Szanowni Państwo, 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje,  iż w dniu 24 stycznia br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został zamieszczony Projektu ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw

W związku z powyższym Izba zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag do ww. projektu w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020r., w tym drogą elektroniczną, w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt ustawy

uzasadnienie

OSR 

Adw. Paweł Sikorski

Szanowni Państwo,       
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny udostępniony został Projekt  ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem  UD477

Z uwagi na krótki termin do zgłaszania uwag, Izba zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwie jak najszybsze zapoznanie się z projektem i  przesyłanie uwag i postulatów w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Projekt Ustawy

 

 

adwokat Paweł Sikorski              
ekspert IGWP

Szanowni Państwo,       
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny udostępniony został Projekt  ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem  UD477

Z uwagi na krótki termin do zgłaszania uwag, Izba zwraca się z uprzejmą prośbą o możliwie jak najszybsze zapoznanie się z projektem i  przesyłanie uwag i postulatów w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej dokumenty do pobrania:

Projekt Ustawy

 

 

adwokat Paweł Sikorski              
ekspert IGWP

Informujemy, że Sejm RP na 46 posiedzeniu w dniu 20 lipca 2017 roku, po uwzględnieniu poprawek Senatu, przyjął Prawo wodne. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku, za wyjątkiem przepisów wskazanych w art. 574.

Ustawa wprowadza kategorię opłat określonych jako opłaty za usługi wodne. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obok istniejącej opłaty zmiennej (dotychczas tzw. ,,opłaty środowiskowej”) wprowadza nowe opłaty stałe z tytułu korzystania z wód i odprowadzania ścieków do środowiska.

1) Opłaty stałe

Zgodnie z treścią ustawy Prawo wodne po wejściu jej w życie, wprowadzona zostaje opłata stała za pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Wysokości opłat za pobór wód w formie opłaty stałej określone zostały w art. 561 oraz w art. 274 pkt 1.

Od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku obowiązywać będą stawki określone w art. 561, zgodnie z którym będą one wynosić:
1) za pobór wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody,
2) za pobór wód powierzchniowych – 250 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wody.

Od 1 stycznia 2020 roku (zgodnie z art. 574 pkt 4) górne jednostkowe stawki opłat stałych wynosić będą natomiast:
a) za pobór:
– wód podziemnych – 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% dostępnych zasobów wód podziemnych,
– wód podziemnych – 1000 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 10% i nie jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych,
– wód podziemnych – 2000 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 30% dostępnych zasobów wód podziemnych,
b) za pobór:
– wód powierzchniowych – 250 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód nie jest większy niż 10% SNQ (średnia z niskich stanów wód),
– wód powierzchniowych – 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 10% SNQ i nie jest większy niż 50% SNQ,
– wód powierzchniowych – 1000 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód, jeżeli pobór wód jest większy niż 50% SNQ.

Dodatkowo na podstawie art. 274 pkt 7 od 1 stycznia 2018 roku określona zostaje opłata stała za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w wysokości 500 zł na dobę za 1 m3/s za określoną w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym maksymalną ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

2) .Opłaty zmienne

Nowe zasady naliczania opłat zmiennych zgodnie z treścią ustawy Prawo wodne wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Ich wysokość określona została w art. 274 pkt 2 i 4.
W art. 274 pkt 2 wymienionych jest 36 rodzajów działalności zgodnie z PKD (lit. a-zj) dla których za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranej wody w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego stawki wynoszą 0,70 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych i 0,35 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych.

Art. 274 pkt 4 zawiera stawki za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych, do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i wynoszą one:
a) 0,30 za 1 m3 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznej przekraczającej 1,0 m3/s,
b) 0,20 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznej od 0,26 do 1,0 m3/s,
c) 0,15 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznej nieprzekraczającej 0,25 m3/s.

Ustawa zakłada również za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi opłaty zmienne za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, które określone zostały w art. 274 pkt 8 i 9.

Wszystkie wyżej opisane w ustawie stawki opłat są stawkami górnymi jednostkowymi. Jednostkowe stawki określone zostaną w rozporządzeniu w sprawie opłat za usługi wodne oraz szczególne korzystanie z wód i zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Środowiska jednostkowe stawki opłat zmiennych, w latach 2018 i 2019, utrzymane zostaną na poziomie stawek obowiązujących w 2017 roku. Izba na bieżąco będzie monitorować projekty rozporządzeń.

