Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, nr POIiŚ.2.3/3/2016

Regulamin Programu uwzględnia istotne zmiany, zaproponowane przez Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie’’ umożliwiające skorzystanie z dofinansowania w ramach programu wielu przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym, które dotychczas nie mogły aplikować.

W myśl zmienionego Regulaminu Beneficjent może ubiegać się o dofinansowanie także, gdy dokonuje sprzedaży energii powstałej w wyniku procesu przeróbki osadów ściekowych i wyprodukowania biogazu, energii elektrycznej lub ciepła (np. z biogazu)

W takim przypadku Beneficjent zobowiązany został m.in. zgodnie z pkt. 20) Regulaminu Konkursu do:

,,W przypadku sprzedaży biogazu lub energii wnioskodawca zapewnić musi jednak prowadzenie rozdzielnej rachunkowości, która zapewnia rozdział kosztów oraz przychodów pomiędzy działalnością energetyczną i wodno-kanalizacyjną oraz wyklucza finansowanie skrośne pomiędzy tymi działalnościami.

Wydatki na infrastrukturę do produkcji energii z osadów ściekowych oraz z innych źródeł na potrzeby inne niż własne wnioskodawcy lub operatora (bez względu na to, jaka część wyprodukowanego biogazu lub energii nie będzie wykorzystywana na pokrycie potrzeb własnych beneficjenta), nie będą kwalifikowane. (...)’’

Termin naboru od 30.09.2016 do 28.02.2017

Link do strony serwisu Programu Infrastruktura i Środowisko

https://www.pois.gov.pl/nabory/23-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach-2/