Wodociągi w Rzeszowie istnieją od 1934 roku. To właśnie w grudniu tego roku rozpoczął pracę wodociąg komunalny o wydajności 80 l/sek. Sieć magistralna o średnicy 325 mm poprowadzono od ujęcia i stacji uzdatniania przez centrum miasta aż do zbiornika wyrównawczego o pojemności 600 m3 na Baranówce. Ta magistrala miała długość około 5 km, a cała sieć rozdzielcza liczyła wówczas 20 km.

W roku 1936 przystąpiono do rozbudowy wodociągów oraz budowy kanalizacji. Dynamiczny rozwój miasta po II wojnie światowej, kiedy to Rzeszów awansował do rangi stolicy województwa, obejmował również infrastrukturę. Przeprowadzona w latach 1948-52 modernizacja stacji uzdatniania złagodziła istniejący już deficyt wody. Wydajność stacji zwiększono do 100 l/sek., nastąpił również przyrost sieci: magistralnej i rozdzielczej.

Oddana do użytku w marcu 1999 r. stacja osłonowa w Zarzeczu (gm. Boguchwała), wchodząca w skład zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodną w układzie zlewniowym dorzecza górnej Wisły,  działa  w systemie wczesnego ostrzegania o zanieczyszczeniach wody rzeki Wisłok, przekazując dane dla potrzeb technologii uzdatniania wody.

Sieć wodociągowa istnieje w Rzeszowie od 1934 roku. Główne kanały i cieki odprowadzające ścieki komunalne mają dłuższą historię – istniały już w XIX wieku.

Obecnie MPWiK posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, z usuwaniem związków biogennych, o przepustowości Q maxd = 75 tys. m3/d. Dopływają do niej ścieki sanitarne z terenu całego miasta i sąsiednich gmin.  Zakończona w 1998 roku modernizacja wstępna oczyszczalni zwiększyła jej przepustowość oraz umożliwiła zastosowanie nowej technologii usuwania związków biogennych, automatyczną kontrolę i sterowanie procesem technologicznym jak również  urządzeń do mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadów. Osiągane parametry oczyszczonych ścieków odpowiadają obecnie wymogom obowiązujących przepisów Prawa Wodnego.

Więcej informacj znajdziecie Państwo na stronie http://www.mpwik.rzeszow.pl/index.php/o-nas/historia