Zgodnie z treścią art. 558 Prawa wodnego wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określonych na rok 2018 oraz rok 2019.

W tym kontekście warto podkreślić, iż aktualnie obowiązująca Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej UZZW) ustanowiła daleko idące ograniczenia w odniesieniu do zmian taryf; co do zasady obowiązują one przez okres jednego roku i w tym czasie zmiana taryfy jest generalnie niedopuszczalna (zmieniona może być tylko w przypadku modyfikacji stawek podatku VAT);

A więc czytając literalnie przepis art. 558 ustawy Prawo wodne, można stwierdzić, że potwierdza on, wynikającą z regulacji UZZW, zasadę trwałości taryfy w okresie jej obowiązywania i zakaz jej zmieniania.

Odnosząc się do licznie pojawiających się komentarzy o braku wzrostu cen za wodę i ścieki w latach 2018 i 2019, z uwagi na intencje ustawodawcy wyrażone w art. 558 przyjąć można, iż o ile zmiana cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie nastąpi z uwagi na pozostawienie stawek opłat zmiennych za pobór wód na dotychczasowej wysokości, to nowa taryfa może zostać określona w innej wysokości z uwagi na:
wprowadzenie opłat stałych za pobór wód i odprowadzanie ścieków, czy zmian innych pozycji kosztowych determinujących wielkość taryf.

Warto w tym miejscu odnotować, iż jak wynika z Raportu „Benchmarking Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce” ponad 30% ankietowanych przedsiębiorstw poniosło straty na działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, natomiast przeciętne wartości wskaźników rentowności działalności wodociągowej i kanalizacyjnej oscylują w granicach ok. 2%.
Nawiązując do dyskusji o wzroście cen za wodę i ścieki należy podkreślić, iż głównym czynnikiem ich wzrostu jest boom inwestycyjny minionych piętnastu lat. Dzięki ogromnemu wysiłkowi finansowemu i organizacyjnemu samorządów oraz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych udało się nadrobić zaległości infrastrukturalne i technologiczne. Przyspieszenie tego procesu było możliwe dzięki uruchomieniu funduszy UE. Od 2000 roku w rozwój infrastruktury zainwestowano ok. 100 mld złotych. Apogeum inwestycyjne to lata 2009-2011. Potem skala modernizacji spadła, choć dalej jest na wysokim poziomie, a jej wartość wynosi 6-8 mld zł rocznie. Efektem są czyste rzeki, a przede wszystkim zdrowa woda w naszych kranach.
To branża wodociągowo-kanalizacyjna realizuje inwestycje ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który jest efektem zobowiązań unijnych podpisanych przez Polskę:
 Wybudowaliśmy ponad 85 tys. km sieci wodociągowej oraz niemal 100 tys. km sieci kanalizacyjnej
 Wybudowaliśmy bądź zmodernizowaliśmy ponad 1800 komunalnych oczyszczalni ścieków
 O ponad 3 miliony zwiększyła się liczba osób, którym dostarczana jest woda
z sieci wodociągowej
O niemal 9 mln zwiększyła się liczba osób podłączonych do zbiorczych systemów odbioru i oczyszczania ścieków. Dodatkowo ścieki te oczyszczane są najlepszymi dostępnymi technologiami, które pozwalają optymalnie chronić środowisko naturalne.
Istotną konsekwencją zawartą w Prawie wodnym jest art. 494 ustawy, zmieniający art. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmiana ta polega na wyłączeniu wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków, stwarzając tym samym wątpliwości, co do podstawy prawnej ustalania taryf za wody opadowe i roztopowe.
W tym zakresie branża wod-kan liczy na realizację zobowiązania resortu środowiska, złożonego podczas obrad prac podkomisji ds. prawa wodnego, o uregulowaniu kwestii wód opadowych i roztopowych w planowanej na drugą połowę roku 2017 nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Brak przychodów z tytułu powyższych opłat może być powodem do cofnięcia dofinansowania unijnego dla projektów realizowanych według Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach działania 2.1.5. (systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich) do tej pory odbyły się dwa konkursy – łączna wartość dofinansowania dla 19 przedsięwzięć wyniosła ponad 570 mln zł przy całkowitym koszcie projektów 888 mln zł. Warto, więc zauważyć, że rozwój tych przedsięwzięć w ponad 64% został zrealizowany dzięki środkom unijnym, bez których nie byłoby to możliwe.

