Prezes Izby Pani Dorota Jakuta w dniu 26 kwietnia 2016r. uczestniczyła w konferencji związanej z zakończeniem kluczowego dla Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”. Zaproszenie skierowane zostało przez Prezes ZGWK Panią Prezes Marię Chilińską oraz Prezydenta Miasta Pana Marcina Witko. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych władz, przedstawiciele WFOŚiGW, RDOŚ oraz NFOŚiGW na czele z Wiceprezesem Zarządu Panem Krystianem Szczepańskim.

Projekt współfinansowany został przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, jego całkowity koszt wyniósł ponad 208 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności osiągnęła bardzo wysoki poziom, bo aż ponad 101 mln zł.

Cały Projekt swym zakresem objął:

  • budowę nowej sieci kanalizacyjnej o długości ok. 102 km (zarówno w mieście Tomaszów Mazowiecki, jak i miejscowościach aglomeracji Tomaszów Mazowiecki);
  • modernizację istniejącej sieci sanitarnej o długości ok. 19 km;
  • wymianę kolektora tłocznego między przepompownią ścieków przy ul.Kępa a oczyszczalnią ścieków przy ul.Henrykowskiej o długości ok. 1.3 km;
  • budowę nowej przepompowni ścieków przy ul. Kępa 19;
  • modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Henrykowskiej wraz z całkowitym rozwiązaniem gospodarki osadowej.

Zrealizowana inwestycja umiejscowiona została na terenie o szczególnych walorach przyrodniczych, otoczonym lasami Puszczy Pilickiej, sąsiadującym z obszarami chronionymi takimi jak Łąki Ciebłowickie czy rezerwat Niebieskie Źródła. Żyją tam unikatowe gatunki ptaków i zwierząt, których ochrona przed negatywnymi skutkami działalności ludzkiej jest niezbędna. Realizacja projektu w widocznym już stopniu wpłynęła na jakość wód gruntowych i stan lokalnego środowiska. Ichtiolodzy potwierdzają pojawienie się ryb, które od dawna nie były w Pilicy, największej rzece regionu, obserwowane. Natomiast ornitolodzy odnotowali wzrost liczby gatunków ptaków. Dzięki tej inwestycji wzrósł poziom skanalizowania aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego z 75 do 95%, a 15,5 tys. dodatkowych mieszkańców otrzymało dostęp do kanalizacji co znacznie poprawiło jakość życia.

Projekt realizowany był w ramach 7 Kontraktów, obejmujących 15 zadań budowlanych.

W zakresie rzeczowym projekt zakończono 31.03.2016r., pozostało tylko wypracowanie efektu ekologicznego do 30.09.2016r.

Gratulujemy sukcesu pomyślnie zakończonej inwestycji!

Iwona Włodarek, Asystentka Prezesa IGWP