Dziś niemal na całym świecie obchodzimy „Światowy Dzień Wody” - święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku, a obchodzone corocznie 22 marca.

Dzień ten ustanowiono podczas konferencji „Szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro, w ramach Agendy 21. Bezpośrednim powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej.

Głównym celem „Światowego Dnia Wody” jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na wpływ gwałtownego wzrostu populacji ludzkiej, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na systemy wodne świata. Obchody mają nakłonić społeczeństwo, rządy oraz organizacje do podejmowania działań służących lepszemu gospodarowaniu zasobami wodnymi.

Woda zajmuje około 72% powierzchni Ziemi. Wody oceaniczne oraz morskie stanowią ponad 97% zasobów wodnych świata. Niestety, ze względu na ich zasolenie, nie nadają się do spożycia. Pozostałe 2,5% to woda słodka, która w znacznej części znajduje się w lodowcach i śniegach. Tylko 0,6% zasobów wodnych naszej planety to wody słodkie, będące źródłem wody pitnej. Rzeki oraz jeziora stanowią jedynie 0,1% zasobów wodnych na świecie i są bardzo dobrym źródłem wody zdatnej do konsumpcji.

Większość krajów na świecie cierpi na deficyt wody, a jedynie kilkanaście posiada tzw. nadwyżki. Najgorsza sytuacja jest w Afryce i niektórych krajach Azji. Ponad miliard osób nie ma dostępu do wody zdatnej do picia, z kolei 2,6 miliarda żyje w złych warunkach sanitarnych. Co roku ponad milion dzieci na świecie umiera na biegunkę i inne choroby wywołane spożyciem skażonej wody lub brakiem dostępu do sanitariatów. Każdego dnia miliony kobiet i dzieci poświęcają godziny na wędrówkę po wodę, która często jest bardzo złej jakości. Stąd, problemy związane z dostępem ludzi do wody są traktowane z ogromną powagą.

Również w krajach członkowskich EUREAU występuje silna nierównowaga w rozmieszczeniu zasobów wodnych. Powodem są niskie opady atmosferyczne w niektórych regionach i jednoczesne zwiększone zapotrzebowanie na nawadnianie, duże zużycie wody pitnej i wody w przemyśle. Nawet w południowo-wschodnich rejonach Europy, gdzie są wysokie relatywnie opady, woda pitna stanowi niewielką część dostępnej wody z powodu jej nierównomiernego i regionalnego rozmieszczenia. Dodatkowo transport wody z obszarów w nią bogatych nie może być w tych regionach praktykowany z powodu ograniczeń środowiskowych i wysokich kosztów transportu na terenach górzystych.

Niezależnie od konkretnych przyczyn zmian klimatycznych, nie ma wątpliwości, że będą miały one wielki wpływ na zasoby wody. Zmiany klimatu powodują wzrost ryzyka powodzi i intensywność ekstremalnych warunków pogodowych, a także  spadek dostępności wody w wielu krajach w nią ubogich. Zarządzanie zasobami wodnymi, w zmieniających się warunkach hydrologicznych, jest więc nowym wyzwaniem stojącym przed europejskimi przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi i przed operatorami wodnymi. W związku z tym kraje członkowskie EUREAU rozważają całościowe podejście, łączące zarządzanie zapotrzebowaniem na wodę z rozwojem zasobów wodnych, głównie w oparciu o źródła alternatywne (infiltracja, wody deszczowe, morza, woda brachiczna - mieszanina słodkich wód rzecznych i słonych morskich, szara woda i oczyszczone ścieki).

W śród krajów członkowskich EUREAU 95% ludności tych krajów podłączonych jest do usług wodociągowych, a 84% populacji ma dostęp do kanalizacji, z czego 94% korzysta również z oczyszczania ścieków. Usługi wodne i kanalizacyjne odgrywają znaczącą rolę ekonomiczną, dostarczając ponad 600. 000 miejsc pracy oraz ponad 33. 000 mln euro inwestycji rocznie. Wykorzystanie zasobów wody słodkiej w Europie jest różne. W większości krajów sektory: rolny, przemysłowy i energetyczny dominują w zużyciu zasobów wodnych. Jedynie na Malcie, w Danii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i Chorwacji zużywa się powyżej 50% pobranej wody dla celów spożywczych. Średnia dla wszystkich krajów EUREAU poboru wody dla celów spożywczych wynosi poniżej 18%.

Ramowa Dyrektywa Wodna z dnia 23 października 2000 r. ustanowiła ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Jest ona  wynikiem wieloletnich prac Wspólnot Europejskich, które  zmierzają do lepszej ochrony wód poprzez wprowadzenie wspólnej europejskiej polityki wodnej, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych. Jest to zobowiązanie państw członkowskich do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.

Źródła:

http://sos.wwf.pl/problemy?id=9
http://iche2002.pl/zasoby-wodne-na-swiecie.html
http://www.zwik.lodz.pl/ekologia/zasoby-wody-pitnej-na-swiecie/