Kierownik projektu, Veolia Energia Polska

jest absolwentem Sorbone Nouvelle w Paryżu (wydział języków obcych, angielski i rosyjski stosowany w biznesie i ekonomii), pracę w grupie Veolia rozpoczął w 2007 roku na stanowisku Kierownika Projektu. Przez 5 lat zaangażowany był  w projekt przyłączania nowych obiektów do łódzkiej sieci ciepłowniczej. W 2012 roku dołączył do zespołu marketingu w celu tworzenia nowych ofert i usług. Od stycznia 2015 roku do chwili obecnej zajmuje się wdrażaniem oferty Smart City na polskim rynku.

Kontakt

Regulamin przyznawania patronatu - pobierz

Wniosek o przyznanie patronatu - pobierz

 

Lista patronatów

Data Miejsce Nazwa Organizator
2018.11.28-30. Białka Tatrzańska Konferencja Techniczna "Systemy odprowadzania ścieków" Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Józefosław
2018.11.13-15. Łódź XXI Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2018 BMP Sp. z o.o., Racibórz
2018.10.24-26. Rytro Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Infrastruktura Krytyczna Miast" Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
2018.10.18-19. Siedlce IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018 Europejskie Centrum Biznesu
2018.10.10-12. Słupsk Konferencja Techniczna "Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów" Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Józefosław
2018.09.19-21. Warszawa III Krajowy Kongres Hydrologiczny Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Komitet Gospodarki Wodnej PAN, SGGW
2018.09.19-21 Boszkowo "Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody" Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
2018.09.11-13 Zakopane III Konferencja "Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi" Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o., Kraków
2018.09.11-12. Rabka Zdrój Konferencja "Sekwencyjne reaktory porcjowe - teoria, projektowanie, praktyka" Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Józefosław
2018.06.20-22 Tomaszowice XVI Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii "INŻYNIERIA Bezwykopowa" Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o., Kraków
2018.06.13-16. Zakopane III Międzynarodowa i XII Krajowa Konferencja "Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska MEMPEP 2018" Politechnika Śląska, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Polskie Towarzystwo Membranowe
2018.05.24-25 Zegrze Południowe Seminarium "Wodociągi i Kanalizacja w XXI wieku" Wodociąg Marecki Sp. z o.o.
2018.05.24-25 Gniew Konferencja "Wody opadowe - aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne" Abrys Sp. z o.o., Poznań
2018.05.17-18. Warszawa Konferencja "Młodzi dla Środowiska" Politechnika Warszawska, Zakład Zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
2018.05.10-11. Bełchatów XXIV Kongres Użytkowników Pomp BMP Sp. z o.o., Racibórz
2018.05.09-11. Opalenica XVII Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków pt. " Eksploatatorzy dla Eksploatatorów" Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
2018.04.26-27. Wojanów Konferencja "Funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowych w nowej rzeczywistości prawnej" Fundacja "Dolnośląskie Forum Wodociągowe", Legnica
2018.04.24-25. Ciechocin k. Torunia Konferencja Techniczna "Wstępne mechaniczne i chemiczne oczyszczanie ścieków" Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Józefosław
2018.04.19-20. Józefów III Konferencja Naukowa "Ozon w Polskie" WOFIL Ozone Technology
2018.04.18-19. Cedzyn k. Kielc VIII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2018 Wydawnictwo NBI Media
2018.04.10-11. Szczyrk IX Konferencja Naukowo-Techniczna "Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN" BMP Sp. z o.o., Racibórz
2018.03.22-23. Warszawa VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacyjność w Wodociągach i Kanalizacji" MPWiK Warszawa
2018.03.15-16. Gdańsk "STORMWATER POLAND 2018" Retencja.pl Sp. z o.o., Gdańsk
2018.03.15-16. Licheń Stary Konferencja Naukowo-Techniczna "Woda-Człowiek-Środowisko" Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
2018.02-12. Polska XXI edycja Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play" Fundacja "Instytut badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Warszawa
2018.02.22. Ustroń IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN" BMP Sp. z o.o., Racibórz
2018.01.30. Warszawa Konferencja "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce CBE Polska
2018.01.11-12 Kraków II Konferencja „CIPP Technology DAYS" Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o., Kraków
2018.01.11-12 Gdańsk III Konferencja „CIPP Technology DAYS" Wydawnictwo Inżynieria Sp. z o.o., Kraków
2016.08 Wałbrzych XXVI Spartakiada Wodociągowców WPWIK Wałbrzych
2016.04.12-14 Kraków VII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO–DIG POLAND 2016 Komitet organizacji konferencji, Kraków
2015-2016 Polska Projekt Skrzydła Biznesu 2015 Dziennik Gazeta Prawna, Warszawa
2015.11.12-13 Gołdap Konferencja związana z zamknięciem projektu „Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi” PWIK Gołdap
2015.11.05-06 Łódź III Polski Kongres Przedsiębiorczości Polska Agencja Przedsiębiorczości, Katowice
2015.11.04 Szczyrk Konferencja Naukowo-Techniczna „Monitoring, Automatyzacja, Eksploatacja w Inżynierii Środowiska  - 2015” Napędy i Sterowanie, Racibórz
2015.10.15-16 Polanica Zdrój Konferencja OZE inspiracją dla innowacji Fundacja "Dolnośląskie Forum Wodociągowe"
2015.10.07-08 Nieporęt Jubileusz 80-lecia czasopisma Gospodarka Wodna Czasopismo Gospodarka Wodna Warszawa
2015.10.06-08 Kazimierz Dolny IX Konferencja Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych Abrys Sp. z o.o., Poznań
2015.10.01-02 Chełm Konferencja "Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu ścieków w oczyszczalni ścieków Bieławin" Seidel-Przywecki, Piaseczno
2015.09.23-25 Boszkowo VIII Konferencja „Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody” Forum Dyskusyjne Wodociągowców Polskich, Gniezno
2015.09.23 Katowice Konferencja "Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w województwie śląskim w perspektywie 5-10-20 lat" Śląski Klaster Wodny, Katowice
2015.09.15-16 Bydgoszcz III Konferencja "Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków  - projektowanie, budowa, ekspolatacja" Abrys Sp. z o.o., Poznań
2015.09.09-11 Lidzbark Warmiński III Regionalna Konferencja Firm Komunalnych "Prawne i praktyczne aspekty zarządzania gospodarką wodno-ściekową" PWIK Lidzbark Warmiński
2015.09.09 Jaworzno Analiza rynku wynagrodzeń przedsiębiorstw wod-kan MPWIK Jaworzno
2015.07.16-17 Tarnobrzeg Osady ściekowe źródłem energii alternatywnej i surowców Krevox Sp. z o.o., Warszawa
2015.06.25-26 Łomża Jubileusz 85-lecie Łomżyńskich Wodociągów i 20-lecie MPWIK Łomża MPWIK Łomża
2015.06.10-12 Szczyrk VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody” Politechnika Śląska, Gliwice
2015.06.09-11 Kraków XIII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”  Wydawnictwo Inżynieria, Kraków
2015.06.01-02 Iława VI Konferencji Metody zagospodarowania osadów ściekowych Abrys Sp. z o.o., Poznań
2015.05.29 Gdynia Jubileusz 85-lecie przedsiębiorstwa PEWIK Sp. z o.o., Gdynia 
2015.05.13-15 Krasiczyn XIV Konferencja    
„Forum Wymiany Doświadczeń w dziedzinie oczyszczania ścieków”
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, Jastrzębie Zdrój
       
