Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Jednostka Wdrażająca ogłosił II nabór wniosków do konkursu w ramach działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Wnioski będą przyjmowane od 31 maja do 31 lipca br.

W konkursie mogą startować projekty planowane do realizacji w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, a w regionach lepiej rozwiniętych również w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

Zgodnie z regulaminem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wspierane będą projekty dotyczące budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, zagospodarowania osadów ściekowych obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, a także budowy lub modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (w tym rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową).

W ramach projektu kwalifikowane będzie również efektywne zarządzanie siecią – poprzez wdrożenie tzw. inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. Nie dopuszcza się realizacji samodzielnych projektów dotyczących inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 2,5 mld zł. Alokacja środków wygląda następująco: 2 mld zł zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM; 500 mln zł w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM.

Poziom współfinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności wynosi w najlepszym przypadku 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Po szczegóły odsyłamy na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/art,2,ii-nabor-dla-dzialania-2-3-poiis-2014-2020-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach.html