Co to jest “pogorszenie” w ramowej dyrektywie wodnej?

W dniu 12 listopada Europejski Trybunał Sprawiedliwości opublikował opinię członka Trybunału Gerarda Hogana w sprawie z Niemiec (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) m. in. w sprawie znaczenia terminu „pogorszenie", określonego w art. 4 ramowej dyrektywy wodnej oraz w odniesieniu do wód podziemnych. Hogan uznał, że „pogorszenie” następuje wówczas, gdy w wyniku realizacji projektu zostanie przekroczona norma jakości środowiska. Ponadto, jeżeli dana jednolita część wód podziemnych znajduje się już w najniższej klasie w rozumieniu załącznika V do dyrektywy 2000/60, każde kolejne zwiększenie stężenia zanieczyszczenia, przekraczające normę jakości środowiska lub wartość progową ustaloną przez dane państwo członkowskie, stanowi pogorszenie jakości. Nie ma jeszcze wyroku ETS, ale opinia sędziego jest podstawą do dalszych prac. Jeśli ETS przyjmie ten tok myślenia to w zasadzie każde pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków powinno być pod tym względem weryfikowane.

Dyrektywa w sprawie jakości wody do picia  
18 grudnia Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska odbyły piąte i zarazem ostatnie rozmowy trójstronne w celu wynegocjowania tekstu dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zarówno stanowisko PE, jak i stanowisko Rady przyczyniły się do dalszej poprawy propozycji Komisji Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do takich elementów, jak parametry jakościowe (poprzez lepsze przestrzeganie zaleceń WHO), częstotliwość monitorowania parametrów chemicznych, a przede wszystkim opracowały ogólnounijny system wymogów higienicznych dla materiałów mających kontakt z wodą pitną. 

18 grudnia nastąpiło więc nieformalne uzgodnienie projektu dyrektywy. Dyrektywa ma na celu zwiększenie zaufania konsumentów do wody wodociągowej, która jest znacznie tańsza i przyjazna dla środowiska niż woda butelkowana.

„Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby zaktualizować i zaostrzyć wartości progowe dla niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła pojawiające się zanieczyszczenia. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję fakt, że osiągnięty dziś wieczorem kompromis zawiera w dyrektywie przepisy dotyczące mikroplastików i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A"; - powiedział w środę poseł sprawozdawca Christophe Hansen (źródło: informacja prasowa PE).

Dyrektywa wprowadza obowiązek opracowania i prowadzenia systemów zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę i kontroli nowych zanieczyszczeń. Odnosi się także do inicjatywy obywatelskiej „Prawo do wody" wskazując konieczność zajęcia się kwestią dostępu do wody dla każdego mieszkańca UE. Konieczne więc będzie, w miarę możliwości, ustawianie urządzeń do poboru wody wewnątrz i na zewnątrz wybranych budynków i w miejscach publicznych, a także zachęcanie do bezpłatnego lub za niską opłatą dostarczanie wody w restauracjach i stołówkach. 

Bardziej rygorystyczne dopuszczalne wartości dla ołowiu będą miały zastosowanie nie tylko dla nowych materiałów, ale także w odniesieniu do istniejących sieci wodociągowych. 15-letni okres przejściowy, da państwom członkowskim czas na renowację sieci. 

Znaleziono kompromis w sprawie substancji zaburzających gospodarkę hormonalną: w odniesieniu do bisfenolu A zostanie ustalona wartość parametryczna 2,5 µg, którą będzie można zmienić za pomocą aktów delegowanych (zwycięstwo PE i Komisji). Pozostałe substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zostaną umieszczone na liście obserwacyjnej. 

Komisja ma trzy lata na opracowanie metodyki pomiaru mikroplastików, napodstawie której można by następnie umieścić mikroplastiki na liście obserwacyjnej. Komisja ma także opracować metodę podejścia do badań substancji PFAS tak, aby ustalić wartości graniczne dla całej rodziny. W międzyczasie 20 poszczególnych substancji PFAS zostanie umieszczonych w załączniku III.

Dostawcy wody będą mieli obowiązek informowania o parametrach jakościowych, ale także o strukturze kosztów i reklamacjach konsumentów. 

Ponadto dyrektywa wprowadza system zatwierdzania materiałów mających kontakt z wodą. Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) uzupełni pozytywny wykaz substancji i materiałów oraz opracuje metodykę prowadzenia tego wykazu. 

Uzgodniono również sekwencję działań mających na celu zapobieganie wyciekom wody. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na obliczenie swojego wskaźnika wycieku wody, następnie Komisja określi średni roczny wskaźnik wycieku, a państwa członkowskie będą miały dwa lata na opracowanie planów ich ograniczania. 

Bardzo ważny dla przedsiębiorstw jest fakt wpisania obowiązku oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem w systemach wodociągowych od źródła po kran. Nastał więc czas na przygotowanie planów bezpieczeństwa wody.

Kolejne kroki w kierunku ostatecznego przyjęcia dyrektywy wydają się już łatwe. Czekają uzgodnienia organizacyjne, zakończenie procesu legislacyjnego oraz głosowanie w Parlamencie. Jest więc szansa, że nowa dyrektywa zostanie ogłoszona w pierwszych tygodniach 2020 roku. 

 
Europejski Zielony Ład

Dziesięć dni po objęciu mandatu Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, dostępny tutaj. Mapę drogową z planowanymi działaniami można znaleźć tutaj. Stanowi to ważny sygnał polityczny dla instytucji europejskich i dla obywateli Europy. Zapewne w Kwartalniku Izby napiszę o tym więcej.


Dyrektywa ściekowa

Komisja opublikowała ewaluację dyrektywy. Najprawdopodobniej nastąpi teraz rewizja tej ważnej dla branży dyrektywy. Reakcję EurEau można znaleźć tutaj.
 

Ramowa Dyrektywa Wodna

Komisja Europejska opublikowała także ewaluację RDW. Komunikat można znaleźć tutaj.


Odzysk wody

UE uzgodniła rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody. Jesteśmy zadowoleni z wyniku.


Europejskie Forum Regulatorów Usług Wodociągowych

Delegacja EurEau wzięła udział w pierwszym forum organizowanym przez europejską organizację regulatorów wody WAREG oraz regulatora włoskiego. Poruszono kwestie potrzeb inwestycyjnych i trudności z finansowaniem ich tylko z taryf. Zaprezentowany został raport WAREG dotyczący tworzenia taryf, tematy związane z innowacjami, efektywnością zarządzania, benchmarkingiem, taryfą zrównoważoną.

Grupa ds. zmian klimatu w PE

9. kadencja Parlamentu Europejskiego będzie bardzo zajęta pracami nad legislacją związaną ze zmianami klimatu i Celami Zrównoważonego Rozwoju (Narodów Zjednoczonych). EurEau zabiegała, aby utworzyć w PE grupę roboczą, która zajęłaby się tematyką wodną. Sukcesem jest więc fakt kontynuacji prac grupy ds. zmian klimatu, bioóżnorodności i zrównoważonego rozwoju. Wszystkie 7 frakcji politycznych zgodziło się poprzeć kontynuację jej prac. W ramach grupy powołany został zespół ds. gospodarki wodnej. Trzema jego współprzewodniczącymi będą: Cristophe Hansen (PPE/Luksemburg), Tiemo Woelken (S&D/Niemcy) i Chrysoula Zacharopoulou (Francja, Renew Europe).


Zielony budżet

W ramach planu działania „Finansowanie zrównoważonego rozwoju", Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (rozporządzenie o taksonomii) w celu ukierunkowania przepływów kapitałowych na zrównoważone inwestycje oraz zastosowania zasady „nie szkodzić". Rada i Parlament zgadzają się do uznania energii jądrowej i gazu ziemnego za przejściowe źródła energii. Nowe zasady mogą wpłynąć na dostępność kapitału dla wielu rodzajów inwestycji.
 

Spotkanie w EEB
Carla i Bertrand z Sekretariatu EurEau spotkali się w Brukseli z członkami Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w ochronie środowiska. Wychodząc od wyników oceny ramowej dyrektywy wodnej omówiono kwestie, takie jak zwrot kosztów, dyrektywa w sprawie wody pitnej i rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody.

Farmaceutyki w środowisku 

Sekretarz generalny EurEau, Oliver Loebel, wraz z przedstawicielami WHO, Banku Światowego, Komisji Europejskiej, producentów i organizacji pozarządowych brał udział w panelu ekspertów na temat farmaceutyków w środowisku. Podczas warsztatów, zorganizowanych 13 grudnia w Saragossie w Hiszpanii, dyskutowano o sposobach wzmocnienia środków kontroli u źródła, zaletach i wadach rozwiązania „końca rury” oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Konferencje

Sekretarz generalny EurEau Oliver Loebel zabrał głos na dorocznej konferencji Unii dla Śródziemnomorza poświęconej prywatnym inwestycjom i finansowaniu w gospodarce wodnej.

Carla Chiaretti z sekretariatu EurEau wzięła udział w konferencji, która odbyła się w Parlamencie Europejskim i dotyczyła potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich i możliwości finansowania sektora wodnego. OECD kończy właśnie prace nad sprawozdaniem na temat potrzeb inwestycyjnych w sektorze wodnym, zleconym przez Komisję Europejską. Powinno być ono dostępne na początku 2020 roku. Izba analizuje raport dotyczący Polski.
 

Wydarzenia

-15 stycznia - podczas konferencji końcowej projektu Mikro-Modell Claudia Castell-Exner wygłosi na Uniwersytecie w Dreźnie prezentację na temat europejskiej strategii dotyczącej mikrozanieczyszczeń.

-13-14 lutego 2020 r. - Organizacja AQUAWAL i jej partnerzy będą w „Wiosce wodnej"; jako część Salonu Miejskiego. Więcej tutaj.

-9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

-1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

-15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

18 grudnia Parlament Europejski i fińska prezydencja Rady nieformalnie uzgodnili projekt dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. Dyrektywa ma na celu zwiększenie zaufania konsumentów do wody wodociągowej, która jest znacznie tańsza i przyjazna dla środowiska niż woda butelkowana.

„Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby zaktualizować i zaostrzyć wartości progowe dla niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła pojawiające się zanieczyszczenia. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję fakt, że osiągnięty dziś wieczorem kompromis zawiera w dyrektywie przepisy dotyczące mikroplastików i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A"; - powiedział w środę poseł sprawozdawca Christophe Hansen (źródło: informacja prasowa PE).
Dyrektywa wprowadza obowiązek kontroli nowych zanieczyszczeń. Odnosi się także do inicjatywy obywatelskiej „Prawo do wody" wskazując konieczność zajęcia się kwestią dostępu do wody dla każdego mieszkańca UE. Konieczne więc będzie, w miarę możliwości, ustawianie urządzeń do poboru wody wewnątrz i na zewnątrz wybranych budynków i w miejscach publicznych, a także zachęcanie do bezpłatnego lub za niską opłatą dostarczanie wody w restauracjach i stołówkach.
Bardziej rygorystyczne dopuszczalne wartości dla ołowiu będą miały zastosowanie nie tylko dla nowych materiałów, ale także w odniesieniu do istniejących sieci wodociągowych. 15-letni okres przejściowy, da państwom członkowskim czas na renowację sieci.
Znaleziono kompromis w sprawie substancji zaburzających gospodarkę hormonalną: w odniesieniu do bisfenolu A zostanie ustalona wartość parametryczna 2,5 µg, którą będzie można zmienić za pomocą aktów delegowanych (zwycięstwo PE i Komisji). Pozostałe substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zostaną umieszczone na liście obserwacyjnej.
Komisja ma trzy lata na opracowanie metodyki pomiaru mikroplastików, na podstawie której można by następnie umieścić mikroplastiki na liście obserwacyjnej. Komisja ma także opracować metodę podejścia do badań substancji PFAS tak, aby ustalić wartości graniczne dla całej rodziny. W międzyczasie 20 poszczególnych substancji PFAS zostanie umieszczonych w załączniku III.
Dostawcy wody będą mieli obowiązek informowania o parametrach jakościowych, ale także o strukturze kosztów i reklamacjach konsumentów.
Ponadto dyrektywa wprowadza system zatwierdzania materiałów mających kontakt z wodą. Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) uzupełni pozytywny wykaz substancji i materiałów oraz opracuje metodykę prowadzenia tego wykazu.
Uzgodniono również sekwencję działań mających na celu zapobieganie wyciekom wody. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na obliczenie swojego wskaźnika wycieku wody, następnie Komisja określi średni roczny wskaźnik wycieku, a państwa członkowskie będą miały dwa lata na opracowanie planów ich ograniczania.

Kolejne kroki w kierunku ostatecznego przyjęcia dyrektywy wydają się już łatwe. Czekają uzgodnienia organizacyjne, zakończenie procesu legislacyjnego oraz głosowanie w Parlamencie. Jest więc szansa, że nowa dyrektywa zostanie ogłoszona w pierwszych tygodniach 2020 roku.

Klara Ramm
ekspert IGWP

Sprawy UE
Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (DWD) 
Trwają tzw. trilogi dotyczące dyrektywy. Wciąż kilka kwestii pozostaje bez rozstrzygnięcia, między innymi kwestia dostępu do wody dla wszystkich mieszkańców, informowania o pracy wodociągów, kontroli materiałów i produktów kontaktujących się z wodą, a także niektórych parametrów fizykochemicznych (PFAS, owłów, bisfenol). Jeżeli prezydencji fińskiej nie uda się osiągnąć porozumienia do 20 grudnia, prezydencja chorwacka (styczeń-czerwiec 2020 r.) deklaruje kontynuację.

Odzysk wody 
Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE oraz Komisja Europejska odbyły 12 listopada drugie spotkanie trójstronne w celu wynegocjowania rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody. Następne spotkanie zaplanowano w grudniu, prezydencja fińska nadal dąży do zamknięcia sprawy do końca roku.

Wspólna Polityka Rolna (CAP):
5 listopada Dieter Staat (Vewin, Holandia) i Oliver Loebel (EurEau) spotkali się ze sprawozdawcami komisji AGRI i ENVI Parlamentu w celu omówienia procesu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej. Dwaj posłowie do PE, Peter Jahr (PPE, Niemcy) i Christophe Hansen (PPE, Luksemburg), podkreślili, że chcą wynegocjować wspólne poprawki do artykułów dotyczących środowiska. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym planuje się na kwiecień lub maj 2020 r.

Farmaceutyki w środowisku 
Parlament Europejski przygotowuje projekt rezolucji w odpowiedzi na strategię dotyczącą ograniczania przedostawania się farmaceutyków do środowiska, przyjętą przez Komisję Europejską w marcu 2019 roku. Posłowie do PE mogą zgłaszać poprawki do 29 stycznia 2020 roku.

Z kolei OECD opublikowała raport na temat produktów farmaceutycznych w środowisku. W sprawozdaniu zaleca się, by rządy przyjęły podejście oparte na cyklu życia produktu. Wiele ustaleń OECD jest zgodnych z naszymi poglądami, tj. że potrzebujemy różnych środków zapobiegających przedostawania się farmaceutyków do środowiska, obejmujących wszystkich interesariuszy.

Reakcja EurEau znajduje się tutaj. Raport można pobrać tutaj.

GOZ i “Green deal” (Zielony Cel)
According to Commission sources, the circular economy, including new waste and recycling laws, will contribute about half of the EU’s efforts to achieve zero carbon emissions by 2050, in line with the commitments of their incoming Commission president von der Leyen. The forthcoming circular economy action plan 2.0 will aim for a real transformation of our economies.

Według nowej Komisji Europejskiej Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, w tym nowe przepisy dotyczące odpadów i recyklingu będą priorytetem. Wszystko w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Przyszły plan działania na rzecz GOZ 2.0 będzie miał na celu rzeczywistą transformację europejskich gospodarek.

Koniec finansowania paliw kopalnych
Państwa członkowskie UE i Komisja postanowiły uczynić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) pierwszy na świecie bank publiczny, który zobowiązał się do zaprzestania finansowania inwestycji związanych z węglem, ropą naftową i gazem. Nowe zasady wejdą w życie w 2021 roku.

Zdrowa Europa 

EurEau dołączyła do Platformy na rzecz zdrowiej Europy AP4HE jako partner merytoryczny. Platforma, sponsorowana przez J&J i Microsoft, została uruchomiona rok temu i promuje gospodarkę dobrostanu, skupiając się na powiązaniach między zdrowym społeczeństwem, zdrowym środowiskiem i systemami opieki zdrowotnej.

 

Komunikacja medialna
Svenskt Vatten współpracuje w ramach krajów północnych (Nordic Council) na rzecz promowania wody z kranu:

Islandia:
https://youtu.be/wYd_51uwlC4
https://youtu.be/Miuj2V2fkDw
https://youtu.be/S2GZZ6rqEJ8

Szwecja:
https://svensktvatten.screen9.tv/media/57ctEXJJ8QsHIjStn4PztA/kranmarkt-swedish-tapwater-visit-sweden

Finlandia:

https://www.facebook.com/watch/?v=422583625337989

 

Informacje od członków EurEau
Holenderskie stowarzyszenie Vewin zleciło Instytutowi Badań nad Cyklem Wodnym KWR przeprowadzenie badania na temat jakości źródeł wody pitnej w Holandii. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

Na początku listopada Sekretariat gościł członków Belgaqua z francuskojęzycznej części Belgii. Czterech członków zespołu przyjechało do Brukseli, aby dzielić się doświadczeniami i uczyć się nawzajem.

Sekretariat gościł szwedzkiego kolegę Anders'a Finnson'a na oddelegowaniu z Svenskt Vatten'a do Brukseli przez miesiąc. Svenskt Vatten będzie gospodarzem konkursu na znalezienie najlepszej wody z kranu. Dziesięć regionalnych finałów odbędzie się w październiku 2020 r. , a dwie najlepsze gminy będą rywalizować w Sztokholmie w listopadzie.

Maria João Benoliel (EPAL, Portugalia, EU1) reprezentowała EurEau na konferencji "Jakość Wody" w Lizbonie.
Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel spotkał się z organizacją rumuńską  ARA.
Claudia Castel-Exner, Prezydent EurEau wzięła udział w Tygodniu Wody w Amsterdamie.
Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau wziął udział w dniach wody belgijskiego centrum badawczego CEBEDEAU.
Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau wzięła udział w warsztatach na temat farmaceutyków w środowisku zorganizowanych przez organizację HealthCare Without Harm Europe.
Claudia Castel-Exner wzięła udział w konferencji DANVA w Aarhus prezentując wyzwania branży wod-kan.

Oliver Loebel uczestniczył w Berlinie, w spotkaniu „Wasserwirtschaft w Zeiten des Klimawandels - Ein Blick von außen auf die Branche”. Spotkał się również z kolegami z organizacji niemieckiej BDEW.

Carla Chiaretti 19 listopada przemawiała w Parlamencie Europejskim na temat gospodarki wodnej jako części kluczowych wyzwań środowiskowych i roli Zrównoważonych Celów Rozwoju.

Oliver Loebel zabrał głos na 5. sesji posiedzenia stron ONZ/WHO - Protokołu w sprawie wody i zdrowia w Belgradzie. Oliver wziął udział w sesji wysokiego szczebla, rozmawiając o zanieczyszczeniach w kontekście świadczenia dostępnych i przystępnych cenowo usług wodnych. Podczas pobytu w Serbii Oliver spotkał się z CCIS, serbskim członkiem EurEau.

Claudia Castell-Extner w Lizbonie reprezentowała EurEau na konferencji ENEG organizowanej co dwa lata przez portugalska organizację APDA.

Lucia Pitzurra z EU3 reprezentowała EurEau w Rzymie podczas spotkania na temat rozwoju nowej paneuropejskiej infrastruktury badawczej DANUBIUS-RI.

 

Wydarzenia
-3 grudnia 2019 r. - Rzym, Włochy. Pierwsze Europejskie Forum Regulatorów WAREG. Obecni będą członkowie EurEau, w tym prezydent Claudia Castel-Exner, Sarah Gillman i Carl-Emil Larsen.

-5 grudnia 2019 r. - Rzym, Włochy. Roczna konferencja Unii dla Śródziemnomorza w sprawie inwestycji i finansowania usług wodnych. Oliver Loebel bierze udział w dyskusji przy okrągłym stole na temat finansowania prywatnego.

-6 grudnia 2019 r. - Konferencja OECD i Komisji Europejskiej na temat potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich oraz możliwości finansowania sektorów wodnych; Bruksela, Belgia.

-12 grudnia 2019 r. - Konferencja UE na temat innowacji w zakresie wody w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz innowacji w dziedzinie wody. Saragossa w Hiszpanii. F. Javier Fernández Delgado, hiszpański członek wspólnej grupy roboczej ds. innowacji, reprezentuje EurEau.

-13 grudnia 2019 r. - warsztaty Komisji Europejskiej i WHO: Zmniejszenie zanieczyszczenia wody przez farmaceutyki. Saragossa, Hiszpania. Oliver Loebel weźmie udział w jednym z paneli dyskusyjnych.

-13-14 lutego 2020 r. - Organizacja AQUAWAL i jej partnerzy będą w „Wiosce wodnej"; jako część Salonu Miejskiego. Więcej tutaj.

-9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

-1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

-15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

W piątek 15 listopada Coreper (Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich), uzgodnił zmieniony mandat dotyczący dyrektywy w sprawie wody pitnej przed trzecim posiedzeniem trójstronnym zaplanowanym na 19 listopada. Tekst kompromisowy przedstawiony przez prezydencję został zatwierdzony, z wyjątkiem kilku bardziej szczegółowych elementów.  Dotyczy to informacji, które należy podać do wiadomości publicznej. Większość delegacji wykazała się elastycznością, chociaż niektóre z nich były sceptyczne co do potrzeby dodatkowych informacji (NL, MT, AT, CY oraz co do konkretnych elementów PL, SK, UK, FR, DE).