2015.04.17 Góra Kalwaria Otwarcie zmodernizowanej stacji uzdatniania wody ZGK Sp.z o.o. Góra Kalwaria
2015.04.16-17 Szczyrk VI Konferencja
„Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci WOD-KAN”
BMP Bis Sp.z o.o. , Racibórz
2015.03.19-20 Licheń XIII Konferencja Naukowo-Techniczna
„Woda-Człowiek-Środowisko”
Forum Dyskusyjne Wodociągowców Polskich, Gniezno
2015.02.20 Istebna Pierwsze zawody narciarskie "Skije nie na peć 2015" MPWIK Jaworzno
2015.01.29 Wolbórz I konferencja Naukowo-Techniczna
"Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD-KAN"
BMP Bis Sp.z o.o. , Racibórz
2015 Polska Program Promocji Kultury Przedsiębiorstwa "Przedsiębiorstwo Fair Play" Fundacja "Instytut badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Warszawa
2015 Dąbrowa Górnicza Executive Master of Business Administration Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Gónicza

„Integrując i służąc tworzymy jedność,  siłę i przyszłość branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i Europie”

                                                                                                          (Misja IGWP)

Korzyści członkowskie:

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” to organizacja otwarta dla tych wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których przedstawiciele chcą uczestniczyć w rozwoju branży.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”  zapewnia Członkom:

 • prawo głosu w najważniejszych sprawach dla branży

 • udział w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych
 • realny wpływ na kształt powstających aktów prawnych dotyczących branży poprzez udział w Zespołach tematycznych działających przy IGWP

 • wpływ na kształtowanie polityki z zakresu wody i ścieków w Unii Europejskiej

 • bieżącą, bezpłatną konsultację telefoniczną w sprawach pilnych dla firmy wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu prawa, ekonomii, techniki

 • bezpłatne korzystanie z „Pogotowia taryfowego” – w ciągu 48 godzin Członek IGWP uzyskuje pisemną odpowiedź specjalisty na zadane przełane mailem pytanie

 • bezpłatne porady radcy prawnego IGWP

 • bezpłatny dostęp do analiz technicznych, ekonomicznych - ceny wody i ścieków, benchmarking

 • możliwość wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych podczas spotkań organizowanych przez IGWP

 • preferencyjne warunki korzystania z zagranicznych wyjazdów techniczno-szkoleniowych pozwalających na poznanie nowoczesnych technologii i systemów zarządzania firmami wodociągowo-kanalizacyjnymi w Unii Europejskiej

 • preferencyjne ceny szkoleń i konferencji organizowanych przez IGWP 

 • uczestnictwo w organizowanych, zgodnie z potrzebami Członków IGWP, bezpłatnych spotkaniach konsultacyjno-doradczych odbywających się na terenie całego kraju w siedzibach przedsiębiorstw

 • uczestnictwo w organizowanych, we współpracy ze szkołami wyższymi, studiach podyplomowych

 • bezpłatne uczestnictwo w konferencjach IGWP organizowanych podczas Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Bydgoszczy

 • udział w Kongresach Wodociągowców Polskich – uchwały Kongresu  zobowiązują kierownictwo IGWP  do podejmowania działań w celu ich realizacji

 • preferencyjne ceny na wydawnictwa IGWP

Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” to organizacja otwarta dla wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których przedstawiciele chcą uczestniczyć w rozwoju branży. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne.

Izbę tworzą członkowie:

ZWYCZAJNI – są to przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej oraz inne podmioty prowadzące działalność w zakresie wodociągów lub kanalizacji;
STOWARZYSZENI – są to inne podmioty prowadzące działalność w zakresie wodociągów lub kanalizacji niewymienione w punkcie 1;
HONOROWI – Członkostwo Honorowe nadawane jest osobom fizycznym oraz innym podmiotom wybitnie zasłużonym dla Izby przez Walne Zgromadzenie Członków IGWP.

Warunki ubiegania się o status CZŁONKA ZWYCZAJNEGO IGWP:

Przesłanie na adres Biura IGWP oryginału deklaracji przystąpienia, zawierająca oświadczenie o przestrzeganiu statutu IGWP (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA).
Rada Izby podejmuje uchwałę na najbliższym posiedzeniu, po dacie złożenia wniosku. 

Warunki ubiegania się o status CZŁONKA STOWARZYSZONEGO IGWP:

Pisemny akces kandydata wraz z uzasadnieniem wstąpienia do Izby zawierający:
1. Deklarację przystąpienia zawierająca oświadczenie o przestrzeganiu statutu IGWP (DEKLARACJA CZŁONKOWSKA).
2. Charakterystykę firmy:
    · opis działalności;
    · sytuację ekonomiczną;
    · osiągnięcia.
3. Dokument zaświadczający o prowadzeniu działalności (np. odpis KRS).
4. Rekomendację co najmniej dwóch Członków Zwyczajnych IGWP.

W celu zgłaszania ewentualnych uwag do kandydatury, informacja o ubieganiu się przez daną firmę o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszonych umieszczona zostaje na stronie internetowej IGWP przez okres 1 miesiąca. Przedstawiciel IGWP w miarę potrzeby składa wizytę w siedzibie firmy. Po spełnieniu warunków kandydatura przedstawiona zostaje na Posiedzeniu Rady IGWP. Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje podjęciem uchwały przez Radę IGWP o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszonych IGWP. 

Ustanie członkostwa w Izbie następuje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia z Izby, na podstawie przesłanego do Biura IGWP pisemnego oświadczenia.
   OKRES WYPOWIEDZENIA TRWA 3 MIESIĄCE.

2. Skreślenia z listy członków Izby na mocy uchwały Rady IGWP.

 

 


Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła