jest włączone do warunków otrzymania płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. ETO stwierdza, że stracono okazję, aby poprawnie rozwiązać ten problem w nowej WPR, która wejdzie w życie w 2021 r. Komunikat prasowy znajduje się tutaj.

Mikroplastik
Przedstawiciele EurEau spotkali się w dniu 5 lutego z DG GROW. W ramach strategii dotyczącej tworzyw sztucznych i nowego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja zaproponuje środki mające na celu zmniejszenie ilości niezamierzenie uwalnianych do środowiska mikroplastików. Komisja Europejska zainicjuje badanie dotyczące możliwych środków łagodzących skutki emisji cząstek zużywających się opon i włókien syntetycznych. Wyniki mogłyby posłużyć jako ocena skutków dla przyszłych działań legislacyjnych. EurEau przystąpiła do drugiego etapu Platformy ds. Opon i Cząstek Zużycia Drogowego, zainicjowanego przez stowarzyszenie producentów opon ETRMA. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 18 lutego.

Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę
KE opracowuje stadium dotyczące przyszłości europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej. Europejska Sieć Referencyjna Ochrony Infrastruktury Krytycznej zaproponowała “Wytyczne dla opracowania systemów bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę do picia” (Guidance on the production of a water security plan for drinking water supply).

Dokument będzie prezentowany podczas warsztatów 23 marca (Bruksela).

Wspólna Polityka Rolna
W marcu ma zostać opublikowane studium dotyczące wpływu WPR na jakość i ilość zasobów wodnych. Odbędą się również konsultacje społeczne na temat wpływu rolnictwa na wody, glebę i bioróżnorodność.

Strategia “z pola na widelec”
KE zainicjowała proces przyjmowania strategii “z pola na widelec” publikując mapę drogową (Roadmap).  Ma ona doprowadzić do zrównoważonej produkcji żywności i jej konsumpcji.

Rolnictwo i woda
Europejski Trybunał Obrachunkowy oceni, w jakim stopniu unijna polityka rolna chroni europejskie zasoby wodne, koncentrując się na ilości wody. EurEau była jednym z interesariuszy, konsultując i dostarczając informacje.

Farmaceutyki w środowisku  
W związku z opublikowaniem w marcu 2019 r. strategicznego podejścia Komisji Europejskiej, komisja ENVI Parlamentu Europejskiego opracowuje projekt rezolucji w sprawie środków farmaceutycznych w środowisku naturalnym. Do projektu rezolucji wpłynęło 258 poprawek, ( draft resolution received 258 amendments), a interesariusze negocjują obecnie brzmienie kompromisowych poprawek. EurEau wyda zalecenia dotyczące głosowania dla posłów do PE przed głosowaniem ENVI, które powinno odbyć się 5 marca.


Wspólna Strategia Wdrażania  (CIS)
Nowe wytyczne CIS  nr 37 ”Etapy określania i oceny potencjału ekologicznego w celu poprawy porównywalności silnie zmodyfikowanych części wód" wraz z jego „biblioteką środków łagodzących", są już opublikowane na stronie internetowej Komisji.


Sprawy EurEau
W Revolve Media ukazał się artykuł Olivera Leoebela, Sektetarza Generalnego EurEau.  

Wydarzenia

 • 4-5 marca 2020 r. Europejska konferencja o tłuszczach, olejach, smarach. Więcej informacji tutaj.
 • 9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.
 • 23 marca 2020 r.- warsztat grupy tematycznej „woda” z ERNCIP na temat poprawy ochrony infrastruktury krytycznej, Bruksela, Belgia. 
 • 1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.
 • 27-30 kwietnia 2020 r. - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne IWA jest współorganizatorem pierwszego Cyfrowego Szczytu Wodnego IWA wraz z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (regionalne przedsiębiorstwo wodociągowe) i AEAS (Hiszpańskie Stowarzyszenie Wodociągów i Kanalizacji).  Szczyt odbędzie się w Bilbao w Hiszpanii. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych cyfryzacją sektora wodnego i ma na celu skupienie dostawców technologii i przedstawicieli zakładów wodociągowych, umożliwiając im dzielenie się doświadczeniami, tworzenie sieci kontaktów. Więcej na: https://digitalwatersummit.org
 • 8-12 czerwca 2020r. – konferencja IWA o odzysku substancji odżywczych organizowana przez Aalto University i wodociągi w Helsinkach. Więcej na www.iwa-nrr.org.
 • 15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.
 • 3 lipca 2020r. – OSPAR – spotkanie ministerialne, Lizbona, Portugalia.
 • 17-18 listopada 2020r. – Trzecia konferencja
 • 25-28 maja 2021 r. – CEOCOR organizowany przez organizację austriacką ÖVGW w Wiedniu, Austria.

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

Studium Deloitte dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

Z badania Deloitte dotyczącego odpowiedzialności producentów za zapobieganie przedostawaniu się mikrozanieczyszczeń do środowiska, wynika, że UE powinna skuteczniej wdrażać istniejące przepisy po to, aby utrzymać dostępność wody dla wszystkich. Badanie zlecone przez EurEau potwierdza, że środki kontroli u źródła powinny być wdrażane zgodnie z wymogami określonymi w art. 191 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Tam, gdzie nie jest to wystarczające, prawodawstwo powinno wprowadzać sprawiedliwe i skuteczne systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podmioty świadczące usługi wodociągowe nie powinny ponosić kosztów dodatkowych działań w celu usunięcia substancji zanieczyszczających i mikroplastików. Koszty te są ostatecznie przenoszone na konsumenta wody, co wpływa na przystępność cenową.

Więcej danych z raportu ukaże się w kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

Aktywność unijnych instytucji


Plan pracy Komisji Europejskiej
KE opublikowała plan pracy 2020 dostępny w języku angielskim.

Dyrektywa dotycząca wody pitnej

W dniu 18 grudnia 2019 r. Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy. W dniu 23 stycznia zaplanowano techniczne rozmowy trójstronne. COREPER rozważy i ostatecznie zatwierdzi ostateczny tekst w nadchodzących tygodniach. Następnie Komisja ENVI przeprowadzi również głosowanie w sprawie uzgodnionej wersji. Piszemy o tym w liście do członków Izby. Przygotowujemy się także do implementacji dyrektywy do prawa polskiego, stąd ankieta rozesłana do członków Izby.

Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) zacznie sporządzać listę substancji, które mogą być bezpiecznie stosowane w materiałach mających kontakt z wodą do spożycia. Szef ECHA Bjorn Hansen powiedział, że jego agencja będzie oceniać substancje stosowane w materiałach do produkcji rur i armatury, dodając, że harmonizacja oceny zapewnia również równe szanse dla firm dostarczających te materiały w różnych krajach europejskich. Pierwsza lista ma obejmować około 1500 substancji chemicznych i zostanie przyjęta przez Komisję Europejską do 2024 roku.

 

Odzysk wody na cele rolnicze
Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków i wykorzystania na cele rolnicze jest w końcowym etapie uzgodnień. 2 grudnia 2019 r. Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie. 21 stycznia komisja ENVI głosowała nad uzgodnionym tekstem. Wersja wynegocjowana stanowi poprawę w stosunku do wniosku Komisji Europejskiej, ponieważ obowiązki wszystkich uczestników łańcucha są w nim określone, a normy są wysokie, ale wykonalne. Istotne będą wytyczne dotyczące planu zarządzania ryzykiem, które Komisja musi opublikować.


