zeszyt specjalny wyrok NSAWyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zasługuje na szczególną uwagę. Dotyczy on bowiem jednego z fundamentalnych sporów o rozumienie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne i jednego z kluczowych problemów ważnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjnego.
Ustawa Prawo wodne wprowadza szereg nowych rozwiązań normatywnych nieznanych poprzedniej ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku. Podstawowe znaczenie mają tutaj rozwiązania dotyczące istnienia i funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opłat za usługi wodne. Oba nowe rozwiązania przyjęte w ustawie Prawo wodne mają szerokie przełożenie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. W pełni jest zatem zrozumiałe, że obowiązki fiskalne spoczywające na przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, są przedmiotem dużego zainteresowania, a w przypadku problemu, którym zajmował się WSA w Poznaniu, są również przedmiotem licznych kontrowersji i sporów, także naukowych.

Zeszyt specjalny efektywnoscenergetycznaPrzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zużywają znaczące ilości energii elektrycznej i cieplnej. Szacuje się, że jest to ponad 1% krajowej produkcji energii. Zgodnie z danymi benchmarkingowymi IGWP, w 2017 roku średnia energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę wyniosła około 0,65 kWh/m3 sprzedanej wody, a odbioru i oczyszczania ścieków od 0,71 do 1,04 kWh/m3 oczyszczonych ścieków (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa). Mimo że energochłonność procesów spada, to nadal istnieje znaczący potencjał do poprawy. Warto więc zastanowić się nad sposobami redukcji zapotrzebowania sektora na energię, tym bardziej że dobre przykłady już funkcjonują.

Zeszyt specjalny podstawynormatywnePrzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zużywają znaczące ilości energii elektrycznej i cieplnej. Szacuje się, że jest to ponad 1% krajowej produkcji energii. Zgodnie z danymi benchmarkingowymi IGWP, w 2017 roku średnia energochłonność procesu zaopatrzenia w wodę wyniosła około 0,65 kWh/m3 sprzedanej wody, a odbioru i oczyszczania ścieków od 0,71 do 1,04 kWh/m3 oczyszczonych ścieków (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa). Mimo że energochłonność procesów spada, to nadal istnieje znaczący potencjał do poprawy. Warto więc zastanowić się nad sposobami redukcji zapotrzebowania sektora na energię, tym bardziej że dobre przykłady już funkcjonują.

Zeszyt specjalny uprawnieniaorganowW dniu 11 stycznia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa ta wprowadziła kilkanaście zmian do każdej z trzech ustrojowych ustaw samorządowych, w tym do ustawy o samorządzie gminnym. Jednym z bardziej kontrowersyjnych przepisów wprowadzonych tą ustawą jest art. 24 ust. 2 Usg, zgodnie z którym w wykonywaniu mandatu radnego, radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Prawidłowa interpretacja tego przepisu jest nie lada wyzwaniem zarówno dla radnych, jak i dla podmiotów zobowiązanych do udostępnienia im informacji i materiałów, w tym przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Zeszyt specjalny odory webZarówno w polskim, jak i unijnym systemie prawnym nie ma aktualnie regulacji, które w sposób kompleksowy określałyby zasady przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym. Tymczasem, jak wynika z danych Inspekcji Ochrony Środowiska, uciążliwości zapachowe są jedną z najczęstszych przyczyn skarg na jakość powietrza. Szacuje się, że stanowią one nawet 50% wszystkich skarg, które trafiają co roku do WIOŚ.

Powyższy fakt ma istotne znaczenie w świetle znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 ze zm.; dalej: „UIOŚ”). W wyniku lipcowej noweli, organy Inspekcji Ochrony Środowiska nabyły nowe uprawnienia kontrolno-nadzorcze. I tak, począwszy od 18 sierpnia 2018 r. skargi dotyczące jakości środowiska, w tym powietrza, stanowią wystarczającą podstawę do przeprowadzenia przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska nieplanowanych kontroli interwencyjnych danej instalacji.

Problematyka odorowa będzie w najbliższym czasie zyskiwała na znaczeniu. Problem odorów rodzi szereg wyzwań zarówno w skali mikro, tj. z perspektywy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych narażonych na eskalację roszczeń wobec ich działalności, jak i makro, tj. z punktu widzenia całej branży.

