W dniu 6.09.2016 r. w gmachu Ministerstwa Środowiska z inicjatywy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” odbyło się spotkanie Członków Prezydium Rady Izby, Prezes Izby z Panem Mariuszem Gajdą Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska.


Tematem był projekt Prawa Wodnego wersji z dnia 11.08.2016 r. Podkreśliliśmy, iż duże zaniepokojenie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych budzą wysokości stawek opłat za pobór wód.

Ich znaczący wzrost będzie miał wprost przełożenie na koszty działalności przedsiębiorstw, wzrost cen za wodę, co w konsekwencji przeniesie się na obywateli/gospodarstwa domowe w znacznie większym stopniu, niż zawiera to Ocena Skutków Regulacji.

Ministrowi przedłożone zostały wyniki ankiet dotyczące skutków wdrożenia w życie propozycji stawek opłat za pobór wód w wysokościach zawartych w projekcie.

Spotkanie MS2

Przedkładając symulacje przewidywanego wzrostu opłat i tym samym wzrostu cen za wodę, w imieniu branży złożyliśmy formalny wniosek o zmniejszenie górnej stawki opłat za pobór wód.

Zaproponowaliśmy, aby do stawki maksymalnej 0,60 zł za m3 dochodzić stopniowo poprzez stawki 0,20 zł, a w kolejnych latach 0,40 zł/m3.

Efekty zmian opłat za pobór wód na ceny za wodę dla poszczególnych wysokości stawek obrazuje poniższe zestawienie:

Przechwytywanie

Ponadto w trakcie spotkania nawiązaliśmy do ostatnich Raportów NIK dot. branży wod-kan. Zwróciliśmy Panu Ministrowi uwagę na fakt, że krążące w obiegu raporty NIK obejmują jednostkowe przypadki, nie reprezentatywne dla obrazu branży. W przeważającej większości firm wodociągowych dzieje się zgoła inaczej, a obraz branży wynikający z obiegowych opinii medialnych jest trochę jak w "krzywym zwierciadle". Zwróciliśmy się do Pana Ministra z prosbą, aby wspólnie z nami włączył się w pozytywną kampanię na rzecz naszego sektora.

Minister Mariusz Gajda z uwagą wysłuchał argumentów Izby. Zapewnił, że ponownie przeanalizuje przedłożone argumenty.

Zadeklarował, że przy pracach nad ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, oraz w sprawie regulatora cen skorzysta z wiedzy i doświadczenia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Prezes Izby Gospodarczej "Wodociagi Polskie" - Dorota Jakuta