Ewaluacja dyrektywy ściekowej

EurEau odniosła się pozytywnie do ogłoszonej ewaluacji. Więcej o naszej opinii można znaleźć tutaj

Problem PFAS

Kwestia PFAS znalazła się w porządku dziennym spotkania ministrów środowiska państw członkowskich, od czasu zaproponowania przez Holandię dokumentacji dotyczącej ograniczeń w ramach REACH. Więcej informacji można przeczytać na blogu „water matters”.


Mapa drogowa dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Jesteśmy bardzo rozczarowani brakiem poruszenia tematu wody w pierwszych wzmiankach. Nieuwzględnienie zasobów wodnych i usług wodnych w planie byłoby dla nas wszystkich porażką w dążeniu do GOZ. Woda jest z pewnością jej istotnym elementem, dostawcy usług odzyskują zasoby - w tym energię, związki organiczne i składniki odżywcze - w całym obiegu wody. Zasadnicze znaczenie ma to, że mapa drogowa GOZ wspiera działania na rzecz odzysku substratów (biogaz, fosfor, odzyskana woda itp.). Pierwszą reakcję EurEau można znaleźć tutaj.

Mapa drogowa dla bioróżnorodności 2030

EurEau skomentowała nowy plan działania na rzecz bioróżnorodności, wzywając do lepszego dostosowania ramowej dyrektywy wodnej do dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej. Rolnictwo musi być bardziej zrównoważone, a kwestia uwalniania substancji zanieczyszczających środowisko i mikroplastików powinna być rozwiązana i kontrolowana u źródła. Więcek szczegółów można znaleźć tutaj.


Substancje oddziałujące na układ dokrewny: Udział EurEau w konsultacjach

EurEau udzieliła odpowiedzi podczas konsultacji oceny sprawności przepisów UE dotyczących substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Odpowiedź można znaleźć tutaj.

 

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych: zakończenie procesu oceny

Komisja Europejska zakończyła ocenę IED warsztatami, podczas których konsultanci przedstawili swoje pierwsze ustalenia. Komisja przeanalizuje przyszłe warianty w dokumencie roboczym, który zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o zmianie dyrektywy, emisje do wody i gleby mogą podlegać dodatkowym rygorom.

 

Pestycydy: UE zakazuje stosowania tiakloprydu

Od 30 kwietnia 2020 r. stosowanie pestycydu tiakloprydu (Calypso, Biscaya) będzie zabronione. Produkt ten wpływa na zdrowie pszczół, ale ma również negatywny wpływ na wody gruntowe i zdrowie ludzi.

 

PFAS: ECHA popiera aby PFBS uznano za substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC)

Komitet państw członkowskich ECHA jednogłośnie poparł propozycję Norwegii dotyczącą uznania kwasu sulfonowego perfluorobutanu i jego soli (PFBS) za substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC) w ramach REACH ze względu na jego wysoką trwałość i mobilność. Substancja ta jest stosowana jako odporna na plamy powłoka do wyrobów włókienniczych i innych produktów, jako środek zmniejszający palność, w galwanizacji oraz jako pestycyd. W grudniu 2019 r. Dania, Niemcy, Szwecja i ECHA poparły holenderską propozycję ograniczenia grupy PFAS w ramach REACH do 2030 r.

 

Wspólna Polityka Rolna

Nowa Wspólna Polityka Rolna nie zostanie zatwierdzona na czas, co prowadzi do konieczności wprowadzenia środków przejściowych. Przepisy przejściowe nie wprowadzają żadnych nowych wymogów mających na celu zapewnienie płatności dla rolników. Nowa WPR będzie musiała zostać dostosowana do celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „z pola na widelec”, które mają zostać przedstawione przez Komisję najpóźniej w maju. Więcej informacji na temat projektów współpracy między rolnikami a sektorem wodnym można znaleźć w nocie informacyjnej EurEau tutaj.

 

Pestycydy: Parlament UE wzywa do ograniczenia stosowania

W dniu 15 stycznia Parlament Europejski przyjął niewiążącą rezolucję dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu i obejmującą odpady żywnościowe i stosowanie pestycydów. Posłowie chcą zająć znacznie ograniczyć stosowanie i ryzyko związane z pestycydami. Parlament nie zdołał jednak ustalić celów redukcji.


Farmaceutyki w środowisku: projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego opracowuje projekt rezolucji w sprawie środków farmaceutycznych w środowisku naturalnym. Jest to reakcja na opublikowaną w marcu 2019 r. strategię Komisji. Termin składania poprawek upłynął 29 stycznia.

 

OECD uruchamia eChemPortal: kompleksowe źródło informacji o chemikaliach

eChemPortal dostarcza informacji o chemikaliach, pestycydach i produktach biobójczych. Wspiera podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia i środowiska. Portal zawiera ponad 800 000 rekordów substancji z 34 baz danych władz i organizacji międzynarodowych.

 

 

EurEau

EurEau będzie obchodzić w tym roku swoje 45-lecie. Z tej okazji, w dniach 9-10 czerwca, będziemy gospodarzami wydarzenia w Brukseli.

 

Szwedzka analiza w sprawie fosforu

W wyniku analizy zaproponowano zakaz rolniczego stosowania osadów ściekowych, z wyjątkiem osadów dobrej jakości rozprowadzanych na gruntach rolnych. Svenskt Vatten z zadowoleniem przyjmuje tę propozycję i wyraża uznanie za dobrze przemyślane badanie. Recykling materii organicznej, fosforu i innych składników odżywczych z osadów ściekowych jest kluczową kwestią w gospodarce o obiegu zamkniętym. Wniosek oznacza, że dobrej jakości osady ściekowe mogą być nadal wykorzystywane na gruntach rolnych, ale inne osady już nie. Więcej tutaj (streszczenie angielskie strona 31-43).
 

Filtracja dźwiękiem

Czy można przefiltrować falą dźwiękową kłaczki w pralkach? Przeczytaj tutaj
 

Wydarzenia

·        4-5 marca 2020 r. Europejska konferencja  o tłuszczach, olejach, smarach. Więcej informacji tutaj.

·        9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

·        1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

·        27-30 kwietnia 2020 r. - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne IWA jest współorganizatorem pierwszego Cyfrowego Szczytu Wodnego IWA wraz z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (regionalne przedsiębiorstwo wodociągowe) i AEAS (Hiszpańskie Stowarzyszenie Wodociągów i Kanalizacji).  Szczyt odbędzie się w Bilbao w Hiszpanii. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych cyfryzacją sektora wodnego i ma na celu skupienie dostawców technologii i przedstawicieli zakładów wodociągowych, umożliwiając im dzielenie się doświadczeniami, tworzenie sieci kontaktów. Więcej na: https://digitalwatersummit.org

·        15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

·        3 lipca 2020r. – OSPAR – spotkanie ministerialne, Lizbona, Portugalia.

·        17-18 listopada 2020r. – Trzecia konferencja

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Wyniki raportu Deloitte dla EurEau: konieczne jest wdrażanie systemów kontroli zanieczyszczeń u źródła po to, aby chronić środowisko i zachować przystępność cenową usług wodociągowych.

Co to jest “pogorszenie” w ramowej dyrektywie wodnej?

W dniu 12 listopada Europejski Trybunał Sprawiedliwości opublikował opinię członka Trybunału Gerarda Hogana w sprawie z Niemiec (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) m. in. w sprawie znaczenia terminu „pogorszenie", określonego w art. 4 ramowej dyrektywy wodnej oraz w odniesieniu do wód podziemnych. Hogan uznał, że „pogorszenie” następuje wówczas, gdy w wyniku realizacji projektu zostanie przekroczona norma jakości środowiska. Ponadto, jeżeli dana jednolita część wód podziemnych znajduje się już w najniższej klasie w rozumieniu załącznika V do dyrektywy 2000/60, każde kolejne zwiększenie stężenia zanieczyszczenia, przekraczające normę jakości środowiska lub wartość progową ustaloną przez dane państwo członkowskie, stanowi pogorszenie jakości. Nie ma jeszcze wyroku ETS, ale opinia sędziego jest podstawą do dalszych prac. Jeśli ETS przyjmie ten tok myślenia to w zasadzie każde pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków powinno być pod tym względem weryfikowane.

Dyrektywa w sprawie jakości wody do picia  
18 grudnia Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska odbyły piąte i zarazem ostatnie rozmowy trójstronne w celu wynegocjowania tekstu dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zarówno stanowisko PE, jak i stanowisko Rady przyczyniły się do dalszej poprawy propozycji Komisji Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do takich elementów, jak parametry jakościowe (poprzez lepsze przestrzeganie zaleceń WHO), częstotliwość monitorowania parametrów chemicznych, a przede wszystkim opracowały ogólnounijny system wymogów higienicznych dla materiałów mających kontakt z wodą pitną. 

18 grudnia nastąpiło więc nieformalne uzgodnienie projektu dyrektywy. Dyrektywa ma na celu zwiększenie zaufania konsumentów do wody wodociągowej, która jest znacznie tańsza i przyjazna dla środowiska niż woda butelkowana.

„Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby zaktualizować i zaostrzyć wartości progowe dla niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła pojawiające się zanieczyszczenia. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję fakt, że osiągnięty dziś wieczorem kompromis zawiera w dyrektywie przepisy dotyczące mikroplastików i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A"; - powiedział w środę poseł sprawozdawca Christophe Hansen (źródło: informacja prasowa PE).

Dyrektywa wprowadza obowiązek opracowania i prowadzenia systemów zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę i kontroli nowych zanieczyszczeń. Odnosi się także do inicjatywy obywatelskiej „Prawo do wody" wskazując konieczność zajęcia się kwestią dostępu do wody dla każdego mieszkańca UE. Konieczne więc będzie, w miarę możliwości, ustawianie urządzeń do poboru wody wewnątrz i na zewnątrz wybranych budynków i w miejscach publicznych, a także zachęcanie do bezpłatnego lub za niską opłatą dostarczanie wody w restauracjach i stołówkach. 

Bardziej rygorystyczne dopuszczalne wartości dla ołowiu będą miały zastosowanie nie tylko dla nowych materiałów, ale także w odniesieniu do istniejących sieci wodociągowych. 15-letni okres przejściowy, da państwom członkowskim czas na renowację sieci. 

Znaleziono kompromis w sprawie substancji zaburzających gospodarkę hormonalną: w odniesieniu do bisfenolu A zostanie ustalona wartość parametryczna 2,5 µg, którą będzie można zmienić za pomocą aktów delegowanych (zwycięstwo PE i Komisji). Pozostałe substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zostaną umieszczone na liście obserwacyjnej. 

Komisja ma trzy lata na opracowanie metodyki pomiaru mikroplastików, napodstawie której można by następnie umieścić mikroplastiki na liście obserwacyjnej. Komisja ma także opracować metodę podejścia do badań substancji PFAS tak, aby ustalić wartości graniczne dla całej rodziny. W międzyczasie 20 poszczególnych substancji PFAS zostanie umieszczonych w załączniku III.

Dostawcy wody będą mieli obowiązek informowania o parametrach jakościowych, ale także o strukturze kosztów i reklamacjach konsumentów. 

Ponadto dyrektywa wprowadza system zatwierdzania materiałów mających kontakt z wodą. Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) uzupełni pozytywny wykaz substancji i materiałów oraz opracuje metodykę prowadzenia tego wykazu. 

Uzgodniono również sekwencję działań mających na celu zapobieganie wyciekom wody. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na obliczenie swojego wskaźnika wycieku wody, następnie Komisja określi średni roczny wskaźnik wycieku, a państwa członkowskie będą miały dwa lata na opracowanie planów ich ograniczania. 

Bardzo ważny dla przedsiębiorstw jest fakt wpisania obowiązku oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem w systemach wodociągowych od źródła po kran. Nastał więc czas na przygotowanie planów bezpieczeństwa wody.

Kolejne kroki w kierunku ostatecznego przyjęcia dyrektywy wydają się już łatwe. Czekają uzgodnienia organizacyjne, zakończenie procesu legislacyjnego oraz głosowanie w Parlamencie. Jest więc szansa, że nowa dyrektywa zostanie ogłoszona w pierwszych tygodniach 2020 roku. 

 
Europejski Zielony Ład

Dziesięć dni po objęciu mandatu Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, dostępny tutaj. Mapę drogową z planowanymi działaniami można znaleźć tutaj. Stanowi to ważny sygnał polityczny dla instytucji europejskich i dla obywateli Europy. Zapewne w Kwartalniku Izby napiszę o tym więcej.


Dyrektywa ściekowa

Komisja opublikowała ewaluację dyrektywy. Najprawdopodobniej nastąpi teraz rewizja tej ważnej dla branży dyrektywy. Reakcję EurEau można znaleźć tutaj.
 

Ramowa Dyrektywa Wodna

Komisja Europejska opublikowała także ewaluację RDW. Komunikat można znaleźć tutaj.


Odzysk wody

UE uzgodniła rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody. Jesteśmy zadowoleni z wyniku.


Europejskie Forum Regulatorów Usług Wodociągowych

Delegacja EurEau wzięła udział w pierwszym forum organizowanym przez europejską organizację regulatorów wody WAREG oraz regulatora włoskiego. Poruszono kwestie potrzeb inwestycyjnych i trudności z finansowaniem ich tylko z taryf. Zaprezentowany został raport WAREG dotyczący tworzenia taryf, tematy związane z innowacjami, efektywnością zarządzania, benchmarkingiem, taryfą zrównoważoną.

Grupa ds. zmian klimatu w PE

9. kadencja Parlamentu Europejskiego będzie bardzo zajęta pracami nad legislacją związaną ze zmianami klimatu i Celami Zrównoważonego Rozwoju (Narodów Zjednoczonych). EurEau zabiegała, aby utworzyć w PE grupę roboczą, która zajęłaby się tematyką wodną. Sukcesem jest więc fakt kontynuacji prac grupy ds. zmian klimatu, bioóżnorodności i zrównoważonego rozwoju. Wszystkie 7 frakcji politycznych zgodziło się poprzeć kontynuację jej prac. W ramach grupy powołany został zespół ds. gospodarki wodnej. Trzema jego współprzewodniczącymi będą: Cristophe Hansen (PPE/Luksemburg), Tiemo Woelken (S&D/Niemcy) i Chrysoula Zacharopoulou (Francja, Renew Europe).


Zielony budżet

W ramach planu działania „Finansowanie zrównoważonego rozwoju", Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (rozporządzenie o taksonomii) w celu ukierunkowania przepływów kapitałowych na zrównoważone inwestycje oraz zastosowania zasady „nie szkodzić". Rada i Parlament zgadzają się do uznania energii jądrowej i gazu ziemnego za przejściowe źródła energii. Nowe zasady mogą wpłynąć na dostępność kapitału dla wielu rodzajów inwestycji.
 

Spotkanie w EEB
Carla i Bertrand z Sekretariatu EurEau spotkali się w Brukseli z członkami Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w ochronie środowiska. Wychodząc od wyników oceny ramowej dyrektywy wodnej omówiono kwestie, takie jak zwrot kosztów, dyrektywa w sprawie wody pitnej i rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody.

Farmaceutyki w środowisku 

Sekretarz generalny EurEau, Oliver Loebel, wraz z przedstawicielami WHO, Banku Światowego, Komisji Europejskiej, producentów i organizacji pozarządowych brał udział w panelu ekspertów na temat farmaceutyków w środowisku. Podczas warsztatów, zorganizowanych 13 grudnia w Saragossie w Hiszpanii, dyskutowano o sposobach wzmocnienia środków kontroli u źródła, zaletach i wadach rozwiązania „końca rury” oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Konferencje

Sekretarz generalny EurEau Oliver Loebel zabrał głos na dorocznej konferencji Unii dla Śródziemnomorza poświęconej prywatnym inwestycjom i finansowaniu w gospodarce wodnej.

Carla Chiaretti z sekretariatu EurEau wzięła udział w konferencji, która odbyła się w Parlamencie Europejskim i dotyczyła potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich i możliwości finansowania sektora wodnego. OECD kończy właśnie prace nad sprawozdaniem na temat potrzeb inwestycyjnych w sektorze wodnym, zleconym przez Komisję Europejską. Powinno być ono dostępne na początku 2020 roku. Izba analizuje raport dotyczący Polski.
 

Wydarzenia

-15 stycznia - podczas konferencji końcowej projektu Mikro-Modell Claudia Castell-Exner wygłosi na Uniwersytecie w Dreźnie prezentację na temat europejskiej strategii dotyczącej mikrozanieczyszczeń.

-13-14 lutego 2020 r. - Organizacja AQUAWAL i jej partnerzy będą w „Wiosce wodnej"; jako część Salonu Miejskiego. Więcej tutaj.

-9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

-1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

-15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

18 grudnia Parlament Europejski i fińska prezydencja Rady nieformalnie uzgodnili projekt dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. Dyrektywa ma na celu zwiększenie zaufania konsumentów do wody wodociągowej, która jest znacznie tańsza i przyjazna dla środowiska niż woda butelkowana.

„Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby zaktualizować i zaostrzyć wartości progowe dla niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła pojawiające się zanieczyszczenia. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję fakt, że osiągnięty dziś wieczorem kompromis zawiera w dyrektywie przepisy dotyczące mikroplastików i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A"; - powiedział w środę poseł sprawozdawca Christophe Hansen (źródło: informacja prasowa PE).
Dyrektywa wprowadza obowiązek kontroli nowych zanieczyszczeń. Odnosi się także do inicjatywy obywatelskiej „Prawo do wody" wskazując konieczność zajęcia się kwestią dostępu do wody dla każdego mieszkańca UE. Konieczne więc będzie, w miarę możliwości, ustawianie urządzeń do poboru wody wewnątrz i na zewnątrz wybranych budynków i w miejscach publicznych, a także zachęcanie do bezpłatnego lub za niską opłatą dostarczanie wody w restauracjach i stołówkach.
Bardziej rygorystyczne dopuszczalne wartości dla ołowiu będą miały zastosowanie nie tylko dla nowych materiałów, ale także w odniesieniu do istniejących sieci wodociągowych. 15-letni okres przejściowy, da państwom członkowskim czas na renowację sieci.
Znaleziono kompromis w sprawie substancji zaburzających gospodarkę hormonalną: w odniesieniu do bisfenolu A zostanie ustalona wartość parametryczna 2,5 µg, którą będzie można zmienić za pomocą aktów delegowanych (zwycięstwo PE i Komisji). Pozostałe substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zostaną umieszczone na liście obserwacyjnej.
Komisja ma trzy lata na opracowanie metodyki pomiaru mikroplastików, na podstawie której można by następnie umieścić mikroplastiki na liście obserwacyjnej. Komisja ma także opracować metodę podejścia do badań substancji PFAS tak, aby ustalić wartości graniczne dla całej rodziny. W międzyczasie 20 poszczególnych substancji PFAS zostanie umieszczonych w załączniku III.
Dostawcy wody będą mieli obowiązek informowania o parametrach jakościowych, ale także o strukturze kosztów i reklamacjach konsumentów.
Ponadto dyrektywa wprowadza system zatwierdzania materiałów mających kontakt z wodą. Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) uzupełni pozytywny wykaz substancji i materiałów oraz opracuje metodykę prowadzenia tego wykazu.
Uzgodniono również sekwencję działań mających na celu zapobieganie wyciekom wody. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na obliczenie swojego wskaźnika wycieku wody, następnie Komisja określi średni roczny wskaźnik wycieku, a państwa członkowskie będą miały dwa lata na opracowanie planów ich ograniczania.

Kolejne kroki w kierunku ostatecznego przyjęcia dyrektywy wydają się już łatwe. Czekają uzgodnienia organizacyjne, zakończenie procesu legislacyjnego oraz głosowanie w Parlamencie. Jest więc szansa, że nowa dyrektywa zostanie ogłoszona w pierwszych tygodniach 2020 roku.

Klara Ramm
ekspert IGWP

Sprawy UE
Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (DWD) 
Trwają tzw. trilogi dotyczące dyrektywy. Wciąż kilka kwestii pozostaje bez rozstrzygnięcia, między innymi kwestia dostępu do wody dla wszystkich mieszkańców, informowania o pracy wodociągów, kontroli materiałów i produktów kontaktujących się z wodą, a także niektórych parametrów fizykochemicznych (PFAS, owłów, bisfenol). Jeżeli prezydencji fińskiej nie uda się osiągnąć porozumienia do 20 grudnia, prezydencja chorwacka (styczeń-czerwiec 2020 r.) deklaruje kontynuację.

Odzysk wody 
Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE oraz Komisja Europejska odbyły 12 listopada drugie spotkanie trójstronne w celu wynegocjowania rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody. Następne spotkanie zaplanowano w grudniu, prezydencja fińska nadal dąży do zamknięcia sprawy do końca roku.

Wspólna Polityka Rolna (CAP):
5 listopada Dieter Staat (Vewin, Holandia) i Oliver Loebel (EurEau) spotkali się ze sprawozdawcami komisji AGRI i ENVI Parlamentu w celu omówienia procesu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej. Dwaj posłowie do PE, Peter Jahr (PPE, Niemcy) i Christophe Hansen (PPE, Luksemburg), podkreślili, że chcą wynegocjować wspólne poprawki do artykułów dotyczących środowiska. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym planuje się na kwiecień lub maj 2020 r.

Farmaceutyki w środowisku 
Parlament Europejski przygotowuje projekt rezolucji w odpowiedzi na strategię dotyczącą ograniczania przedostawania się farmaceutyków do środowiska, przyjętą przez Komisję Europejską w marcu 2019 roku. Posłowie do PE mogą zgłaszać poprawki do 29 stycznia 2020 roku.

