Tematami omawianymi w kolejnym newsletterze są Kongres EUREAU, Dyrektywa dotycząca wody pitnej, gospodarka cyrkulacyjna, benchmarking i inicjatywa Right2Water, mikrozanieczyszczenia w wodzie, Ramowa Dyrektywa Wodna, Światowa Rada Wodna, Inicjatywa Wspólnego Planowania Wody oraz Rozporządzenie dotyczące nawozów.

Kongres EUREAU

120 naszych członków spotkało się w Mediolanie w dniach 3-5 października w celu omówienia bieżących problemów gospodarki wodno-ściekowej. Każda z trzech komisji EUREAU omówiła i zatwierdziła swoje programy na najbliższe dwa lata. Jednym z ważniejszych tematów dyskusji była rewizja ramowej dyrektywy wodnej w 2019 roku i stanowisko EUREAU w tej sprawie.

Dyrektywa dotycząca wody pitnej : Przegląd załącznikach II i III

W najbliższym czasie wejdą w życie nowe przepisy UE w celu poprawy monitorowania wody pitnej w Europie.

Nowe zasady przyjęte przez Komisję w dniu 6 października zapewnią swobodę państwom członkowskim co do tego jak monitorować jakość wody pitnej w około 100 000 stref zaopatrzenia w wodę w Europie. Pozwoli to na bardziej dostosowane do pojedynczych przypadków monitorowanie na podstawie ryzyka, zapewniając jednocześnie pełną ochronę zdrowia publicznego.

Eksperci EUREAU byli w pełni zaangażowani w proces przeglądu załączników i wspierali Komisję Europejską w ciągu ostatnich 24 miesięcy w pracach grupy ekspertów nad Dyrektywą dotyczącą wody pitnej.

Gospodarka cyrkulacyjna (gospodarka o obiegu zamkniętym)

Wyższy urzędnik Komisji Europejskiej potwierdził, że woda będzie częścią pakietu „Circular Economy”, który będzie gotowy do opublikowania w grudniu.

Przemawiający na konferencji ENVICON George Kremlis, kierownik Polityki Spójności oraz ocen oddziaływania na środowisko w Dyrekcji Ochrony Środowiska, potwierdził, że w obecnej perspektywie finansowej znajdą się środki finansowe przeznaczone na inwestycje skierowane na ponowne wykorzystanie wody, a także na efektywne wykorzystanie osadów.

Członek EUREAU ExCom Klara Ramm-Szatkiewiz i Sekretarz Generalny Delegat Neil Dhot, na tej samej konferencji przedstawili prezentację dotyczącą różnych modeli własności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Benchmarking oraz inicjatywa Right2Water

W dalszym ciągu istnieje niewiele porozumienia między zainteresowanymi stronami na temat sposobu kontynuowania inicjatywy Right2Water i rzeczywistego zrozumienia tego, co ta kampania naprawdę chce osiągnąć.

Na posiedzeniu Komisji udziałowców w Brukseli było wiele dyskusji na temat benchmarkingu jakości usług dostarczania wody i odbioru i oczyszczania ścieków, ale nie zakończyły się one ustaleniem jednolitego stanowiska.

Komisja Europejska planuje zorganizować drugie spotkanie na temat benchmarkingu jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych w dniu 12 października 2015 r. Pierwsze spotkanie odbyło się w 9 września 2014 roku Według Komisji Europejskiej, drugie spotkanie może bardziej skupić się na przejrzystości działania przedsiębiorstw niż na samym benchmarkingu. OECD pracuje już na temat przejrzystości działalności w zarządzaniu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Dokument OECD: http://www.oecd.org/cleangovbiz/CGB-Toolkit-2014.pdf

Mikrozanieczyszczenia w wodzie

Przewodniczący EUREAU przedstawił prezentację na temat mikrozanieczyszczeń i podejścia kontroli źródła w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniu 28 Października 2015. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj. Informacja prasowa EBCD jest dostępna tutaj.

Ramowa Dyrektywa Wodna

W Komisji ochrony środowiska Parlamentu Europejskiego odbyło się posiedzenie w sprawie implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej. Więcej szczegółów do przeczytania tutaj.

Światowa Rada Wodna

Spodziewamy się, że EUREAU zostanie formalnie przyjęty do Światowej Rady Wodnej, gdy jego Walne Zgromadzenie zbiera się w Marsylii w ciągu kilku tygodni. Jako członkowie będziemy mieli możliwość dzielenia się naszą wiedzą i uczenia się od innych.

Inicjatywa Wspólnego Planowania Wody

Członek EUREAU był uczestnikiem grupy doradczej zainteresowanych stron Inicjatywy Wspólnego Planowania Wody, której spotkanie odbyło się w Orleanie w dniach 8-9 października. Inicjatywa Wspólnego Planowania Wody jest głównie grupą agencji finansujących lub koordynujących działania związana z badaniami, rozwojem i innowacjami na poziomie krajowym. Ich celem jest uzupełnienie tego, co odbywa się poprzez działania związane z programem rozwoju i innowacji Komisji Europejskiej „Horizon 2020”.

Celem tej grupy jest praca w pięciu głównych tematach:

• Utrzymanie zrównoważonego rozwoju ekosystemu

• Rozwijanie bezpiecznych systemów dostarczania wody do

• wspieranie konkurencyjności

• Wdrożenie inteligentnego zarzadzania wodą opartego na rachunku ekonomicznym

• Woda w obiegu zamkniętym.

Rozporządzenie dotyczące nawozów

Plan działań w sprawie Rozporządzenia dotyczącego nawozów został opublikowany przez Komisję Europejską w tym miesiącu. Właściwy dokument można znaleźć tutaj. Najważniejszą częścią dla EUREAU jest odnoszące się do gospodarki cyrkulacyjnej, stwierdzenie, że "zmiana rozporządzenia dotyczącego nawozów ma na celu ustanowienie ram prawnych umożliwiających produkcję nawozów z odzyskanych odpadów biologicznych i innych surowców wtórnych. To zwiększy krajowe pozyskiwanie składników pokarmowych dla roślin, które są niezbędne dla zrównoważonego rolnictwa europejskiego, w tym krytycznego surowca jakim jest fosfor. Przyczynia się to również do lepszego wdrażania hierarchii postępowania z odpadami, poprzez minimalizację składowania lub odzysku energii z odpadów biologicznych (komentarz EUREAU), a tym samym do rozwiązywania problemów związanych z gospodarką odpadami. Przesunięcie od kierunku produkcji nawozów organicznych lub surowców wtórnych będzie również wpływać na zmniejszenie emisji CO2, tym samym przyczyniając się do gospodarki niskoemisyjnej i stabilność sektora nawozowego."

Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych - Mateusz Bogdanowicz