Kolejną dyskusyjną kwestią są substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, kilka państw członkowskich było otwartych na zaostrzenie systemu albo poprzez monitorowanie tych substancji (EE, RO, IE, SE, EL, IT, SI i CZ), albo poprzez połączenie monitorowania z wymogami w zakresie przejrzystości i działań naprawczych (DK, i ewentualnie MT, HU, SI).

Szerokie poparcie członków Coreper ma termin przeprowadzenia oceny ryzyka, przy czym wiele państw członkowskich wykazało pewien stopień elastyczności, podczas gdy PT, FR, MT, LT, HU, SK i RO chciały utrzymać 6 lat w podejściu ogólnym, w szczególności w odniesieniu do oceny ryzyka sieci wewnętrznych (która jest nowym wyzwaniem dla państw członkowskich). Niektóre państwa członkowskie wyraziły obawy dotyczące mikroplastiku (art. 8), ze względu na brak wspólnych metod pomiarowych.

Niektóre państwa członkowskie (DE, BE, PL, SK, MT, UK, EL i IT) wyraziły zaniepokojenie w związku z zawartością załącznika IV i wnioskowały o pewne skreślenia (dotyczące struktury kosztów, potrzeb inwestycyjnych, skarg konsumentów).

W odniesieniu do ołowiu większość państw członkowskich zgodziła się na wartość dopuszczalną wynoszącą 5 mg/l w zamian za dłuższy termin wdrożenia wynoszący 20-25 lat. Panuje powszechna zgoda co do tego, że w odniesieniu do nowych materiałów wartość graniczna będzie stosowana natychmiast, zgodnie z nowym art. 10 lit. a) dotyczącym materiałów. Wezwanie Komisji do wyznaczenia bardziej ambitnego 15-letniego terminu zostało wzmocnione przez DE, PT, PL, SK, SE, DK, CZ.

W odniesieniu do trzech zaproponowanych przez prezydencję alternatyw dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, opinie były podzielone. Każda z tych opcji uzyskała poparcie niektórych państw członkowskich. Pierwszy wariant, koncentrujący się na wartości granicznej tylko dla jednego czynnika zaburzającego gospodarkę hormonalną, bisfenolu A, o złagodzonej wartości, mógłby zostać zaakceptowany przez ES, LT, BG i NL. Drugi wariant, obejmujący wszystkie trzy substancje o wartościach zaproponowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), był do przyjęcia dla EE, RO, IE, SE, EL, IT, SI i CZ. Ponadto CY zaproponował połączenie tych dwóch opcji. Trzecia opcja, polegająca na umieszczeniu trzech substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w kategorii parametrów wskaźnikowych, zapewniający monitorowanie i dostęp do informacji, była do przyjęcia dla DK, a także ewentualnie MT, HU, SI. Wiele delegacji wolałoby utrzymać listę obserwacyjną podejścia ogólnego, ale kilka delegacji było otwartych na pracę na podstawie wspólnej alternatywy DE i BE, która również opiera się na modelu listy obserwacyjnej (LU, LT, MT, HU, IE, IT, BG, FR, BE, DK, PT, CZ i w pewnym stopniu FR, NL).

Kolejne negocjacje odbywają się 19 listopada.

Klara Ramm
ekspert IGWP

 

Kongres EurEau w Bukareszcie (Rumunia)

Kongres odbył się w Bukareszcie na zaproszenie rumuńskiej organizacji branżowej oraz przedsiębiorstwa wod-kan APA NOVA.

Kongres EurEau odbył się przy okazji spotkań komitetów roboczych, grup roboczych i Walnego Zgromadzenia, więc wszyscy eksperci federacji mieli okazję w nim uczestniczyć.  

Sesja inauguracyjna

Kongres otworzyła Prezydent EurEau Claudia Castell-Exner. Jej podstawowym przesłaniem była konieczność wdrażania zasady kontroli u źródła w celu zapobiegania dostawania się mikrozanieczyszczeń do wód.

Adriana Petcu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Wody i Leśnictwa Rumunii, wskazała, że na problemy z jakimi boryka się jej kraj są podobne do reszty Europy. Dotyczą mikrozanieczyszczeń, zmian klimatu powodującego niedobory wody.

Reprezentująca Komisję Europejską Veronica Manfredi – Dyrektor ds. Jakości życia zatytułowała swoją prezentację “Gospodarka wodna w przyszłości – jak legislacja UE powinna na nią wpływać? Stwierdziła, że zmiany klimatu wpływają bardzo na zasoby wodne. I to obecne pokolenie dorosłych ludzi jest odpowiedzialne za zatrzymanie i zapobieganie konsekwencjom związanym z presją człowieka na środowisko. W tym roku 300 śmierci we Włoszech było spowodowanych uderzeniem upału. Z drugiej strony powodzie dewastują miasta i uprawy.

A przecież art.3 Traktatu o UE mówi o dobrostanie mieszkańców Unii. Veronica Manfredi podkreśliła także, że Przewodnicząca (elektka) Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stawia na UE bez emisji CO2, ze strategią biodywersyfikacji do 2030 roku, bez zanieczyszczeń. 

Wiadomo także, że cztery sektory emitujące najwięcej zanieczyszczeń do środowiska to rolnictwo, przemysł (szczególnie chemiczny), energetyka i transport. Do tego powolny progres wdrażania ramowej dyrektywy wodnej jest frustrujący, tylko 40% europejskich wód ma dobry stan. Zasada “zanieczyszczający płaci” nie jest odpowiednio wdrażana. 

Veronica Manfredi odniosła się także do trwającej właśnie analizy dyrektywy ściekowej, jej wdrożenie jest poważnym wyzwaniem. Z pewnością kontrola u źródła jest podstawą. Zwróciła także uwagę na to, że przelewy z kanalizacji ogólnospławnej są poważnym problemem, w związku z czym 4% części wód jest zanieczyszczone ściekami z przelewów.

Ochrona środowiska wymaga inwestycji. Szacuje się, że potrzeba 300 miliardów euro na implementację dyrektyw związanych ze środowiskiem. Do zielonych inwestycji zachęca się więc także sektor prywatny, który może zainwestować nawet bilion euro.  Ważne jest więc konstruowanie odpowiedniego przekazu, budowanie odpowiedniej komunikacji. 

Xavier Leflaive reprezentujący OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Zaprezentował roboczy raport z analizy wykonanej na zlecenie Komisji Europejskiej. Zadaniem OECD było określenie potrzeb inwestycyjnych sektora wodnego. Badanie przeprowadzono w 28 krajach. Na kilka pytań nie dało się odpowiedzieć. Nie można określić stanu infrastruktury, nie da się dokładnie określić kierunków zagospodarowania osadów, nie można oszacować kosztów adaptacji do zmian klimatu, nie można było oszacować kosztów zagospodarowania farmaceutyków. 

Xavier Leflaive podkreślił, że dane dostarczone przez EurEau były jedyne tak konkretne. Niestety nawet federacja EurEau nie była w stanie zebrać danych ze wszystkich krajów (widać to w opracowaniu „Europejska woda w liczbach”). W raporcie przyjęto dwa scenariusze:

  • Scenariusz zerowy – bez zmian,
  • Scenariusz pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie wody do picia i dyrektywą ściekową.

Szacowane roczne wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wod-kan, w wielu krajach nie przekraczają 100 euro/osobę. 

Wnioski OECD nie są pozytywne. Stwierdzono bowiem, że więcej pieniędzy nie pomoże. Aby zminimalizować potrzeby inwestycyjne należy wdrażać realistyczne regulacje I planowanie. Konieczna jest poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. 

