Tematami omawianymi w najnowszym newsletterze są: gospodarka cyrkulacyjna, Indoeuropejskie Forum Wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna, Inicjatywa Zarzadzania Wodami OECD, konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Wodnego oraz problematyka przelewów burzowych.

Gospodarka cyrkulacyjna (gospodarka o obiegu zamkniętym)
Czekaliśmy na ogłoszenie Komisji Europejskiej w sprawie zmienionego Pakietu dotyczącego gospodarki cyrkulacyjnej. Notatka prasowa dotyczycąca propozycji ze strony Komisji znajduje się tutaj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm.
Zgodnie z tym co ustalono, kwestie wodociągowe zostały w tym pakiecie uwzględnione, w szczególności w ramach ponownego wykorzystania wody oraz zmiany rozporządzenia w sprawie nawozów. Szereg działań dotyczących ponownego wykorzystania wody, w tym wniosek legislacyjny w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ponownego wykorzystania ścieków, przewiduje się na rok 2017. Zmienione rozporządzenie dotyczące nawozów ułatwi uznawanie nawozów i odpadów organicznych i będzie wspierać rolę bio-składników odżywczych w pakiecie o gospodarce cyrkulacyjnej. Kwestie odpadów pojawiły się również z związku z obietnicą zmiany wniosków legislacyjnych. Będziemy starali się, aby jasno określić cele w zakresie zmniejszenia ilości odpadów i przyjąć wiarygodną ścieżkę długoterminowego zarządzania odpadami i recyklingu. Niestety wszystko wskazuje że nie będzie dotyczyć to osadów ściekowych lub produktów na bazie osadu.
Eureau będzie miało swojego eksperta w powołanej przez Komisję Europejską grupie redakcyjnej zajmującej się problematyką ponownego wykorzystają wody. Będziemy informować o postępach prac tego zespołu.

Indoeuropejskie Forum Wodne
EUREAU zostało zaproszone jako część delegacji UE do Indii w ramach pierwszego indoeuropejskiego Forum Wody. Forum było dwudniową konferencją w Delhi, w której wzięli udział eksperci ds. wody z Indii i Europy. Sekretarz Generalny EUREAU Neil Dhot przedstawił tam dwie prezentacje – pierwszą na temat ponownego wykorzystania wody, a drugą dotyczącą regulacji wód w UE.
Jednym z efektów było ogłoszenie oficjalnego protokołu ustaleń w sprawie zacieśnienia współpracy między Indiami a UE w sprawie usług wodnych.

Ocena Ramowej Dyrektywy Wodnej
EUREAU jest w kontakcie z ECORYS, który doradza Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Ochrony Środowiska Komisji Europejskiej sprawie przeprowadzenia analizy na temat oceny Ramowej Dyrektywy Wodnej, aby zapewnić im wsparcie merytoryczne oraz opinie dotyczące danych. EUREAU nie zgadza się z podejściem ECORYS do oceny Ramowej Dyrektywy Wodnej w niektórych kwestiach, dlatego zdecydowało się wesprzeć opracowanie ich badań.

Posiedzenie OECD w sprawie Inicjatywy Zarządzania Wodą
Przedstawiciel EUREAU wziął udział w spotkaniu OECD w sprawie spójnego zarządzania wodą. Notatki OECD dostępne są tutaj,

Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Wodnego
Europejskie Stowarzyszenie Wodne zorganizowało swoją doroczną konferencję w sprawie wyzwań wodnych w Europie. Głównymi tematami były sprawy wykonania ramowej dyrektywy wodnej (drugi plan zarządzania dorzeczami, punkt widzenia obywateli, punkt widzenia mediów), reforma w sektorze wodnym w Bułgarii, zarządzanie wodą deszczową (przelewy burzowe, zintegrowane zarządzanie wodą miejską, powodzie, prognozy pogody), gospodarka wodna i aspekty ekonomiczne (finansowanie i spójność polityki dla sektora wodnego, benchmarking, zwrot kosztów). Komisja Europejska poinformowała uczestników, że zgodnie z ewaluacją Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach do chwili obecnej powinny zostać wdrożone środki w celu osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej, a nie wszędzie ma to miejsce. Komisja Europejska jest gotowa do przeznaczenia nowych środków, aby wspomóc państwa członkowskie w rozwiązaniu tego problemu.
Prezentacje z konferencji znajdują się na stronie internetowej EWA.

Przelewy burzowe (Combined Sewer Overflow)
Na spotkaniu Grupy Ekspertów ds. Dyrektywy Oczyszczania Ścieków Komunalnych w dniach 9-10 października 2015 r, Komisja Europejska przedstawiła pierwsze wyniki badania na temat stosowania przelewów burzowych w krajach UE. Głównym efektem jest informacja, że kwestie przelewów burzowych są często brane pod uwagę działalności w państwach członkowskich, ale nie w pełni wdrożone i nie w ten sam sposób w całej Europie.
Komisja Europejska jest gotowa do wdrożenia pozwoleń na stosowanie przelewów burzowych, co jest związane z planem działania w celu poprawy sytuacji. Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, ale Komisja Europejska chce ograniczyć liczbę stosowanych przelewów burzowych w Europie. EUREAU przygotowuje warsztaty na temat przelewów burzowych organizowanych równolegle ze spotkaniem EU2 na posiedzeniu komisji ds. ścieków na początku lutego 2016 r.

Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych - Mateusz Bogdanowicz