Z kolei OECD opublikowała raport na temat produktów farmaceutycznych w środowisku. W sprawozdaniu zaleca się, by rządy przyjęły podejście oparte na cyklu życia produktu. Wiele ustaleń OECD jest zgodnych z naszymi poglądami, tj. że potrzebujemy różnych środków zapobiegających przedostawania się farmaceutyków do środowiska, obejmujących wszystkich interesariuszy.

Reakcja EurEau znajduje się tutaj. Raport można pobrać tutaj.

GOZ i “Green deal” (Zielony Cel)
According to Commission sources, the circular economy, including new waste and recycling laws, will contribute about half of the EU’s efforts to achieve zero carbon emissions by 2050, in line with the commitments of their incoming Commission president von der Leyen. The forthcoming circular economy action plan 2.0 will aim for a real transformation of our economies.

Według nowej Komisji Europejskiej Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, w tym nowe przepisy dotyczące odpadów i recyklingu będą priorytetem. Wszystko w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Przyszły plan działania na rzecz GOZ 2.0 będzie miał na celu rzeczywistą transformację europejskich gospodarek.

Koniec finansowania paliw kopalnych
Państwa członkowskie UE i Komisja postanowiły uczynić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) pierwszy na świecie bank publiczny, który zobowiązał się do zaprzestania finansowania inwestycji związanych z węglem, ropą naftową i gazem. Nowe zasady wejdą w życie w 2021 roku.

Zdrowa Europa 

EurEau dołączyła do Platformy na rzecz zdrowiej Europy AP4HE jako partner merytoryczny. Platforma, sponsorowana przez J&J i Microsoft, została uruchomiona rok temu i promuje gospodarkę dobrostanu, skupiając się na powiązaniach między zdrowym społeczeństwem, zdrowym środowiskiem i systemami opieki zdrowotnej.

 

Komunikacja medialna
Svenskt Vatten współpracuje w ramach krajów północnych (Nordic Council) na rzecz promowania wody z kranu:

Islandia:
https://youtu.be/wYd_51uwlC4
https://youtu.be/Miuj2V2fkDw
https://youtu.be/S2GZZ6rqEJ8

Szwecja:
https://svensktvatten.screen9.tv/media/57ctEXJJ8QsHIjStn4PztA/kranmarkt-swedish-tapwater-visit-sweden

Finlandia:

https://www.facebook.com/watch/?v=422583625337989

 

Informacje od członków EurEau
Holenderskie stowarzyszenie Vewin zleciło Instytutowi Badań nad Cyklem Wodnym KWR przeprowadzenie badania na temat jakości źródeł wody pitnej w Holandii. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

Na początku listopada Sekretariat gościł członków Belgaqua z francuskojęzycznej części Belgii. Czterech członków zespołu przyjechało do Brukseli, aby dzielić się doświadczeniami i uczyć się nawzajem.

Sekretariat gościł szwedzkiego kolegę Anders'a Finnson'a na oddelegowaniu z Svenskt Vatten'a do Brukseli przez miesiąc. Svenskt Vatten będzie gospodarzem konkursu na znalezienie najlepszej wody z kranu. Dziesięć regionalnych finałów odbędzie się w październiku 2020 r. , a dwie najlepsze gminy będą rywalizować w Sztokholmie w listopadzie.

Maria João Benoliel (EPAL, Portugalia, EU1) reprezentowała EurEau na konferencji "Jakość Wody" w Lizbonie.
Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel spotkał się z organizacją rumuńską  ARA.
Claudia Castel-Exner, Prezydent EurEau wzięła udział w Tygodniu Wody w Amsterdamie.
Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau wziął udział w dniach wody belgijskiego centrum badawczego CEBEDEAU.
Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau wzięła udział w warsztatach na temat farmaceutyków w środowisku zorganizowanych przez organizację HealthCare Without Harm Europe.
Claudia Castel-Exner wzięła udział w konferencji DANVA w Aarhus prezentując wyzwania branży wod-kan.

Oliver Loebel uczestniczył w Berlinie, w spotkaniu „Wasserwirtschaft w Zeiten des Klimawandels - Ein Blick von außen auf die Branche”. Spotkał się również z kolegami z organizacji niemieckiej BDEW.

Carla Chiaretti 19 listopada przemawiała w Parlamencie Europejskim na temat gospodarki wodnej jako części kluczowych wyzwań środowiskowych i roli Zrównoważonych Celów Rozwoju.

Oliver Loebel zabrał głos na 5. sesji posiedzenia stron ONZ/WHO - Protokołu w sprawie wody i zdrowia w Belgradzie. Oliver wziął udział w sesji wysokiego szczebla, rozmawiając o zanieczyszczeniach w kontekście świadczenia dostępnych i przystępnych cenowo usług wodnych. Podczas pobytu w Serbii Oliver spotkał się z CCIS, serbskim członkiem EurEau.

Claudia Castell-Extner w Lizbonie reprezentowała EurEau na konferencji ENEG organizowanej co dwa lata przez portugalska organizację APDA.

Lucia Pitzurra z EU3 reprezentowała EurEau w Rzymie podczas spotkania na temat rozwoju nowej paneuropejskiej infrastruktury badawczej DANUBIUS-RI.

 

Wydarzenia
-3 grudnia 2019 r. - Rzym, Włochy. Pierwsze Europejskie Forum Regulatorów WAREG. Obecni będą członkowie EurEau, w tym prezydent Claudia Castel-Exner, Sarah Gillman i Carl-Emil Larsen.

-5 grudnia 2019 r. - Rzym, Włochy. Roczna konferencja Unii dla Śródziemnomorza w sprawie inwestycji i finansowania usług wodnych. Oliver Loebel bierze udział w dyskusji przy okrągłym stole na temat finansowania prywatnego.

-6 grudnia 2019 r. - Konferencja OECD i Komisji Europejskiej na temat potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich oraz możliwości finansowania sektorów wodnych; Bruksela, Belgia.

-12 grudnia 2019 r. - Konferencja UE na temat innowacji w zakresie wody w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz innowacji w dziedzinie wody. Saragossa w Hiszpanii. F. Javier Fernández Delgado, hiszpański członek wspólnej grupy roboczej ds. innowacji, reprezentuje EurEau.

-13 grudnia 2019 r. - warsztaty Komisji Europejskiej i WHO: Zmniejszenie zanieczyszczenia wody przez farmaceutyki. Saragossa, Hiszpania. Oliver Loebel weźmie udział w jednym z paneli dyskusyjnych.

-13-14 lutego 2020 r. - Organizacja AQUAWAL i jej partnerzy będą w „Wiosce wodnej"; jako część Salonu Miejskiego. Więcej tutaj.

-9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

-1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

-15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

W piątek 15 listopada Coreper (Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich), uzgodnił zmieniony mandat dotyczący dyrektywy w sprawie wody pitnej przed trzecim posiedzeniem trójstronnym zaplanowanym na 19 listopada. Tekst kompromisowy przedstawiony przez prezydencję został zatwierdzony, z wyjątkiem kilku bardziej szczegółowych elementów.  Dotyczy to informacji, które należy podać do wiadomości publicznej. Większość delegacji wykazała się elastycznością, chociaż niektóre z nich były sceptyczne co do potrzeby dodatkowych informacji (NL, MT, AT, CY oraz co do konkretnych elementów PL, SK, UK, FR, DE).

Kolejną dyskusyjną kwestią są substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, kilka państw członkowskich było otwartych na zaostrzenie systemu albo poprzez monitorowanie tych substancji (EE, RO, IE, SE, EL, IT, SI i CZ), albo poprzez połączenie monitorowania z wymogami w zakresie przejrzystości i działań naprawczych (DK, i ewentualnie MT, HU, SI).

Szerokie poparcie członków Coreper ma termin przeprowadzenia oceny ryzyka, przy czym wiele państw członkowskich wykazało pewien stopień elastyczności, podczas gdy PT, FR, MT, LT, HU, SK i RO chciały utrzymać 6 lat w podejściu ogólnym, w szczególności w odniesieniu do oceny ryzyka sieci wewnętrznych (która jest nowym wyzwaniem dla państw członkowskich). Niektóre państwa członkowskie wyraziły obawy dotyczące mikroplastiku (art. 8), ze względu na brak wspólnych metod pomiarowych.

Niektóre państwa członkowskie (DE, BE, PL, SK, MT, UK, EL i IT) wyraziły zaniepokojenie w związku z zawartością załącznika IV i wnioskowały o pewne skreślenia (dotyczące struktury kosztów, potrzeb inwestycyjnych, skarg konsumentów).

W odniesieniu do ołowiu większość państw członkowskich zgodziła się na wartość dopuszczalną wynoszącą 5 mg/l w zamian za dłuższy termin wdrożenia wynoszący 20-25 lat. Panuje powszechna zgoda co do tego, że w odniesieniu do nowych materiałów wartość graniczna będzie stosowana natychmiast, zgodnie z nowym art. 10 lit. a) dotyczącym materiałów. Wezwanie Komisji do wyznaczenia bardziej ambitnego 15-letniego terminu zostało wzmocnione przez DE, PT, PL, SK, SE, DK, CZ.

W odniesieniu do trzech zaproponowanych przez prezydencję alternatyw dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, opinie były podzielone. Każda z tych opcji uzyskała poparcie niektórych państw członkowskich. Pierwszy wariant, koncentrujący się na wartości granicznej tylko dla jednego czynnika zaburzającego gospodarkę hormonalną, bisfenolu A, o złagodzonej wartości, mógłby zostać zaakceptowany przez ES, LT, BG i NL. Drugi wariant, obejmujący wszystkie trzy substancje o wartościach zaproponowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), był do przyjęcia dla EE, RO, IE, SE, EL, IT, SI i CZ. Ponadto CY zaproponował połączenie tych dwóch opcji. Trzecia opcja, polegająca na umieszczeniu trzech substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w kategorii parametrów wskaźnikowych, zapewniający monitorowanie i dostęp do informacji, była do przyjęcia dla DK, a także ewentualnie MT, HU, SI. Wiele delegacji wolałoby utrzymać listę obserwacyjną podejścia ogólnego, ale kilka delegacji było otwartych na pracę na podstawie wspólnej alternatywy DE i BE, która również opiera się na modelu listy obserwacyjnej (LU, LT, MT, HU, IE, IT, BG, FR, BE, DK, PT, CZ i w pewnym stopniu FR, NL).

Kolejne negocjacje odbywają się 19 listopada.

Klara Ramm
ekspert IGWP

 

Kongres EurEau w Bukareszcie (Rumunia)

Kongres odbył się w Bukareszcie na zaproszenie rumuńskiej organizacji branżowej oraz przedsiębiorstwa wod-kan APA NOVA.

Kongres EurEau odbył się przy okazji spotkań komitetów roboczych, grup roboczych i Walnego Zgromadzenia, więc wszyscy eksperci federacji mieli okazję w nim uczestniczyć.  

Sesja inauguracyjna

Kongres otworzyła Prezydent EurEau Claudia Castell-Exner. Jej podstawowym przesłaniem była konieczność wdrażania zasady kontroli u źródła w celu zapobiegania dostawania się mikrozanieczyszczeń do wód.

Adriana Petcu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Wody i Leśnictwa Rumunii, wskazała, że na problemy z jakimi boryka się jej kraj są podobne do reszty Europy. Dotyczą mikrozanieczyszczeń, zmian klimatu powodującego niedobory wody.

Reprezentująca Komisję Europejską Veronica Manfredi – Dyrektor ds. Jakości życia zatytułowała swoją prezentację “Gospodarka wodna w przyszłości – jak legislacja UE powinna na nią wpływać? Stwierdziła, że zmiany klimatu wpływają bardzo na zasoby wodne. I to obecne pokolenie dorosłych ludzi jest odpowiedzialne za zatrzymanie i zapobieganie konsekwencjom związanym z presją człowieka na środowisko. W tym roku 300 śmierci we Włoszech było spowodowanych uderzeniem upału. Z drugiej strony powodzie dewastują miasta i uprawy.

A przecież art.3 Traktatu o UE mówi o dobrostanie mieszkańców Unii. Veronica Manfredi podkreśliła także, że Przewodnicząca (elektka) Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stawia na UE bez emisji CO2, ze strategią biodywersyfikacji do 2030 roku, bez zanieczyszczeń. 

Wiadomo także, że cztery sektory emitujące najwięcej zanieczyszczeń do środowiska to rolnictwo, przemysł (szczególnie chemiczny), energetyka i transport. Do tego powolny progres wdrażania ramowej dyrektywy wodnej jest frustrujący, tylko 40% europejskich wód ma dobry stan. Zasada “zanieczyszczający płaci” nie jest odpowiednio wdrażana. 

Veronica Manfredi odniosła się także do trwającej właśnie analizy dyrektywy ściekowej, jej wdrożenie jest poważnym wyzwaniem. Z pewnością kontrola u źródła jest podstawą. Zwróciła także uwagę na to, że przelewy z kanalizacji ogólnospławnej są poważnym problemem, w związku z czym 4% części wód jest zanieczyszczone ściekami z przelewów.

Ochrona środowiska wymaga inwestycji. Szacuje się, że potrzeba 300 miliardów euro na implementację dyrektyw związanych ze środowiskiem. Do zielonych inwestycji zachęca się więc także sektor prywatny, który może zainwestować nawet bilion euro.  Ważne jest więc konstruowanie odpowiedniego przekazu, budowanie odpowiedniej komunikacji. 

Xavier Leflaive reprezentujący OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Zaprezentował roboczy raport z analizy wykonanej na zlecenie Komisji Europejskiej. Zadaniem OECD było określenie potrzeb inwestycyjnych sektora wodnego. Badanie przeprowadzono w 28 krajach. Na kilka pytań nie dało się odpowiedzieć. Nie można określić stanu infrastruktury, nie da się dokładnie określić kierunków zagospodarowania osadów, nie można oszacować kosztów adaptacji do zmian klimatu, nie można było oszacować kosztów zagospodarowania farmaceutyków. 

Xavier Leflaive podkreślił, że dane dostarczone przez EurEau były jedyne tak konkretne. Niestety nawet federacja EurEau nie była w stanie zebrać danych ze wszystkich krajów (widać to w opracowaniu „Europejska woda w liczbach”). W raporcie przyjęto dwa scenariusze:

 • Scenariusz zerowy – bez zmian,
 • Scenariusz pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie wody do picia i dyrektywą ściekową.

Szacowane roczne wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wod-kan, w wielu krajach nie przekraczają 100 euro/osobę. 

Wnioski OECD nie są pozytywne. Stwierdzono bowiem, że więcej pieniędzy nie pomoże. Aby zminimalizować potrzeby inwestycyjne należy wdrażać realistyczne regulacje I planowanie. Konieczna jest poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. 