6 grudnia odbędzie się warsztat podsumowujący raport, a później spotkania z rządami krajów

 

Sesja „Gospodarka wodna a zmiany klimatu”:

Paneliści:

Gilbert Nordenswan ze Szwecji stwierdził, że zdarzają się w jego kraju zarówno braki wody, jak i powodzie. Dąży się do opóźniania spływów poprzez retencje, infiltrację. Poważną kwestią jest niejasny podział odpowiedzialności. 

Halina Urbańska-Kozłowska reprezentująca Izbę oraz MPWiK we Wrocławiu,  zaprezentowała wrocławski przykład radzenia sobie z brakiem wody poprzez  układ przerzutu wody z rzeki do kanałów doprowadzających.  Przytoczyła także przykład Poznania, który ma 10 stacji połączonych w pierścień. 

Veronica Manfredi stwierdziła, że trzeba budować świadomość interesariuszy. Wiele problemów wynika z braku porozumienia i zrozumienia. 

 

Sesja „Zrównoważona gospodarka wodna i mikrozanieczyszczenia”:

Paneliści:

Greet de Gueldre z Belgii wskazała, że farmaceutyki są największym wyzwaniem, ścieki przemysłowe są we Flandrii dobrze kontrolowane, z farmaceutykami jest większy problem. Dlatego organizacja Aquafin z aprobatą przyjęła strategię KE w sprawie farmaceutyków.

Arjen Frentz- reprezentujący Holandię stwierdził, że konieczna jest bliższa współpraca między oczyszczalniami i wodociągami. To powoli udaje się zrozumieć w Holandii. 

Xavier Leflaive poinformował, że OECD ma program badawczy dotyczący farmaceutyków i mikroplstiku w środowisku. Zwrócił tez uwagę na pewne rozwiązania, które istnieją (kontrola na etapie pozwoleń wprowadzenia na rynek, eko-leki, zielone zamówienia itd. 

Andre Olszewski ze Szwajcarii podkreślił wagę współpracy.

 

Wieści z UE

Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (DWD)

Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE oraz Komisja Europejska odbyły spotkania trójstronne (tzw trilogi), w dniach 7 i 22 października kontynuując negocjacje dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zaplanowano kolejne dwa posiedzenia, jednak szybkie osiągnięcie porozumienia w drugim czytaniu PE przed końcem grudnia jest możliwe. Komisja ma przedstawić wyniki oceny art. 10a dotyczącego materiałów mające kontakt z wodą pitną Prezydencja fińska wielokrotnie podkreślała swoje ambicje osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu do końca roku.

Odzysk wody 

Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE oraz Komisja Europejska odbyły pierwsze spotkanie trójstronne w dniu 10 października. Celem były negocjacje ostatecznej treści rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody. Zaplanowano kolejne dwa posiedzenia trójstronne i powinno być możliwe szybkie osiągnięcie porozumienia w drugim czytaniu PE przed końcem grudnia.

Plastik jednorazowego użytku

Komisja Europejska przygotowuje dwa dokumenty zawierające wytyczne dotyczące produktów objętych dyrektywą w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (w tym definicję tworzyw sztucznych) oraz kosztów gospodarowania odpadami w związku zanieczyszczeniami tymi produktami. Ponadto przygotowywany jest prawnie wiążący akt wykonawczy w celu ustanowienia zharmonizowanych specyfikacji znakowania (etykietowania) produktów jednorazowych. EurEau odpowiedziała na konsultacje i uczestniczy we wszystkich spotkaniach z zainteresowanymi stronami. Naszym celem jest ochrona sieci kanalizacyjnych przed zanieczyszczeniem, szczególnie nawilżanymi chusteczkami.

 

Wspólna Polityka Rolna (CAP)

Wniosek dotyczący Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. jest nadal zablokowany zarówno w Radzie, jak i w Parlamencie. Tematem dzielącym ustawodawców jest szczególnie poziom ochrony środowiska wymagany od rolników.Sprawozdawcy komisji AGRI i ENVI Parlamentu Europejskiego będą prawdopodobnie negocjować wspólną poprawkę, która zostanie poddana pod głosowanie na sesji plenarnej. Porównanie obu stanowisk jest dostępne tutaj.

Informacje od członków EurEau

Sekretarz generalny EurEau Oliver Loebel wziął udział w konferencji Woda-Miasto-Jakość Życia, we Wrocławiu.

Jean-Pierre Silan z Belgaqua reprezentował EurEau na Europejskiej Konferencji Zarządzania Osadamii Ściekowymi, Liège, Belgia.

W Portugalii Maria João Benoliel (APDA) reprezentowała EurEau na spotkaniu CEDR Call 2016 dla Międzynarodowego Programu Badań, Lizbona.

Greet de Gueldre z Belgaqua reprezentowała EurEau na konferencji dotyczącej usuwania fosforu ze ścieków, Liège, Belgia.

Wydarzenia

4 listopada – Amsterdamski Tydzień Wody, Claudia Castell-Exner – prezydent EurEau będzie mieć prezentację. Amsterdam, Holandia

7 listopada – Dzień centrum badań CEBEDEAU. Będzie nas interpretować Bertrand Vallet z Sekretariatu.

11 listopada – Europejska Sieć Referencyjna Infrastruktury Krytycznej (ERNCIP) organizuje trzecie warsztaty w Brukseli.  

12 listopada – HealthCare Without Harm Europe organizuje warsztaty na temat podejścia do produktów farmaceutycznych w środowisku naturalnym.  Anders Finnson (Szwecja) i Carla Chiaretti  (Sekretariat), będą reprezentować EurEau..

12-13 listopada – Duńska DANVA organizuje coroczny kongres w Aarhus. u Claudia Castell-Exner będzie reprezentować EurEau.

19 listopada – „Kluczowe wyzwania środowiskowe i rola Zrównoważonych Celów Rozwoju” - Parlament Europejski, Bruksela. Carla Chiaretti z Sekretariatu będzie mówić o gospodarce wodnej.

19-21 listopada –. Oliver Loebel weźmie udział w spotkaniu UNECE/WHO partnerów Protokołu Woda I Zdrowie. Belgrad, Serbia

19-22 listopada –. Claudia Castell-Exner będzie mówić o perspektywach gospodarki wodnej w obszarze europejskim, podczas konferencji ENEG, organizowanej co dwa lata przez APDA. Tegoroczny temat to Woda w Portugalii w następnej dekadzie:. https://www.eneg2019.apda.pt/ Lizbona, Portugal

28 listopada -  Druga Międzynarodowa Konferencja Oceny Ryzyka Produktów Farmaceutycznych w Środowisku (ICRAPHE)Barcelona, Hiszpania.

3 grudnia –WAREG organizuje pierwsze forum regulatorów. Kilku ekspertów EurEau będzie obecnych, Rzym.

12 grudnia - Alexander Keucken (lider grupy nt. innowacji) będzie reprezentować EurEau podczas Konferencji nt. innowacji w wodzie  Zaragoza, Spain. 1-3 April 2020 – Lisbon, Portugal. Urban Future Global Conference.

15-16 czerwca 2020 - European Sustainable Phosphorus Conference, Vienna, Austria. Można zgłaszać propozycje wystąpień.

opracowanie 
Klara Ramm 

Kongres EurEau odbył się 24 października 2019 r. przy okazji spotkań komitetów roboczych, grup roboczych i Walnego Zgromadzenia, więc wszyscy eksperci federacji mieli okazję w nim uczestniczyć. Na zaproszenie  wodociągów APANOVA  gościliśmy w Budapeszcie.

Mikroplastik

EurEau opublikowała notatkę informacyjną, w której analizujemy niektóre sposoby wchodzenia mikroplastików do środowiska wodnego oraz rolę sektora wodnego w łagodzeniu tego zjawiska. Należy zachować ostrożność nawet jeśli aktualnie w wodzie pitnej nie występują znaczące ilości mikroplastików. Na szczęście proces oczyszczania ścieków usuwa większość cząstek stałych. Należy także kontynuować badania dotyczące gospodarki cyrkulacyjnej w odniesieniu do osadów ściekowych. W nocie informacyjnej stwierdza się, że kontrola u źródła jest jedyną realną opcją utrzymania gospodarki cyrkulacyjnej.

 

EU
Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia 
25 września Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego głosowała za rozpoczęciem negocjacji z Radą UE w sprawie dyrektywy dotyczącej wody pitnej. Podstawą negocjacji będzie stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 28 marca 2019 r. w pierwszym czytaniu oraz ogólne podejście Rady z dnia 5 marca 2019 r. Prezydencja fińska wielokrotnie podkreślała swoje ambicje osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu do końca roku.

Odzysk wody 
25 września komisja ENVI Parlamentu Europejskiego głosowała za rozpoczęciem negocjacji z Radą UE w sprawie rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody. Podstawą negocjacji będzie stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 lutego 2019 r. w pierwszym czytaniu oraz ogólne podejście Rady z dnia 26 czerwca 2019 r. To także ambitny cel prezydencji fińskiej mający się zakończyć przyjęciem rozporządzenia.

Produkty plastikowe jednorazowego użytku
Konsultanci wyznaczeni przez Komisję Europejską przeprowadzili kompleksowe badanie na temat dyrektywy w sprawie tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku. Ankieta, którą wypełniali także członkowie EurEau koncentruje się na definicji tworzyw sztucznych, obecnych systemach etykietowania i związanych z nimi metodach badawczych.

Rozporządzenie nawozowe - STRUBIAS
24 września Wspólne Centrum Badawcze opublikowało wreszcie długo oczekiwany raport na temat charakterystyki surowców wtórnych pozyskiwanych z odpadów biogenicznych, zwłaszcza osadów ściekowych. Obejmuje ona trzy kategorie produktów: wytrącone sole fosforanowe i produkty pochodne; materiały do termicznego utleniania i produkty pochodne oraz materiały do pirolizy i gazyfikacji, lepiej znane jako struwit, produkty na bazie popiołu i biochar. Niniejsze sprawozdanie przedstawia potencjalne przyszłe wymogi, które mogą umożliwić obrót tymi materiałami na rynku wewnętrznym jako produktami nawozowymi.

Innowacje I gospodarka o obiegu zamkniętym
Bertrand Vallet z Sekretariatu był panelistą podczas warsztatu dotyczącego innowacji w programie Horyzont 2020, podczas konferencji IWA. Różne projekty H2020 - głównie dotyczące sposobów odzyskiwania materiałów z oczyszczania ścieków zostały przedstawione przedstawicielom zainteresowanych stron, którzy przedstawili swoje opinie w Wenecji we Włoszech w dniu 11 września.

Sesje wyjazdowe związane z różnymi tematami (energia, ponowne wykorzystanie, odzyskiwanie składników odżywczych, odzyskiwanie zasobów pochodzenia biologicznego, wpływ na taryfy wodne) pozwoliły uczestnikom na zbadanie rozwiązań pozwalających naszemu sektorowi na zwiększenie jego zaangażowania w GOZ. Wkrótce ukaże się raport, o którym oczywiście będziemy informować.

Pestycydy
EFSA prowadzi konsultacje społeczne na temat swoich pilotażowych ocen zagrożeń dla ludzi, stwarzanych przez pozostałości wielu pestycydów w żywności. Można uczestniczyć w konsultacjach do 15 listopada w dwóch ocenach: jedna z nich uwzględnia chroniczny wpływ na układ tarczycy, a druga przygląda się ostremu wpływowi na układ nerwowy.
Dostęp do materiałów znajduje sie na stronie EFSA.

Wysłuchania kandydatów na komisarzy
Od dnia 30 września desygnowani komisarze są przesłuchiwani przez odpowiednie komisje Parlamentu Europejskiego, które sprawdzą ich kompetencje i zobowiązania. Pan Virginijus Sinkevičius, desygnowany komisarz ds. środowiska i oceanów (z Litwy) zdał egzamin przed komisjami ENVI i PECH. Wiceprzewodniczącego Timmermansa (z Holandii) wysłuchuje komisja ENVI w sprawie jego portfolio europejskiego ładu ekologicznego (w tym zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju).

Legislacja UE dotycząca zdrowia
Parlament Europejski opracował aktualny przegląd polityki UE w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. W badaniu dokonano przeglądu aktualnej sytuacji i wskazano najważniejsze wyzwania na najbliższe pięć lat.

Zrównoważone Cele Rozwoju  
12 września Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau i Emilie Sturm z Unie van Waterschappen wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez DG DEVCO i GWOPA na temat partnerstwa operatorów wodnych w celu ustanowienia programu UE wspierającego działania mentorów-kontrahentów. Celem jest osiągnięcie ZCR nr 6 nie tylko w Europie, ale również na całym świecie.

IWA prosi o propozycje referatów
IWA organizuje kolejny swój kongres w Kopenhadze (Copenhagen 2020) i oczekuje Państwa wkładu. Zaproszenie do zgłaszania treści jest otwarte do 30 października. Więcej informacji tutaj.

 

 

Wydarzenia
3-4 października  – Wroclaw, Poland. Oliver Loebel uczestniczy w kongresie “Miasto-Woda-Jakość Życia”.
6-8 października  - ECSM, Europejska Konferencja Gospodarki Osadami, Liège, Belgia. Jean-Pierre Silan z organizacji belgijskiej, będzie reprezentować EurEau i mówić o szerszym spojrzeniu na tę kwestię.

9 października  - „Odzysk fosforu jutro: ambicje i rzeczywistość”, Liège, Belgium. Greet de Gueldre z organizacji belgijskiej reprezentuje EurEau.

21 października - Water Reuse Europe (odzysk wody) będzie gospodarzem konferencji w  Lille, Francja.Więcej pod adresem: https://www.water-reuse-europe.org/event/kex2019/

4 listopada – prezydent Claudia Castel-Exner, będzie przemawiać na konferencji AIWW.Więcej pod adresem: https://www.amsterdamiww.com/

7 listopada  – Journée d’étude for CEBEDEAU. Bertrand Vallet z Sekretariatu będzie reprezentować EurEau. 
12-13 listopada – Konferencja duńskiej organizacji DANVA odbędzie się w Aarhus. Prezydent EurEau P Claudia Castell-Exner weźmie w niej udział.

13 listopada – Sekretarz Generalny Oliver Loebel weźmie udział w konferencji w Berlinie: Wasserwirtschaft in Zeiten des Klimawandels – Ein Blick von außen auf die Branche.

28 listopada - Konferencja nt. Farmaceutyków (Second International Conference on Risk Assessment of Pharmaceuticals in the Environment (ICRAPHE)) odbędzie się w Barcelonie, Hiszpania.

3 grudnia – odbędzie sie w Rzymie kongres organizacji regulatorów WAREG. Wielu członków EurEau będzie obecnych.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Wybory
Najważniejszym wydarzeniem na szczeblu Unii Europejskiej były oczywiście wybory do Parlamentu Europejskiego. Przez wiele tygodni upowszechnialiśmy nasz manifest wodny, który został przetłumaczony również na język polski. Można go znaleźć tutaj. W ten sposób chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby kandydatów, aby im uświadomić jakie czekają ich wyzwania związane z polityką wodną.

Walne Zgromadzenie EurEau (24 maja)
To wydarzenie związane było z wyborami wewnętrznymi. Claudia Castell-Exner została wybrana na stanowisko prezydenta EurEau na najbliższe dwa lata. Jest pracownikiem niemieckiej organizacji DVGW, gdzie odpowiada za sektor wodny (zaopatrzenie w wodę, jakość wody do picia).
W międzyczasie odbyły się spotkania komitetów. Debatowano na temat nowej propozycji dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia, przyszłości dyrektywy ściekowej. Przygotowujemy się także do aktualizacji opracowania „Europejska woda w liczbach”.

Redukcja śladu energetycznego w usługach wod-kan
Przedsiębiorstwa wod-kan podejmują wiele przedsięwzięć dotyczących środków w kierunku zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie, uzdatnianie, dystrybucję i pobór wody, oczyszczanie ścieków. Poprawa efektywności energetycznej to także wytwarzanie energii np. z osadów.
Istnieją jednak ograniczenia we wdrażaniu tych usprawnień, w tym ograniczenia lokalne i znalezienie właściwej równowagi między celami środowiskowymi, wykonalnością ekonomiczną i przystępnością cenową usług wodnych. Krajowe regulacje, cykle inwestycyjne i niektóre aspekty techniczne mogą nadal spowalniać dążenia do niskiego zużycia energii.
Potrzebujemy wsparcia ze strony polityków, aby lepiej sprostać stojącym przed nami wyzwaniom poprzez ustanowienie umożliwiających ram regulacyjnych, wsparcie dla rozwoju instrumentów finansowych oraz jednoznaczne wdrożenie zasady kontroli u źródła w celu uniknięcia nowych wymogów w zakresie oczyszczania ścieków. Staramy się odpowiedzieć na pytanie jaki jest potencjał usług wodnych w zakresie zwiększania efektywności energetycznej i wytwarzania własnej energii. Które technologie są obecnie najbardziej obiecujące i jakie wąskie gardła należy pokonać, aby doprowadzić do szerszego wdrożenia?
Naszą roboczą notatkę można znaleźć tutaj. Zawiera on przykłady od członków EurEau dotyczące sposobu wdrażania rozwiązań.

Odzysk wody ze ścieków
Rada UE, złożona z rządów państw członkowskich UE, zebrała się 26 czerwca i przyjęła stanowisko dotyczące rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystywania wody. To ogólne podejście będzie stanowić podstawę do negocjacji z Parlamentem Europejskim. Więcej opinii EurEau na temat rozporządzenia można znaleźć tutaj.
Na szczeblu Parlamentu Europejskiego ponownie wybrano Simonę Bonafè, która pełni role posła sprawozdawcy.

Rozporządzenie nawozowe
Nowe rozporządzenie UE w sprawie produktów nawozowych zostało opublikowane w dniu 25 czerwca. Większość artykułów zacznie obowiązywać od 16 lipca 2022 r.
Rozporządzenie to otwiera europejski rynek nawozów pochodzących z recyklingu, oraz nawozów organiczno-mineralnych, biostymulantów, kompostów i odpadków przefermentowanych.
Sprawozdanie Wspólnego Centrum Badawczego, w którym zaproponowano kryteria dla materiałów STRUBIAS (istotne dla branży ze względu odzysku fosforu z osadów), powinno się wkrótce ukazać. Kryteria te powinny być dodane do załączników do rozporządzenia. Pozwoliłoby to oczyszczalniom ścieków odzyskujących surowce wejść na rynek odzyskiwania fosforu.
Oczekuje się, że zmiana rozporządzenia REACH w celu zwolnienia tzw. pofermentów z obowiązku rejestracji, zostanie opublikowana jeszcze w 2019 roku.

Mikrozanieczyszczenia: zakaz PFOS
UE zatwierdziła zaostrzone przepisy mające zastosowanie dla trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP - persistent organic pollutants) zgodnie z ostatnimi zmianami do Konwencji Sztokholmskiej. Jedną z substancji, których wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i stosowanie będzie zabronione, jest kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS). Jednakże niektóre odstępstwa będą miały zastosowanie, w tym w odniesieniu do wyrobów włókienniczych o stężeniu PFOS niższym niż 0,1 % wagowo. Zweryfikowana regulacja POP znajduje się tutaj.

Substancje oddziałujące na układ dokrewny (EDC: Endocrine disrupting chemicals)
Komisja opublikowała tzw. mapę drogową zapowiadającą przeprowadzenie kontroli skuteczności prawodawstwa UE w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego przed substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną. Dotyczy to również prawodawstwa związanego z wodą. Mapa drogowa tutaj.
 

Wydarzenia
20-24 maja  – Międzynarodowa konferencja na temat zasilania zbiorników wód podziemnych, Madryt, Hiszpania.
28-31 maja  – IV Konferencja o adaptacji do zmian klimatu, Lizbona, Portugalia.
5-6 czerwca 2019 - SOFIE: 1st szczyt na temat nawozów organicznych, Bruksela, Belgia Program tutaj. 
19 June 2019 -  “Ramowa Dyrektywa Wodna- częściowy sukces. Bruksela, Belgia. Rejestracja tutaj. 
4-5 lipca 2019 – Konferencja na temat substancji powierzchniowo czynnych.  Paryż, Francja. Były prezydent EurEau Bruno Tisserand będzie mieć prezentację.
11 lipca - Regulacje w sektorze wodnym: zasady i rekomendacje, Bruksela, Belgia. Program mozna znaleźć tutaj.
22-27 lipca  – letnia szkoła e-learningu – ścieki i odpady, Patras, Grecja.
11-23 sierpnia 2019 -zarządzanie cyklem wodnym:  Advanced Water Cycle Management Course; Aarhus, Dania.
9-13 września – konferencja na temat jakości wód podziemnych, Liege, Belgia.
23-25 września – NORDIWA, Helsinki, Finlandia.
12-18 września 2019 – SMART-Plant. http://www.smart-plant.eu/.
6-8 października  - Europejska Konferencja Zarządzania Osadami, Liège, Belgia.
15 października - Konferencja Woda w Walonii, Meux, Belgium.
21 października - Water Reuse Europe (Odzysk Wody Europa) organizuje konferencję na temat wymiany doświadczeń. Lille, Francja. Więcej tutaj.
28 listopada -Konferencja na temat farmaceutyków w środowisku: Second International Conference on Risk Assessment of Pharmaceuticals in the Environment (ICRAPHE); Barcelona, Hiszpania.
12 grudnia – Konferencja Innowacje Wodne w Europei 2019, Zaragoza, Hiszpania.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Instytucje UE podejmują inicjatywy w celu zmniejszenia ryzyka niedoboru wody do nawadniania upraw. Jedną z nich jest rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków komunalnych w celach rolniczych. W dniu 26 czerwca Rada uzgodniła swoje stanowisko w sprawie rozporządzenia.

Unia Europejska
Dyrektywa w sprawie jakości wody:

Komitet ENVI Parlamentu Europejskiego powołał nowego posła sprawozdawcę. Został nim Christophe Hansen (EPP) z Luksemburga. Zastąpił więc on Michela Dantin i jest teraz odpowiedzialny za negocjacje z Radą UE.

Wspólna Polityka Rolna
Rada UE dotycząca rolnictwa podzieliła kraje członkowskie. Większość zgodziła się na to, aby 30% funduszu na rolnictwo przeznaczyć na cele adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska. Jednak Austria, Finlandia, Włochy i Polska sprzeciwiły się obowiązkowi tworzenia pro-środowiskowych planów. Taki obowiązek popiera Francja, Niemcy, Holandia, Hiszpania. Z kolei Belgia, Irlandia, Polska, Portugalia i Słowenia sprzeciwiają się obowiązkowi monitoringu wykorzystania substancji odżywczych w rolnictwie.

Farmaceutyki w środowisku
Strategia dotycząca farmaceutyków w środowisku została opublikowana przez Komisję Europejską: Strategic Approach to Pharmaceutical in the Environment.

Substancje działające na układ dokrewny (EDCs)
Parlament Europejski zajął się propozycją Komisji Europejskiej w sprawie substancji hormonalnych w środowisku. PE domaga się od KE konkretnego planu działań i uregulowań prawnych tak, aby wyeliminować EDCs z zabawek, kosmetyków do czerwca 2020r. EurEau już od wielu lat nalega na wprowadzenie takich regulacji, gdyż zdajemy sobie sprawę z zagrożenia jakie EDCs niosą dla środowiska wodnego. Zasada kontroli u źródła jest dobrym narzędziem do poprawy sytuacji, gdyż w ten sposób zapobiega się przedostawaniu substancji szkodliwych do obiegu w przyrodzie.

Stanowisko EurEau w sprawie kontroli u źródła znajduje się tutaj. A wersja robocza dokumentu Parlamentu Europejskiego jest tutaj.


Horyzont Europa
17 kwietnia Parlament Europejski zaakceptował schemat programu Horizont Europa (następca Horyzontu 2020), koncentrującego się na badaniach i innowacjach.  Jego wartość wynosi 100 miliardów euro.


Odzysk Wody
Rada Unii Europejskiej spotkała się 17 kwietnia w celu omówienia propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej odzysku wody ze ścieków. Prezydencja rumuńska planuje zakończyć prace nad regulacją do końca czerwca.

 

Substancje GenX
GenX są według ECHA (Europejska Agencja Chemiczna), substancjami stanowiącymi bardzo wysokie zagrożenie. 29 kwietnia zakończyły się konsultacje opracowania wskazującego na poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. EurEau wspiera działania Agencji podkreślając, że kontrola u źródła jest lepsza niż oczyszczanie „na końcu rury”.

Microplastik
Konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia stosowania plastiku pierwotnego (umyślnie produkowanego, piszę o tym w ostatnim numerze „Wodociągi Kanalizacja”), trwają do 20 września. Więcej o inicjatywie ECHA można znaleźć tutaj. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w konsultacjach społecznych po raz pierwszy, warto rzucić okiem na przewodnik

Zrównoważona Europa 2030
Konferencja o tym tytule ma przybliżyć kwestię Zrównoważonych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych. Cele są przecież podstawową wytyczną dla Komisji Europejskiej, to na nich ma się opierać unijna polityka.  Konferencja koncentruje się na pytaniu jak innowacje i nowe technologie mogą przyczynić się do realizacji Celów, szczególnie w kontekście zrównoważonej konsumpcji i gospodarki o obiegu zamkniętym.

EurEau
Wybory do Parlamentu Europejskiego zmobilizowały nas do opracowania Manifestu Wodnego – elementarza na temat polityki wodnej Unii Europejskiej. Wersję polską (i inne) można znaleźć
tutaj.

Delegacja Svenskt Vatten
Eksperci szwedzkiej organizacji Svenskt Vatten odwiedzili biuro EurEau w Brukseli. Dyskutowano o najbliższych zmianach w legislacji unijnej, szczególnie dyrektywy w sprawie jakości wody do picia.

 

Sieć managerów komunikacji
W dniach 4-5 kwietnia odbyło się spotkanie managerów komunikacji organizacji członkowskich EurEau.  Wymieniali się doświadczeniami, dyskutowali kwestię kampanii informacyjnej na temat niedoborów wody i suszy w Europie. Podczas spotkania odbył się także warsztat na temat ciekawego opowiadania krótkich historii.

Zielony tydzień 2019
EurEau będzie uczestniczy w Zielonym Tygodniu organizowanym przez Komisję Europejską, propagując picie wody z kranu. Ma stoisko w formie baru z ciekawymi napojami na bazie wody z kranu. Więcej można znaleźć tutaj.

 

Forum Ochrony Środowiska - Polska
Prezydent EurEau Bruno Tisserand wziął udział w Forum Ochrony Środowiska organizowanym w Warszawie przez IGWP. Bruno zaprezentował doświadczenia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Interes publiczny – Wielka Brytania
Organizacja Water UK uczestniczyła w debacie na temat monopoli naturalnych. Uczestnicy opublikowali manifest Public Interest Commitment wyrażający pewne zobowiązania (np. szybszą redukcję strat wody).

Kran Märkt
Szwedzka stała reprezentacja w Brukseli dołączyła do akcji Kran Märkt popularyzującej wodę z kranu.  Więcej na temat akcji można znaleźć tutaj.

 

Wydarzenia

20-24 maja  – Międzynarodowa konferencja na temat zasilania zbiorników wód podziemnych, Madryt, Hiszpania.
28-31 maja  – IV Konferencja o adaptacji do zmian klimatu, Lizbona, Portugalia.
5-6 czerwca 2019 - SOFIE: 1st szczyt na temat nawozów organicznych, Bruksela, Belgia Program tutaj.  
19 June 2019 -  “Ramowa Dyrektywa Wodna- częściowy sukces. Bruksela, Belgia. Rejestracja tutaj.  
4-5 lipca 2019 – Konferencja na temat substancji powierzchniowo czynnych.  Paryż, Francja. Były prezydent EurEau Bruno Tisserand będzie mieć prezentację.
22-27 lipca  – letnia szkoła e-learningu – ścieki i odpady, Patras, Grecja.
11-23 sierpnia 2019 -zarządzanie cyklem wodnym:  Advanced Water Cycle Management Course; Aarhus, Dania.
9-13 września – konferencja na temat jakości wód podziemnych, Liege, Belgia.
23-25 września – NORDIWA, Helsinki, Finlandia.
12-18 września 2019 – SMART-Plant. http://www.smart-plant.eu/.6-8 października  - Europejska Konferencja Zarządzania Osadami, Liège, Belgia.
28 listopada -Konferencja na temat farmaceutyków w środowisku: Second International Conference on Risk Assessment of Pharmaceuticals in the Environment (ICRAPHE); Barcelona, Hiszpania.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    


 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.

Zobacz Ofertę IGWP

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Nasze wydawnictwa

  • Wytyczne dotyczące BHP w przedsiębiorstwach wodociągowo... +

    Wytyczne dotyczące BHP w przedsiębiorstwach wodociągowo... Autor: Emilia Staniszewska W publikacji tej, na 350 stronach, poruszone Czytaj więcej
  • 1
Biuro IGWP
Kontakt
Telefon:
+48 52 376 89 10
Faks:
+48 52 376 89 29
E-mail:
sekretariat@igwp.org.pl
Adres:
ul. Jana Kasprowicza 2, 85-073 Bydgoszcz