Celem poradnika jest przedstawienie obowiązującej procedury dla procesów stosowania komunalnych osadów ściekowych. Poradnik ma pomóc w opracowaniu ramowej instrukcji stosowania osadów na powierzchni ziemi. Taka instrukcja powinna zawierać wytyczne odnośnie do postępowania osób zajmujących się przygotowaniem procesów zagospodarowania osadów i tym samym zabezpieczać środowisko przed niekontrolowanym zrzutem osadów.

W praktyce małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dominującym na ogół postępowaniem jest powierzanie zagospodarowania wytwarzanych komunalnych osadów ściekowych podmiotom zewnętrznym. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku rolniczego wykorzystania osadów do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, mimo przekazania osadów innym podmiotom, wytwórca komunalnych osadów ściekowych ponosi odpowiedzialność za sposób końcowego zagospodarowania tego odpadu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 roku podjęta sprawie o sygn. II SZP 2/16 z jednej strony kończy pewien okres dyskusji doktrynalnych i judykacyjnych nad problematyką przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i sieci, a z drugiej strony powoduje powstanie całkowicie nowych problemów. Bez wątpienia Sąd Najwyższy miał pełną świadomość, jak w ważnej i kontrowersyjnej sprawie proceduje, oraz jak ważnego zagadnienia to dotyczy, stąd też uchwała nie tylko zwiera rozważania uzasadniające odpowiedź na pytanie prawne, ale również zawiera bardzo głęboką analizę o charakterze historycznoparwnym, z uwzględnieniem licznych orzeczeń, także sądów administracyjnych.

 

Zeszyt specjalny IGWP pt.: „Zmiany w prawie spółek komunalnych w roku 2017 w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczny poradnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wod-kan” to kontynuacja cieszącego się dużym zainteresowaniem Zeszytu specjalnego pt. „Zasady kształtowania wynagrodzeń w świetle nowej ustawy kominowej”. Opracowanie to stanowi praktyczny przewodnik dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych po zmianach w prawie spółek komunalnych na 2017 rok. Jest przydatnym narzędziem w pracy członków zarządu, członów rad nadzorczych, księgowych i kadrowych w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Część pierwsza opracowania to vademecum wiedzy dla członków kadry zarządzającej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych dotyczące zagadnień związanych między innymi z oskładkowaniem i opodatkowaniem umów o świadczenie usług zarządzania, zawieranych z członkami zarządów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających w formie spółek prawa handlowego z uwagi na wejście w życie tzw. nowej ustawy kominowej (czyli ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami).

Opracowanie zostało sporządzone przez kancelarię Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie na zlecenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Przedmiotem niniejszego Opracowania jest analiza prawna węzłowych problemów związanych z praktycznym wdrożeniem przepisów nowej ustawy kominowej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Zakres Opracowania został dostosowany do sytuacji prawnej przedsiębiorstw wod-kan. Dla porządku należy jednak podkreślić, że zakres normowania nowej ustawy kominowej jest szerszy. Należy bowiem zauważyć, iż jednostki samorządu terytorialnego i komunalne osoby prawne nie są jedynymi adresatami nowej ustawy kominowej. Poza zakresem informacji pozostawiono problematykę spółki publicznej.

W ostatnim czasie w Polsce obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania wodami opadowymi i roztopowymi. Konieczne jest pilne rozwiązanie problemów skutecznego ich zagospodarowania stanowiących realną barierę rozwoju metropolii i ośrodków miejskich.

Skłoniło to Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” do podjęcia tej tematyki w jednym z cyklicznie wydawanych „Zeszytów Specjalnych”.

Celem opracowania było stworzenie zbioru praktycznych informacji od osób i instytucji mających doświadczenia w zarządzaniu, utrzymaniu i eksploatacji systemów odwodnieniowych miast.

Dedykowane jest ono wszystkim wkraczającym w obszar tej tematyki, w szczególności decydującym o przyjęciu lokalnych rozwiązań.

Zeszyt Specjalny „Problematyka zagospodarowania wód opadowych i roztopowych” opracowany został przez grupę specjalistów z branży – pracowników wodociągów i specjalistów IGWP. Prace rok – każdy zapis był dyskutowany w wieloosobowym gremium.

Wyszukiwanie

Pobierz zamówienie na publikacje

Pobierz zamówienie na publikacje
Pobierz druk w formacie PDF