6 grudnia odbędzie się warsztat podsumowujący raport, a później spotkania z rządami krajów

 

Sesja „Gospodarka wodna a zmiany klimatu”:

Paneliści:

Gilbert Nordenswan ze Szwecji stwierdził, że zdarzają się w jego kraju zarówno braki wody, jak i powodzie. Dąży się do opóźniania spływów poprzez retencje, infiltrację. Poważną kwestią jest niejasny podział odpowiedzialności. 

Halina Urbańska-Kozłowska reprezentująca Izbę oraz MPWiK we Wrocławiu,  zaprezentowała wrocławski przykład radzenia sobie z brakiem wody poprzez  układ przerzutu wody z rzeki do kanałów doprowadzających.  Przytoczyła także przykład Poznania, który ma 10 stacji połączonych w pierścień. 

Veronica Manfredi stwierdziła, że trzeba budować świadomość interesariuszy. Wiele problemów wynika z braku porozumienia i zrozumienia. 

 

Sesja „Zrównoważona gospodarka wodna i mikrozanieczyszczenia”:

Paneliści:

Greet de Gueldre z Belgii wskazała, że farmaceutyki są największym wyzwaniem, ścieki przemysłowe są we Flandrii dobrze kontrolowane, z farmaceutykami jest większy problem. Dlatego organizacja Aquafin z aprobatą przyjęła strategię KE w sprawie farmaceutyków.

Arjen Frentz- reprezentujący Holandię stwierdził, że konieczna jest bliższa współpraca między oczyszczalniami i wodociągami. To powoli udaje się zrozumieć w Holandii. 

Xavier Leflaive poinformował, że OECD ma program badawczy dotyczący farmaceutyków i mikroplstiku w środowisku. Zwrócił tez uwagę na pewne rozwiązania, które istnieją (kontrola na etapie pozwoleń wprowadzenia na rynek, eko-leki, zielone zamówienia itd. 

Andre Olszewski ze Szwajcarii podkreślił wagę współpracy.

 

Wieści z UE

Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (DWD)

Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE oraz Komisja Europejska odbyły spotkania trójstronne (tzw trilogi), w dniach 7 i 22 października kontynuując negocjacje dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zaplanowano kolejne dwa posiedzenia, jednak szybkie osiągnięcie porozumienia w drugim czytaniu PE przed końcem grudnia jest możliwe. Komisja ma przedstawić wyniki oceny art. 10a dotyczącego materiałów mające kontakt z wodą pitną Prezydencja fińska wielokrotnie podkreślała swoje ambicje osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu do końca roku.

Odzysk wody 

Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE oraz Komisja Europejska odbyły pierwsze spotkanie trójstronne w dniu 10 października. Celem były negocjacje ostatecznej treści rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody. Zaplanowano kolejne dwa posiedzenia trójstronne i powinno być możliwe szybkie osiągnięcie porozumienia w drugim czytaniu PE przed końcem grudnia.

Plastik jednorazowego użytku

Komisja Europejska przygotowuje dwa dokumenty zawierające wytyczne dotyczące produktów objętych dyrektywą w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (w tym definicję tworzyw sztucznych) oraz kosztów gospodarowania odpadami w związku zanieczyszczeniami tymi produktami. Ponadto przygotowywany jest prawnie wiążący akt wykonawczy w celu ustanowienia zharmonizowanych specyfikacji znakowania (etykietowania) produktów jednorazowych. EurEau odpowiedziała na konsultacje i uczestniczy we wszystkich spotkaniach z zainteresowanymi stronami. Naszym celem jest ochrona sieci kanalizacyjnych przed zanieczyszczeniem, szczególnie nawilżanymi chusteczkami.

 

Wspólna Polityka Rolna (CAP)

Wniosek dotyczący Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. jest nadal zablokowany zarówno w Radzie, jak i w Parlamencie. Tematem dzielącym ustawodawców jest szczególnie poziom ochrony środowiska wymagany od rolników.Sprawozdawcy komisji AGRI i ENVI Parlamentu Europejskiego będą prawdopodobnie negocjować wspólną poprawkę, która zostanie poddana pod głosowanie na sesji plenarnej. Porównanie obu stanowisk jest dostępne tutaj.

Informacje od członków EurEau

Sekretarz generalny EurEau Oliver Loebel wziął udział w konferencji Woda-Miasto-Jakość Życia, we Wrocławiu.

Jean-Pierre Silan z Belgaqua reprezentował EurEau na Europejskiej Konferencji Zarządzania Osadamii Ściekowymi, Liège, Belgia.

W Portugalii Maria João Benoliel (APDA) reprezentowała EurEau na spotkaniu CEDR Call 2016 dla Międzynarodowego Programu Badań, Lizbona.

Greet de Gueldre z Belgaqua reprezentowała EurEau na konferencji dotyczącej usuwania fosforu ze ścieków, Liège, Belgia.

Wydarzenia

4 listopada – Amsterdamski Tydzień Wody, Claudia Castell-Exner – prezydent EurEau będzie mieć prezentację. Amsterdam, Holandia

7 listopada – Dzień centrum badań CEBEDEAU. Będzie nas interpretować Bertrand Vallet z Sekretariatu.

11 listopada – Europejska Sieć Referencyjna Infrastruktury Krytycznej (ERNCIP) organizuje trzecie warsztaty w Brukseli.  

12 listopada – HealthCare Without Harm Europe organizuje warsztaty na temat podejścia do produktów farmaceutycznych w środowisku naturalnym.  Anders Finnson (Szwecja) i Carla Chiaretti  (Sekretariat), będą reprezentować EurEau..

12-13 listopada – Duńska DANVA organizuje coroczny kongres w Aarhus. u Claudia Castell-Exner będzie reprezentować EurEau.

19 listopada – „Kluczowe wyzwania środowiskowe i rola Zrównoważonych Celów Rozwoju” - Parlament Europejski, Bruksela. Carla Chiaretti z Sekretariatu będzie mówić o gospodarce wodnej.

19-21 listopada –. Oliver Loebel weźmie udział w spotkaniu UNECE/WHO partnerów Protokołu Woda I Zdrowie. Belgrad, Serbia

19-22 listopada –. Claudia Castell-Exner będzie mówić o perspektywach gospodarki wodnej w obszarze europejskim, podczas konferencji ENEG, organizowanej co dwa lata przez APDA. Tegoroczny temat to Woda w Portugalii w następnej dekadzie:. https://www.eneg2019.apda.pt/ Lizbona, Portugal

28 listopada -  Druga Międzynarodowa Konferencja Oceny Ryzyka Produktów Farmaceutycznych w Środowisku (ICRAPHE)Barcelona, Hiszpania.

3 grudnia –WAREG organizuje pierwsze forum regulatorów. Kilku ekspertów EurEau będzie obecnych, Rzym.

12 grudnia - Alexander Keucken (lider grupy nt. innowacji) będzie reprezentować EurEau podczas Konferencji nt. innowacji w wodzie  Zaragoza, Spain. 1-3 April 2020 – Lisbon, Portugal. Urban Future Global Conference.

15-16 czerwca 2020 - European Sustainable Phosphorus Conference, Vienna, Austria. Można zgłaszać propozycje wystąpień.

opracowanie 
Klara Ramm 

Kongres EurEau odbył się 24 października 2019 r. przy okazji spotkań komitetów roboczych, grup roboczych i Walnego Zgromadzenia, więc wszyscy eksperci federacji mieli okazję w nim uczestniczyć. Na zaproszenie  wodociągów APANOVA  gościliśmy w Budapeszcie.

