Dnia 8.04.2016 r. na zaproszenie Pomorskiego Forum Wodociągowego Prezes Izby Dorota Jakuta uczestniczyła w organizowanym przez Stowarzyszenie seminarium.

Prezes Izby przedstawiła najważniejsze zadania do realizacji przez IGWP na 2016 r. oraz omówiła ostatnio podejmowane przez Izbę działania w obszarach:

- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru       wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe     odprowadzanie ścieków (DZ. U. nr 127 poz. 886),

- ustawy o odnawialnych źródłach energii,

- ustawy Prawo Wodne,

- Kodeksu Budowlanego.

Spotkanie było bardzo owocne i merytoryczne.

 

Dorota Jakuta

Prezes Izby