W dniu 21.08.2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-27, w ramach działania „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”. Ze strony Izby w spotkaniu uczestniczyli: Dorota Jakuta Prezes Izby, Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby, Klara Ramm ekspert Izby.

Jego celem była dyskusja na temat wsparcia gospodarki wodno-ściekowej. Przedstawiciele Izby czynnie uczestniczą w spotkaniach Grupy, gdyż poruszane kwestie mają istotny wpływ na konstrukcję przyszłych programów finansowych. Tym razem koncentrowano się głównie na małych ośrodkach i wyzwaniach przed nimi stojących.

Podczas wymiany opinii z przedstawicielami administracji państwowej Przewodniczący Rady Izby wygłosił prezentację dotyczącą kwestii zachowania bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstw wod-kan. Zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia przez nie ochrony fizycznej, monitoringu infrastruktury, ale także obowiązek budowy systemów wzmacniających cyberbezpieczeństwo. Wsparcie ze strony funduszy unijnych na adaptację do wciąż zmieniających się warunków funkcjonowania, byłoby niezwykle wskazane .

Znaczna część spotkania koncentrowała się na gospodarce ściekowej. Przedstawiciel MGWiŻŚ zaprezentował stan prac nad aktualizacją KPOŚK. Gminy mają do października czas na aktualizację granic aglomeracji. Otrzymały także ankiety w sprawie potrzeb inwestycyjnych, które mają doprowadzić do wdrożenia dyrektywy ściekowej. Z aktualnych danych wynika, że w aglomeracjach wciąż potrzebne jest 12 miliardów złotych na oczyszczalnie ścieków i siec kanalizacyjną. Problematyczną kwestią jest realizacja odbioru i oczyszczania ścieków poza aglomeracjami, na obszarach o rozproszonej zabudowie, terenach podmiejskich i wiejskich. Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił uwagę na konieczność wsparcia finansowego tych obszarów.

Podczas spotkania poruszono także kwestię zaopatrzenia w wodę. Stan zwodociągowania Polski jest bardzo wysoki, należy jednak przygotować się do wdrażania zmian, które najprawdopodobniej narzuci zmieniona dyrektywa w sprawie jakości wody do picia. Pojawiają się w niej kwestie związane z rozszerzeniem monitoringu parametrów fizyko-chemicznych, zapewnieniem dostępu do wody każdemu mieszkańcowi oraz zaostrzeniem wymagań dotyczących materiałów i produktów kontaktujących się z wodą do spożycia. Fundusze unijne mogły by więc być skierowane na doposażenie laboratoriów oraz rozwój infrastruktury wodociągowej. MGMiŻŚ oszacowało, że potrzebne jest 6,5 miliarda złotych na inwestycje w sektorze wodociągowym, z tego ponad połowa powinna być skierowana na remonty i modernizacje.

Program rozwoju systemów wodno-ściekowych poza aglomeracjami został objęty wsparciem NFOŚiGW poprzez ofertę udzielania preferencyjnych pożyczek. Uznano, że obszary poza aglomeracjami powinny uzyskać większe wsparcie w nowej perspektywie finansowej.

Klara Ramm

Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.