Mikroplastik

EurEau opublikowała notatkę informacyjną, w której analizujemy niektóre sposoby wchodzenia mikroplastików do środowiska wodnego oraz rolę sektora wodnego w łagodzeniu tego zjawiska. Należy zachować ostrożność nawet jeśli aktualnie w wodzie pitnej nie występują znaczące ilości mikroplastików. Na szczęście proces oczyszczania ścieków usuwa większość cząstek stałych. Należy także kontynuować badania dotyczące gospodarki cyrkulacyjnej w odniesieniu do osadów ściekowych. W nocie informacyjnej stwierdza się, że kontrola u źródła jest jedyną realną opcją utrzymania gospodarki cyrkulacyjnej.

 

EU
Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia 
25 września Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego głosowała za rozpoczęciem negocjacji z Radą UE w sprawie dyrektywy dotyczącej wody pitnej. Podstawą negocjacji będzie stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 28 marca 2019 r. w pierwszym czytaniu oraz ogólne podejście Rady z dnia 5 marca 2019 r. Prezydencja fińska wielokrotnie podkreślała swoje ambicje osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu do końca roku.

Odzysk wody 
25 września komisja ENVI Parlamentu Europejskiego głosowała za rozpoczęciem negocjacji z Radą UE w sprawie rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody. Podstawą negocjacji będzie stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 lutego 2019 r. w pierwszym czytaniu oraz ogólne podejście Rady z dnia 26 czerwca 2019 r. To także ambitny cel prezydencji fińskiej mający się zakończyć przyjęciem rozporządzenia.

Produkty plastikowe jednorazowego użytku
Konsultanci wyznaczeni przez Komisję Europejską przeprowadzili kompleksowe badanie na temat dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku. Ankieta, którą wypełniali także członkowie EurEau koncentruje się na definicji tworzyw sztucznych, obecnych systemach etykietowania i związanych z nimi metodach badawczych.

Rozporządzenie nawozowe - STRUBIAS
24 września Wspólne Centrum Badawcze opublikowało wreszcie długo oczekiwany raport na temat charakterystyki surowców wtórnych pozyskiwanych z odpadów biogenicznych, zwłaszcza osadów ściekowych. Obejmuje ona trzy kategorie produktów: wytrącone sole fosforanowe i produkty pochodne; materiały do termicznego utleniania i produkty pochodne oraz materiały do pirolizy i gazyfikacji, lepiej znane jako struwit, produkty na bazie popiołu i biochar. Niniejsze sprawozdanie przedstawia potencjalne przyszłe wymogi, które mogą umożliwić obrót tymi materiałami na rynku wewnętrznym jako produktami nawozowymi.

Innowacje I gospodarka o obiegu zamkniętym
Bertrand Vallet z Sekretariatu był panelistą podczas warsztatu dotyczącego innowacji w programie Horyzont 2020, podczas konferencji IWA. Różne projekty H2020 - głównie dotyczące sposobów odzyskiwania materiałów z oczyszczania ścieków zostały przedstawione przedstawicielom zainteresowanych stron, którzy przedstawili swoje opinie w Wenecji we Włoszech w dniu 11 września.

Sesje wyjazdowe związane z różnymi tematami (energia, ponowne wykorzystanie, odzyskiwanie składników odżywczych, odzyskiwanie zasobów pochodzenia biologicznego, wpływ na taryfy wodne) pozwoliły uczestnikom na zbadanie rozwiązań pozwalających naszemu sektorowi na zwiększenie jego zaangażowania w GOZ. Wkrótce ukaże się raport, o którym oczywiście będziemy informować.

Pestycydy
EFSA prowadzi konsultacje społeczne na temat swoich pilotażowych ocen zagrożeń dla ludzi, stwarzanych przez pozostałości wielu pestycydów w żywności. Można uczestniczyć w konsultacjach do 15 listopada w dwóch ocenach: jedna z nich uwzględnia chroniczny wpływ na układ tarczycy, a druga przygląda się ostremu wpływowi na układ nerwowy.
Dostęp do materiałów znajduje sie na stronie EFSA.

Wysłuchania kandydatów na komisarzy
Od dnia 30 września desygnowani komisarze są przesłuchiwani przez odpowiednie komisje Parlamentu Europejskiego, które sprawdzą ich kompetencje i zobowiązania. Pan Virginijus Sinkevičius, desygnowany komisarz ds. środowiska i oceanów (z Litwy) zdał egzamin przed komisjami ENVI i PECH. Wiceprzewodniczącego Timmermansa (z Holandii) wysłuchuje komisja ENVI w sprawie jego portfolio europejskiego ładu ekologicznego (w tym zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju).

Legislacja UE dotycząca zdrowia
Parlament Europejski opracował aktualny przegląd polityki UE w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. W badaniu dokonano przeglądu aktualnej sytuacji i wskazano najważniejsze wyzwania na najbliższe pięć lat.

Zrównoważone Cele Rozwoju  
12 września Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau i Emilie Sturm z Unie van Waterschappen wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez DG DEVCO i GWOPA na temat partnerstwa operatorów wodnych w celu ustanowienia programu UE wspierającego działania mentorów-kontrahentów. Celem jest osiągnięcie ZCR nr 6 nie tylko w Europie, ale również na całym świecie.

IWA prosi o propozycje referatów
IWA organizuje kolejny swój kongres w Kopenhadze (Copenhagen 2020) i oczekuje Państwa wkładu. Zaproszenie do zgłaszania treści jest otwarte do 30 października. Więcej informacji tutaj.

 

 

Wydarzenia
3-4 października  – Wroclaw, Poland. Oliver Loebel uczestniczy w kongresie “Miasto-Woda-Jakość Życia”.
6-8 października  - ECSM, Europejska Konferencja Gospodarki Osadami, Liège, Belgia. Jean-Pierre Silan z organizacji belgijskiej, będzie reprezentować EurEau i mówić o szerszym spojrzeniu na tę kwestię.

9 października  - „Odzysk fosforu jutro: ambicje i rzeczywistość”, Liège, Belgium. Greet de Gueldre z organizacji belgijskiej reprezentuje EurEau.

21 października - Water Reuse Europe (odzysk wody) będzie gospodarzem konferencji w  Lille, Francja.Więcej pod adresem: https://www.water-reuse-europe.org/event/kex2019/

4 listopada – prezydent Claudia Castel-Exner, będzie przemawiać na konferencji AIWW.Więcej pod adresem: https://www.amsterdamiww.com/

7 listopada  – Journée d’étude for CEBEDEAU. Bertrand Vallet z Sekretariatu będzie reprezentować EurEau. 
12-13 listopada – Konferencja duńskiej organizacji DANVA odbędzie się w Aarhus. Prezydent EurEau P Claudia Castell-Exner weźmie w niej udział.

13 listopada – Sekretarz Generalny Oliver Loebel weźmie udział w konferencji w Berlinie: Wasserwirtschaft in Zeiten des Klimawandels – Ein Blick von außen auf die Branche.

28 listopada - Konferencja nt. Farmaceutyków (Second International Conference on Risk Assessment of Pharmaceuticals in the Environment (ICRAPHE)) odbędzie się w Barcelonie, Hiszpania.

3 grudnia – odbędzie sie w Rzymie kongres organizacji regulatorów WAREG. Wielu członków EurEau będzie obecnych.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła